6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Narażenie pracowników fermy zwierząt futerkowych na aerozol biologiczny

Kamila Klimek 1,  
 
1
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
MONZ 2011;17(1):12–16
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp. Postępujący rozwój przemysłu i transportu, a także powstawanie większych obszarów zurbanizowanych powoduje niestety koncentrację źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza na stosunkowo niewielkich przestrzeniach, do których zaliczają się duże ośrodki hodowli i fermy zwierząt. Do powietrza są wprowadzane znaczne ilości szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak: związki organiczne, związki nieorganiczne azotu, siarki, węgla i inne, a także pyły, i drobnoustroje m.in. bakterie i grzyby. Cel badań. Celem badań była ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz narażenia pracowników fermy mięsożernych zwierząt futerkowych na aerozol biologiczny. Materiał i metody. Badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń fermowych tj. pomieszczenia socjalne i kuchnia paszowa prowadzono w 5 cyklach miesięcznych w dwóch powtórzeniach, w godzinach rannych (na przełomie marca, kwietnia, czerwca, listopada i grudnia). Uzyskiwane wartości aerozolu biologicznego porównywano do tła fermy. Jednocześnie prowadzono pomiar podstawowych parametrów mikroklimatycznych (ruch powietrza, temperatura, wilgotność względna). Wyniki badań. Analiza materiału pozyskanego w budynkach socjalnych pracowników fermy wykazała średnią koncentrację ogólnej liczby bakterii na poziomie 1,3 × 103 CFU/m3, zaś w powietrzu kuchni paszowej na poziomie 1,7 × 103 CFU/m3. Ogólna zawartość grzybów w powietrzu wewnętrznym pomieszczeń uśredniona dla całego okresu badawczego wynosiła 1,2 × 103 i była zbliżona do koncentracji bioaerozolu w kuchni paszowej (1,4 × 103 CFU/m3). W okresie jesienno-zimowym stwierdzano wyraźny wzrost stężenia aerozolu bakteryjnego i grzybowego wewnątrz badanych pomieszczeń. Podsumowanie. W pomieszczeniach socjalnych fermy zwierząt futerkowych nie odnotowano przekroczeń poziomów aerozolu biologicznego uznawanych za niebezpieczne dla zdrowia. Stwierdzone stężenia bioaerozoli na stanowiskach pracy mogą stanowić niebezpieczeństwo w przypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, gdyż w prowadzonych badaniach nie uwzględniono przynależności bioaerozoli do poszczególnych grup zagrożenia..
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543