Instrukcje dla Autorów
 
Wszyscy autorzy, którzy przedłożą swój manuskrypt w języku angielskim i zostanie on przyjęty do publikacji, zostaną zwolnieni z opłaty za publikację w czasopiśmie Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu.

Rękopisy przygotowane we współpracy autorów z różnych ośrodków międzynarodowych będą traktowane priorytetowo.
Czasopismo „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” przy użyciu modelu Open Access* publikuje: prace oryginalne i poglądowe, listy do redakcji oraz inne materiały. Wszystkie prace oryginalne, poglądowe i opisy przypadków są recenzowane. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się medycyną i naukami o zdrowiu w ujęciu interdyscyplinarnym i integralnym obejmującym biomedyczne aspekty zdrowia i choroby, profilaktykę chorób i promocję zdrowia, choroby cywilizacyjne, epidemiologię i zdrowie publiczne, bioetykę oraz technologie medyczne i telemedycynę.

* „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” jest czasopismem ogólnodostępnym, co oznacza, że czasopismo oferuje bezpłatny i natychmiastowy dostęp do swoich treści w celu promowania nieograniczonej, globalnej wymiany wiedzy. Bezpłatna dostępność oznacza, że każdy użytkownik może „czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub łączyć się z pełnymi tekstami tych artykułów, przeszukiwać je w celu indeksowania, przekazywać jako dane do oprogramowania lub wykorzystywać w dowolnym innym zgodnym z prawem celu, bez barier finansowych, prawnych lub technicznych innych niż te nierozerwalnie związane z dostępem do samego internetu. Jedynym ograniczeniem w zakresie powielania i rozpowszechniania oraz jedyną rolą praw autorskich w tej dziedzinie powinno być zapewnienie autorom kontroli nad integralność ich pracy i prawo do odpowiedniego uznania i cytowania ”(Budapest Open Access Initiative, https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read).

Czasopismo MONZ wymaga aby wszyscy autorzy uzupełnili numer ORCID podczas składania manuskryptu. Zachęcamy współautorów do rejestracji i korzystania z ORCID. (https://orcid.org/about/what-is-orcid/mission)

1. Prace oryginalne, krótkie doniesienia, prace poglądowe i opisy przypadków należy przesyłać do redakcji wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu należy skorzystać z panelu redakcyjnego dostępnego na stronie: www.monz.pl przechodząc do zakładki Wyślij swój artykuł, i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami. Pozostałe rodzaje prac, tzn. listy do redakcji, sprawozdania ze zjazdów i recenzje książek należy przesyłać na adres monz.edit@gmail.com.

2. Prace oryginalne muszą zawierać: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, lista piśmiennictwa. Streszczenia prac oryginalnych muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, materiał i metoda, wyniki, wnioski.

3. Prace poglądowe muszą zawierać: wprowadzenie i cel pracy, opis stanu wiedzy, podsumowanie, lista piśmiennictwa. Streszczenia prac poglądowych muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, skrócony opis stanu wiedzy, podsumowanie. Zalecane jest przedstawianie najważniejszych informacji w tabelach i na rycinach – informacji w nich zamieszczonych nie należy powtarzać w tekście.

4. Prace oryginalne i poglądowe muszą zawierać od 2 do 6 słów kluczowych dobranych z uwzględnieniem pojęć zawartych w “Medical Subject Headings” MeSH (wersja angielska, wersja polska).

6. Lista piśmiennictwa:
Sporządzenie listy piśmiennictwa należy do obowiązków autora. Odwołania do listy należy ująć w nawiasy kwadratowe w kolejności cytowania. Lista piśmiennictwa musi być zgodna z zasadami ustalonymi przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Periodyków Medycznych “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” ( http://nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).

Listę piśmiennictwa należy zamieścić bezpośrednio w systemie redakcyjnym.

Autorzy powinni skupić się na najnowszych pracach. Lista piśmiennictwa powinna zawierać literaturę po roku 2012 (min.75%)

Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł artykułu, skróconą nazwę czasopisma, rok, tom, stronę początkową i końcową. Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, po trzecim nazwisku należy dopisać “i wsp.” dla pozycji wydanej w języku polskim, "et al." dla pozycji wydanej w języku angielskim. Skrócone nazwy czasopism indeksowanych w bazie Medline (PubMed) należy podawać według NLM Catalog (http://ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog), a pozostałych zgodnie z wersją podaną przez wydawcę danego czasopisma.
Jeśli artykuł posiada nadany numer DOI (Digital Object Identifier) należy go umieścić za pomocą pełnego linku, na końcu przypisu bibliograficznego, np. https://doi.org/10.26444/monz/95186.
Źródła internetowe powinny zawierać datę pobrania bądź przejrzenia pliku umieszczone w nawiasie po adresie URL (ang. Uniform Resource Locator). Konieczne jest zachowanie interpunkcji ściśle według poniższych przykładów opisu bibliograficznego:

Artykuł w czasopiśmie
Kanecki K, Nitsch-Osuch A, Goryński P, i wsp. Wykorzystanie statystycznych danych o chorobowości szpitalnej w badaniach epidemiologicznych rzadkich chorób reumatycznych. Med Og Nauk Zdr. 2018; 24(3): 153-157. https://doi.org/10.26444/monz/95186.

Książki i monografie
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY) Publishers, 1996.

Rozdział w książce
Sullivan JB Jr, Gonzales M, Krieger GR, et al. Health-related hazards of agriculture. In: Sullivan JB Jr, Krieger GR, eds. Hazardous Materials Toxicology. Clinical Principles of Environmental Health, Baltimore; 1992. p. 642-666.

Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, re. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

Materiały konferencyjne
Kimura J, Shibasaki H. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the l0th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

Materiały z Internetu
Yee WS, Lin LP. Anxiety and depressive symptoms among communities in the east coast of Peninsular Malaysia: A rural exploration. MJP Online Early http://www.mjpsychiatry.org/index.php/mjp/article/view/143 (dostęp: 2011.11.14).

7. Ocena pracy (zasady recenzowania publikacji)
– Zarejestrowane prace podlegają anonimowej ocenie. Prace te wysyłane są do co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
– W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających
przygotowanie recenzji.
– Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
– Ostateczną decyzję akceptacji pracy do druku, akceptacji pracy pod warunkiem wykonania korekty lub decyzja o odrzuceniu pracy należy do uprawnień Redakcji i nie podlega odwołaniu. Redakcja nie musi uzasadniać podjętych decyzji.
– Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz
w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

8. Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting” i „guest authorship”
a) Redakcja wymaga od autorów publikacji, ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
b) Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting” (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest authorship” (sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
c) Redakcja prosi autorów o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
d) Redakcja udokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
e) Każda praca zgłoszona do czasopisma jest sprawdzana za pomocą programu antyplagiatowego.

9. Zastrzeżenia
Prace nie mieszczące się w problematyce czasopisma oraz niespełniające formalnych wymagań dotyczących układu tekstu i listy piśmiennictwa nie będą przyjmowane. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania usterek stylistycznych, poprawiania mianownictwa, dokonywania koniecznych skrótów oraz korekt i uzupełnień w piśmiennictwie bez porozumienia z autorem. Redakcja nie weryfikuje cytatów i ich tłumaczeń, zatem wszelkie cytaty i ich przekłady z języków obcych muszą być przygotowane przez autora, który ponosi za nie odpowiedzialność.

10. Oświadczenia
Zgłoszenie pracy do publikacji w czasopiśmie „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” jest równoznaczne ze złożeniem przez autora oświadczenia (elektroniczna akceptacja), że nie zachodzi „konflikt interesów”, który ma miejsce kiedy autor ma finansowe lub osobiste zależności wpływające niewłaściwie na jego działania związane z publikowanym artykułem.
Do składanych prac należy dołączać wypełnione i czytelnie podpisane przez wszystkich autorów:
a) oświadczenie, że artykuł nie został nigdzie opublikowany ani przedłożony do publikacji w żadnym innym czasopismie

b) oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych
do opracowania skierowanego do publikacji w czasopiśmie „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” (CC-BY-NC).
c) list przewodni

Oświadczenia te należy dołączyć wraz z plikami pracy.

Drodzy autorzy, w przypadku zmiany w tytule artykułu, prosimy o dostarczenie nowych certyfikatów z proponowanym ZMIENIONYM TYTUŁEM i czytelnymi podpisami WSZYSTKICH AUTORÓW

11. Opłaty autorskie

Autorzy wnoszą opłatę w wysokości 100 PLN brutto za prace oryginalne i poglądowe zaakceptowane do druku. Listy do redakcji i inne materiały publikowane są nieodpłatnie. Płatność powinna być dokonana przelewem na konto IMW w Lublinie po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu do druku.

Dane do przelewu:
Instytut Medycyny Wsi (100 PLN)
ul. Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
Nr konta: 48 1240 5497 1111 0010 4069 9654

W tytule przelewu należy podać nazwisko pierwszego autora i otrzymany numer identyfikacyjny artykułu (np. Kowalski, #15312).

UWAGA
Zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, z pózn. zm.), od dnia 01.01.2020 r., wystawienie faktury do paragonu ,,na firmę" możliwe jest wyłączenie wówczas, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Do paragonów bez nr. NIP faktury nie będą wystawiane.

W związku z powyższym osoby ubiegające się o wystawienie faktury ,,na firmę" proszone są o poinformowanie o tym kasjera przed wystawieniem paragonu fiskalnego i podanie mu stosownego nr. NIP.


12. Wymagania dotyczące formatowania tekstu i ilustracji
- Teksty należy przesyłać w plikach elektronicznych bez docelowego formatowania tekstu (preferowana czcionka 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza, akapity wyróżnione jednym pustym wierszem, nie wyróżniać tytułów inną czcionką, wyłączyć dzielenie wyrazów, przypisy wstawiać automatycznie, nie formatować odstępów seriami spacji, nie poprzedzać spacją znaków przestankowych, nie korzystać z tzw. „twardej spacji”).
- Ilustracje, grafiki, rysunki, zdjęcia oraz wykresy mogą być dostarczone w osobnych plikach. W tekście pracy należy wskazać właściwe dla nich miejsce. Do wykresów należy dołączyć dane liczbowe do ich wytworzenia.
- W razie wątpliwości, pytania kierować pod adresem: monz.edit@gmail.com, wydawnictwo.imw@gmail.com tel. +48 817184 491.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543