6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Oczekiwania rodzin pacjentów przewlekle chorych w zakresie opieki pielęgniarskiej

 
1
Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski
MONZ 2012;18(3):225–228
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie. Podmiotem pracy pielęgniarek jest człowiek, dlatego ważne jest poznawanie oczekiwań społecznych względem sprawowania nad nim opieki. Cel pracy: Rozpoznanie zakresu oczekiwań rodzin pacjentów przewlekle chorych wobec grupy zawodowej pielęgniarek. Materiał i metoda: Badaniami objęto 100 osób będących członkami rodzin pacjentów hospitalizowanych w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. Średnia wieku badanych wynosiła 48,5 przy rozpiętości od 18 – 78 lat. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, w którym pytania dotyczyły oczekiwań rodzin w zakresie wypełniania funkcji zawodowych przez grupę zawodową pielęgniarek w opiece nad pacjentem przewlekle chorym. Wyniki. Spośród funkcji zawodowych pielęgniarek, za najważniejszą w opiece nad pacjentem przewlekle chorym, rodziny chorych uznały funkcję opiekuńczą (92%), terapeutyczną (57%) i rehabilitacyjną (54%), a za najważniejsze zadania w ramach poszczególnych funkcji: utrzymanie ciała w czystości (100%), naukę samoobsługi w zakresie czynności dnia codziennego (72%), zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia (71%), a także motywowanie do usamodzielniania się (69 %), monitorowanie pomiarów podstawowych czynności życiowych (76%) i podawanie leków (70%). Zdecydowana większość osób oczekiwała informacji dotyczących stanu zdrowia i opieki pielęgniarskiej (72%), w nieznacznym stopniu informacji dotyczących opieki socjalnej (7%). Wnioski: Zapewnienie higieny ciała, przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji, łagodzenie bólu i cierpienia to, w opinii rodzin przewlekle chorych, najważniejsze wyznaczniki opieki pielęgniarskiej.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543