PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Jednym ze sposobów rozwiązywania aktualnych problemów w ochronie zdrowia jest upraszczanie procesów i procedur, czyli zastosowanie Lean Healthcare w jednostkach opieki zdrowotnej. Celem pracy jest ukazanie istoty i znaczenia implementacji koncepcji Lean Management w zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej na podstawie badań empirycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: identyfikacji celów wdrożenia koncepcji w badanych jednostkach opieki zdrowotnej, analizy procesów związanych z wdrożeniem koncepcji w badanych jednostkach oraz diagnozy efektów implementacji koncepcji w badanych jednostkach.

Materiał i metody:
Jako podmioty zakwalifikowane do badań empirycznych wybrano EMC Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie oraz Regionalne Centrum Nefrologii w Szczecinku. Główną metodą wykorzystaną w procedurze badawczej były studia przypadków badanych podmiotów. Wykorzystano również metodę analizy porównawczej oraz analizę treści dokumentacji badanych jednostek.

Wyniki:
W przypadku obydwu badanych podmiotów badania wykazały, że wdrożenie technik i narzędzi Lean Management przyniosło wymierne korzyści m.in.: w zakresie poprawy elastyczności, efektywności kluczowych procesów, ograniczenia marnotrawstwa zasobów oraz poprawy jakości świadczonych usług, zarówno z perspektywy pacjentów (poprawa satysfakcji pacjentów mierzona ankietami poziomu satysfakcji oraz opiniami), jak i z perspektywy pracowników.

Wnioski:
Lean Management dostarcza skutecznych narzędzi usprawniania podmiotów sektora ochrony zdrowia, zarówno pod kątem zasobowym, procesowym, logistycznym, jakościowym, proceduralnym, jak i efektywnościowym. Dzięki nim zidentyfikowane na poziomie operacyjnym problemy mogą być skutecznie eliminowane.


Introduction and objective:
One of the ways of solving current problems in health care is to simplify processes and procedures, i.e. the application of Lean Healthcare in health care units. The aim of the study is to show the essence and significance of implementation of the Lean Management concept in the management of healthcare units based on empirical research, with particular emphasis on: identifying the objectives of implementing the concept in the surveyed healthcare units, analyzing the processes related to implementing the concept in the surveyed units and diagnosing the effects of implementing the concept in the surveyed units.

Material and methods:
The EMC Regional Health Center in Lubin, and the Regional Center of Nephrology in Szczecinek were selected as entities qualified for empirical research. The main method used in the research procedure were case studies of the surveyed entities. The method of comparative analysis and analysis of the content of documentation of the examined entities were also used.

Results:
In the case of both surveyed entities, research has shown that the implementation of Lean Management techniques and tools has resulted in tangible benefits, including in terms of improving flexibility, efficiency of key processes, reducing resource waste and improving the quality of services provided, both from the perspective of patients (improvement of patient satisfaction measured by satisfaction surveys and opinions) and employees.

Conclusions:
Lean Management provides effective tools to improve entities in the healthcare sector, both in terms of resources, process, logistics, quality, procedure and efficiency. Thanks to these, problems identified at the operational level can be effectively eliminated.

Bąk D. Lean Management w jednostkach opieki zdrowotnej – cele, procesy, efekty implementacji. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(4): 488–496. doi: 10.26444/monz/143861
 
REFERENCJE (19)
1.
Veres C. Conceptual Model for Introducing Lean Management Instruments. Procedia Manuf. 2020; 46: 233–237, https://doi.org/10.1016/j.prom....
 
2.
Kadarova J, Demecko M. New approaches in Lean Management. Procedia Econ. Financ. 2016; 39: 11-16, https://doi.org/10.1016/S2212-....
 
3.
Stohr T. Prumyslove inzenyrstvi ve zdravotnictvi. Zlin: ESCARE s.r.o; 2013.
 
4.
Al-Balushi S, Sohal AS, Singh PJ, et al. Readiness factors for lean implementation in healthcare settings – a literature review. J Health Organ Manag. 2014; 28(2): 135−153, https://doi.org/10.1108/JHOM-0....
 
5.
Curatolo N, Lamouri S, Huet JC, et al. A critical analysis of Lean approach structuring in hospitals. Bus Process Manag. 2014; 20(3): 433−454, https://doi.org/10.1108/BPMJ-0....
 
6.
Kollberg B, Dahlgaard JJ, Brehmer P. Measuring lean initiatives in health care services: Issues and findings. Int J Product Perform Manag. 2007; 56(1): 7−24.
 
7.
Isfahani HM, Tourani S, Seyedin H. Features and Results of Conducted Studies Using a Lean Management Approach in Emergency Department in Hospital: A Systematic Review. Bulletin of Emergency And Trauma. 2019; 7(1): 9-20, https://doi.org/10.29252/beat-....
 
8.
Radnor ZJ, Holweg M, Waring J. Lean in healthcare: The unfilled promise? Soc Sci Med. 2012; 74(3): 364–371, https://doi.org/10.1016/j.socs....
 
9.
Fillingham D. Can lean save lives? Leadership in health services. 2007; 20(4): 231-241, https://doi.org/10.1108/175118....
 
10.
Kovacevic M, Jovicic M, Djapan M. Lean thinking in Healthcare: review of implementation results. Int J Qual Res. 2016; 10(1): 219–230, https://doi.org/10.18421/IJQR1....
 
11.
Transformacja strategiczna Szpitala EMC. https://leanpassion.pl/case-st... (data dostępu: 11.05.2021).
 
12.
Szpital jak Toyota. https://docplayer.pl/149597209... (data dostępu: 11.05.2021).
 
13.
Preś I, Dudek M. Rozwiązania Lean Management w placówkach ochrony zdrowia na świecie. Case study: wdrożenie metod Lean Management w Regionalnym Centrum Nefrologii w Szczecinku. W: Motowidlak U, Wronkowski D, Reńda A, red. Różne oblicza logistyki, Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2018.
 
14.
Złotowska K. Wdrożenie narzędzi lean hospitals w szpitalu Regionalne Centrum Nefrologii CUM DIALIZA sp. z o.o. https://docplayer.pl/25469556-... (data dostępu: 13.05.2021).
 
15.
Złotowska K, Wruk-Złotowska A. Wprowadzenie zarządzania wizualnego w Centrum Usług Medycznych DIALIZA sp. z o.o. w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, usprawnienia procesów i organizacji środków i urządzeń medycznych. https://lean.org.pl/wprowadzen... (data dostępu: 13.05.2021).
 
16.
Menedżer Zdrowia. https://www.termedia.pl/mz/Alb... (data dostępu: 12.05.2021).
 
17.
Spagnol GS, Min LL, Newbold D. Lean principles in Healthcare: an overview of challenges and improvements. 6th IFAC Conference on Management and Control of Production and Logistics The International Federation of Automatic Control; 2013.
 
18.
Drotz E, Pokosinska B. Lean in healthcare from employees' perspectives. J Health Organ Manag. 2014; 28(2): 177-195, https://doi.org/10.1108/JHOM-0....
 
19.
Anvari A, Ismail Y, Hojjati SMH. A Study on Total Quality Management and Lean Manufacturing: Through Lean Thinking Approach. World Appl Sci J. 2011; 12(9): 1585-1596.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543