PL EN
RESEARCH PAPER
Relationship between participation in classes of the School for Mothers and Fathers and the incidence of emotional disorders in the postnatal period
 
More details
Hide details
1
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 
2
Klinika Patologii Noworodka Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 
 
Corresponding author
Katarzyna Augustyniuk
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ul. Żołnierska 48, 70-210 Szczecin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):138-141
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Emotional problems experienced by women in the postnatal period are very common. They appear irrespective of women’s age and the number of children.

Aim:
The aim of this study was to assess the relationship between participation in the postnatal education (the School for Mothers and Fathers) and the ability to cope with emotional problems in the postnatal period.

Material and Methods:
The study involved 400 newly delivered mothers, who were divided into two groups: the study group, consisting of 200 women participating in the postnatal education programme of the School for Mothers and Fathers, and the control group of 200 women, who did not take part in this programme. This survey-based study was performed using the original questionnaire. The research was approved by the Bioethics Commission of the Pomeranian Medical University in Szczecin [BN-001/203/04].

Results:
Data analysis proved that women who did not take part in the programme of the School for Mothers and Fathers had more often typical symptoms of the baby blues syndrome (mood changes, helplessness, weepiness, fatigue), and symptoms of sadness and depression. Also the feelings of anxiety and fear during 4–6 weeks after delivery, as well as hygienic problems related to the puerperium period were more common in this group of women.

Conclusions:
1) Participation of newly delivered parents in the programme of the School for Mothers and Fathers reduces the incidence of emotional disorders in the postnatal period. 2) Participants in the programme of the School for Mothers and Fathers had better ability to cope with emotional problems in the postnatal period.

 
REFERENCES (21)
1.
Hall J. Midwifery mind and split; emerging issues of care, Oxford, 2001, Books for Midwives: 64–65.
 
2.
Lavender V. Body image: change, dissatisfaction and disturbance. In Price S., editor: Mental health in pregnancy and childbirth, Edinburgh, 2007, Churchill Livingstone.
 
3.
Walknowska-Ronin E. Przebieg połogu. W: Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Red. G. Bręborowicz. PZWL, Warszawa 2002.
 
4.
Konieczna J. Obserwacja i pielęgnowanie kobiety w połogu fizjologicznym. W: Łepecka-Klusek C: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wyd. Czelej, Lublin 2003.
 
5.
Waksmański B. Depresja poporodowa. Klin Perinatol Ginek. 2004; Supl. 1.
 
6.
Hallstrom C, McClure N. Depresja. Odpowiedzi na pytania. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2005; 3: 70–77.
 
7.
Reroń A, Gierat B, Huraś H. Ocena częstotliwości występowania depresji poporodowej. Ginekol Prakt. 2004; 3: 32–35.
 
8.
Kaźmierczak M, Gebuza G, Gierszewska M. Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego. Probl Pielęg. 2010; 18(4): 505–511.
 
9.
Chaudron LH, Klein MH, Remington P, et al. Predictors, prodromes and incidence of postpartum depression. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2001; 22: 103–112.
 
10.
Kornas-Biela D. Psychodynamiczny nurt w psychologii prenatalnej: wybrane problemy z obszaru prokreacji. Przegl Psychiatr. 2003; 2: 179–196.
 
11.
Dudek D, Siwek M, Zięba A, i wsp. Depresja poporodowa. Przegl Lek. 2002; 59(11): 919–922.
 
12.
Kosińska‑Kaczyńska K, Horosz E, Wielgoś M, i wsp. Zaburzenia afektywne u położnic w pierwszym tygodniu po porodzie – analiza rozpowszechniania i czynników ryzyka. Ginekol Pol. 2008; 79: 182–185.
 
13.
Bielawska‑Batorowicz E. Psychologiczne aspekty prokreacji. ”Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2005: 221–142.
 
14.
Podolska M, Majkowicz M, i wsp. Style radzenia sobie w sytuacjach stresowych a Lęk – stan i Lęk – cecha u kobiet z objawami depresji okołoporodowej. Ginekol Pol. 2009; 80: 201–206.
 
15.
Mianowana V. Oczekiwania pacjenta jako czynnik warunkujący efektywność edukacji zdrowotnej. Referat z II Konferencji podlaskiej – XXI wiek – nowe wyzwania pielęgniarstwa. Pielęg Położ. 2001; 10: 489.
 
16.
Augustyniuk K, Rudnicki J, i wsp. Opinie położnic na temat zapotrzebowania na edukację poporodową w Szkole Matek na oddziale położniczo‑neonatologicznym. Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(7).
 
17.
Krzyżanowska‑Zbucka J. Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym. Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa 2008: 27.
 
18.
Urmańska W. Rodzicielstwo i macierzyństwo. W: Szkolenie – problemy w laktacji. Materiały edukacyjne dla uczestnika. Sesja II. Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, Warszawa 2005.
 
19.
Banasik-Parzych B. Depresje poporodowe. Trudno być młodą matką. Mag Pielęg Położ. 2000; 12.
 
20.
Adewuya A. The maternity blues in Western Nigerian women: Prevalence and risk factors. Am J Obstet Gynecol. 2005; 193: 1522–1525.
 
21.
Buist A. Zaburzenia psychiczne okresu poporodowego. Med Prakt Ginekol Poloz. 1999; 4: 43–54.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top