6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

 Źródła wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C i metod badań diagnostycznych

 
1
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Studium Doktoranckie przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2014;20(1):92–97
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy. Wirusowe zapalenie wątroby typu C ze względu na bezobjawowy przebieg oraz brak skutecznej szczepionki zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych. Celem pracy jest analiza źródeł wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C, poznanie wiedzy grupy badanych na temat możliwości wykrycia wirusa HCV w organizmie oraz poznanie opinii ankietowanych na temat poziomu poinformowania populacji polskiej na temat tej choroby. Materiał i metody. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród 115 osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w wieku od 32 do 55 lat. Uzyskane wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej z wykorzystaniem testu chi-kwadrat oraz współczynnika korelacji V Cramera. Wyniki. Zdecydowana większość badanych ma wiedzę dotyczącą możliwości wykonywania badań diagnostycznych w kierunku zakażenia HCV. Wyniki badań wykazały, iż głównym obecnym źródłem wiedzy badanej grupy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C jest telewizja. Natomiast, za wiarygodne źródło informacji respondenci uznali lekarza rodzinnego, od którego chcieliby uzyskać informacje na ten temat. Jednocześnie ponad 80% ankietowanych przyznało, że niewiele wie o wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Wnioski. Badana grupa posiada wiedzę na temat badań diagnostycznych wykrywających zakażenie HCV. Respondenci przyznali, że ich wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C jest niewielka oraz chcieliby dowiedzieć się na ten temat więcej. Analiza opinii ankietowanych ustaliła, że wiarygodnym źródłem wiedzy na temat tej choroby jest personel medyczny. Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, źródło informacji, badanie diagnostyczne

Introduction and aim. Hepatitis C has been recognized by the World Health Organization as one of the largest epidemiological risks because of its asymptomatic course and lack of an effective vaccine. The aim of this study is to analyze the sources of knowledge about hepatitis C and methods of diagnostics of the hepatitis C virus, and to identify the opinions of respondents on the level of the information about the disease in the Polish population. Material and methods. A survey was conducted among 115 people living in the Lublin province, aged 32–55 years. The obtained results were statistically analyzed using the Chi-2 and Cramer›s V correlation coefficient. Results. The great majority of respondents had knowledge of the ability to perform diagnostic tests for HCV. The results showed that the main source of current knowledge about hepatitis C in respondents is television. However, respondents considered the family doctor a reliable source of information about the disease. At the same time, more than 80% of respondents stated that they had insufficient knowledge about hepatitis C. Conclusions. The study group is aware of the diagnostic tests for the detection of HCV infection. Respondents admitted that their knowledge about hepatitis C is small and would like to learn more about it. Analysis surveyed agreed that a reliable source of knowledge about the disease is the medical staff. Key words: hepatitis C, source of information, diagnostic examination
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543