PL EN
PRACA ORYGINALNA
Znaczenie profilaktycznych zabiegów weterynaryjnych w zdrowiu publicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedra Dietetyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Zakład Promocji Zdrowia Katedry Dietetyki Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):347-350
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Działania z zakresu lecznictwa weterynaryjnego kojarzą się powszechnie z pomocą zwierzętom z bliskiego otoczenia człowieka oraz zwierzętom wolno żyjącym. Zapomina się niejednokrotnie, że weterynaria to również profesjonalne działania stojące w służbie ochrony zdrowia publicznego. Należy zadawać sobie sprawę, że zabiegi weterynaryjne (szczepienia, odrobaczanie, zabezpieczanie przeciw insektom) stanowią formę ochrony zdrowia nie tylko zwierząt, ale także ludzi.

Cel pracy:
Celem pracy była analiza świadomości właścicieli psów w zakresie zagrożeń zdrowia wynikających z posiadania psa domowego oraz przestrzegania weterynaryjnych zabiegów profilaktycznych.

Materiał i metody:
W okresie 01.11.2011-29.02.2012 przeprowadzono badanie ankietowe obejmujące 300 właścicieli psów z terenów miejskich. Informacje pozyskane z ankiet poddane zostały analizie statystycznej w środowisku Statistica 10. Wykorzystano nieparametryczny test chi-kwadrat (p=0,05) dla cech jakościowych ze współczynnikiem zależności V-Cramér’a.

Wnioski:
Otrzymane zależności wykazują, że to częściej kobiety, w porównaniu do mężczyzn, troszczą się o zdrowie swoich psów. Blisko 78% respondentów szczepi psa corocznie przeciw wściekliźnie, 61% odrobacza psa przynajmniej dwa razy do roku, a niespełna 4/5 badanej populacji chroni psy przed ektopasożytami.

Wyniki:
Z przeprowadzonych badań wynika, że weterynaryjne zabiegi profilaktyczne są ogólnie akceptowaną i powszechną formą walki z chorobami odzwierzęcymi, mimo to istnieje konieczność ciągłej edukacji społeczeństwa w celu zapobiegania chorobom przenoszonym przez psy domowe.


Introduction:
Activities within the scope of veterinary treatment are commonly associated with help for animals in the vicinity of man, and free living animals. It is frequently forgotten that veterinary medicine covers also qualified activities in the service of public health. People should be aware that veterinary measures (vaccinations, deworming, protection against insects) are a form of health care not only for animals but also for humans.

Objective:
The objective of the study was an analysis of awareness among dog owners concerning health risks resulting from having a dog at home, and observance of prophylactic veterinary procedures.

Material and Methods:
During the period 1 November 2011–29 February 2012, a survey was conducted which covered 300 dog owners from urban areas. The information collected by means of a questionnaire were subjected to statistical analysis using software Statistica 10. The non-parametric chi-square test was applied (p=0.05) for qualitative characteristics, with V Cramer’s coefficient to assess dependence.

Results:
The results obtained showed that females, more frequently than males, are concerned about the health of their dogs. Nearly 78% of respondents vaccinate their dog against rabies once a year, 61% – deworm their dog at least twice a year, and less than 4/5 of the respondents protect their dog against eco-parasites.

Conclusions:
The study showed that prophylactic veterinary procedures are a generally accepted and common form of zoonoses control; however, despite this fact, there is a need for the constant education of society in order to prevent diseases transmitted by domestic dogs

 
REFERENCJE (17)
1.
Kiedlik D, Fal A. Podstawy zdrowia publicznego. W: Felińczak A, Fal A (red.). Zdrowie publiczne. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich; 2010: 9–11.
 
2.
Opolski J. Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. 1. Warszawa: Szkoła Zdrowia Publicznego CMPK; 2011.
 
3.
Macpherson C, Meslin F, Wandeler A. Dog, Zoonoses and Public Health. New York: CABI Publishing; 2000.
 
4.
Reader’s Digest Eurodata – a Consumer Survey of 17 European Countries, Reader’s Digest Association, London, 1991.
 
5.
2011–2012 National Pet Owners Survey. American Pet Products Association, Greenwich, 2011.
 
6.
 
7.
WHO Technical Report Series: WHO expert consultation on rabies. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data; 2004.
 
8.
Kłapeć T, Cholewa A. Zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem nawozów organicznych i organiczno-mineralnych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012; 18(2): 131–136.
 
9.
Lis H, Górski K. Ocena sytuacji epizootiologicznej wścieklizny na terenie Europy w 2011 r. Życie Weterynaryjne, 2013; 88(4): 309–312.
 
10.
 
11.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego: Państwowy Zakład Higieny, Zakład Epidemiologii, Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej, Meldunki roczne, na: http://www.pzh.gov.pl/ oldpage/epimeld/index_p.html (dostęp: 2011.05.01).
 
12.
Mrożek-Budzyn D. Wakcynologia praktyczna. α-medica press, Kraków; 2009.
 
13.
Ustawa z dn. 11. marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004 Nr 69 poz. 625).
 
14.
 
15.
Frymus T. Choroby zakaźne psów. Warszawa: Si-ma; 1999.
 
16.
Maciołek H. Epidemiologia chorób odzwierzęcych w zarysie. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski, 2001.
 
17.
Blagburn B. Tapeworm – overlooked, underdiagnosed and undertreated. Alabama: Virbac Animal Health; 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top