6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Oczekiwania rodzin pacjentów przewlekle chorych w zakresie opieki pielęgniarskiej

 
1
Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski
MONZ 2012;18(3):225–228
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie. Podmiotem pracy pielęgniarek jest człowiek, dlatego ważne jest poznawanie oczekiwań społecznych względem sprawowania nad nim opieki. Cel pracy: Rozpoznanie zakresu oczekiwań rodzin pacjentów przewlekle chorych wobec grupy zawodowej pielęgniarek. Materiał i metoda: Badaniami objęto 100 osób będących członkami rodzin pacjentów hospitalizowanych w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. Średnia wieku badanych wynosiła 48,5 przy rozpiętości od 18 – 78 lat. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, w którym pytania dotyczyły oczekiwań rodzin w zakresie wypełniania funkcji zawodowych przez grupę zawodową pielęgniarek w opiece nad pacjentem przewlekle chorym. Wyniki. Spośród funkcji zawodowych pielęgniarek, za najważniejszą w opiece nad pacjentem przewlekle chorym, rodziny chorych uznały funkcję opiekuńczą (92%), terapeutyczną (57%) i rehabilitacyjną (54%), a za najważniejsze zadania w ramach poszczególnych funkcji: utrzymanie ciała w czystości (100%), naukę samoobsługi w zakresie czynności dnia codziennego (72%), zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia (71%), a także motywowanie do usamodzielniania się (69 %), monitorowanie pomiarów podstawowych czynności życiowych (76%) i podawanie leków (70%). Zdecydowana większość osób oczekiwała informacji dotyczących stanu zdrowia i opieki pielęgniarskiej (72%), w nieznacznym stopniu informacji dotyczących opieki socjalnej (7%). Wnioski: Zapewnienie higieny ciała, przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji, łagodzenie bólu i cierpienia to, w opinii rodzin przewlekle chorych, najważniejsze wyznaczniki opieki pielęgniarskiej.

Introduction: Patients remain in the focus of a nurse’s work, therefore it is important to know their social expectations with respect to the care provided. Objective: Recognition of the expectations of family members of chronically ill patients with respect to their nursing care providers. Material and method: The study covered 100 family members of patients hospitalized in a Residential Care Facility; aged 18-78, mean age 48.5. The research instrument was a self-designed questionnaire containing items related to the expectations of family members of patients suffering from chronic diseases, and nursing care received by these patients. Results: Family members considered nursing care as the most important occupational function of nurses (92%), followed by rehabilitation (57%), and therapeutic function (54%), while the most important tasks within individual functions indicated by the respondents were: maintaining body hygiene (100%), education of patients in self-care in activities of daily living (72%), prevention of effects of long-term immobilization (71%), motivating patients to independence (69 %), monitoring of the measurements of basic life functions (76%), and administration of medications (70%). The majority of respondents expected information concerning the patient’s state of health and nursing care provided (72%), whereas only 7% of respondents expected information pertaining to social services available. Conclusion: In the opinions of respondents, the provision of body hygiene, preparation of a patient for self-care, and alleviation of pain and suffering were the most important elements of nursing care. Key words: nurse, chronically ill patient, families’ expectations
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543