PL EN
PRACA ORYGINALNA
Strategie życiowe studentów kierunku ratownictwo medyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(1):51-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Migracja z terenów charakteryzujących się najwyższym poziomem bezrobocia, do takich zalicza się województwo lubelskie, dotknęła także młodych pracowników ochrony zdrowia w tym ratowników medycznych.

Cel pracy:
Celem pracy była analiza deklaracji dotyczących strategii życiowych studentów kierunku ratownictwo medyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Materiał i metody:
Badaniu z użyciem anonimowej ankiety poddano 129 studentów kierunku ratownictwo medyczne.

Wyniki:
Dla prawie 65% ankietowanych studentów priorytetem życiowym jest szczęśliwe życie rodzinne. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia jedna trzecia badanych zamierza kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Ponad 66% studentów odpowiedziało, że na rynku pracy lokalnym i krajowym znajdą pracę, ale będą jej długo szukać, natomiast ponad 61% odpowiedziało, że na rynku międzynarodowym znajdą pracę bez trudu. Ponad jedna trzecia studentów jest zainteresowana wyjazdem za granicę. Najpopularniejszym krajem emigracji wybieranym przez studentów okazała się Wielka Brytania (41,57%).

Wnioski:
1. Priorytetem życiowym dla większości ankietowanych studentów kierunku ratownictwo medyczne jest założenie rodziny. 2. Większość badanych studentów, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, zamierza kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. 3. W opinii respondentów znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie na rynku pracy lokalnym i krajowym zajmie im dużo czasu, natomiast za granicą znajdą ją bez trudu. 4. Władze regionalne i władze uczelni muszą uruchomić programy podnoszące atrakcyjność województwa lubelskiego, których celem będzie zatrzymanie corocznej fali wyjazdu najzdolniejszych młodych ludzi poza Lubelszczyznę.


Introduction:
Introduction. Migration from areas characterized by high levels of unemployment, such as the Lublin Region, also affect young health professionals, including paramedics.

Objective:
The objective of the study was analysis of declarations concerning the life strategies of students of the specialty of emergency medicine at the Medical University in Lublin

Material and Methods:
The study was conducted using an anonymous questionnaire, and covered 129 paramedic students.

Results:
Nearly 65% of students reported that a happy family life was their life priority. After completion of first-degree studies, one third of respondents intended to continue their education by taking second-degree studies. More than 66% of students answered that they will find employment in the local and national labour markets; however, they will seek employment for a long time, while 61% of respondents mentioned that they will find employment on the international labour market without difficulties. More than one-third of the students were interested in seeking a job abroad. The most popular direction regarding emigration, chosen by the respondents, was the United Kingdom (41.57%).

Conclusions:
1) The majority of the emergency medicine students considered starting a family as their life priority. 2) The majority of students intended to continue education at second-degree studies. 3) According to the respondents, finding a job in their profession on the national local labour market will take them a long time; while abroad it will be possible without any difficulties. 4) Regional and university authorities should launch programmes for improving the attractiveness of the Lublin Region, aimed at stopping the annual wave of talented young people leaving Lublin.

 
REFERENCJE (23)
1.
Bańka A. Psychologiczne doradztwo karier. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2006, 4.
 
2.
Eurostat Statistical Books, Europe in figures, Eurostatyearbook 2010, 613–622; Regional GDP per inhabitant in 2008, Eurostat newsrelease 28/2.11, 2.
 
3.
Główny Urząd Statystyczny: Bezrobocie rejestrowane w I kwartale 2013 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde..._ rejestrowane_1kw_2013.pdf (dostęp: 20.08.2013).
 
4.
Urząd Statystyczny w Lublinie: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim w 2012 r. http://www.stat.gov.pl/lublin/ 69_749_PLK_HTML.htm (dostęp: 20.08.2013).
 
5.
Grabowska-Lusińska I, Okólski M. Emigracja ostatnia? Scholar, Warszawa 2009, 41.
 
6.
Kaczmarczyk P. Poakcesyjne migracje Polaków – próba bilansu. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2010; 4: 5–36.
 
7.
CBOS: Mobilność i elastyczność zawodowa Polaków. http://www.cbos. pl/SPISKOM.POL/2013/K_011_13.PDF (dostęp: 20.08.2013).
 
8.
Szczepańska B, Szady-Grad M, Klawe J, Kołodziejska K, Złotowska A. Plany zawodowe studentów fizjoterapii i ratownictwa medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(4): 704–707.
 
9.
Weinar A. Reemigranci jako aktorzy zmiany społecznej. W: Iglicka K. (red.) Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?. ISP, Warszawa 2002, 9–78.
 
10.
Czapiński J, Panek T. (red.) Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009, 92.
 
11.
Wdowicz M, Charzyńska‑Gula M. Plany zawodowe studentów pielęgniarstwa. Pielegniarstwa XXI wieku 2010; 3–4(32–33): 17 20.
 
12.
Hornowska E, Paluchowski WJ. Rozwój zawodowy – podstawowe założenia. W: Witkowski S. (red.) Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno‑zarządcze i psychospołeczne. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001; nr 900, 44.
 
13.
Czarnecki K. Psychologia zawodowego rozwoju człowieka. Impuls. Kraków 1998, 38.
 
14.
Prawda M. Cykl życia jednostki a wartość pracy. Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Instytut Filozofii i Socjologii. Wrocław 1987.
 
15.
Feldman DC, Ng TWH. 2007 Careers: mobility, embeddedness, and success. Journal of Management 2007; 33(3): 350–377.
 
16.
Rostowski J. Rola statusu tożsamości osobowej w procesie wyboru zawodu. W: Skłodowski H. (red.) Psychologiczna problematyka doradztwazawodowego. tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999. http://whqlibdoc.who.int/hq/20... (dostęp: 15.08.2013).
 
17.
Buchan J. Migration of health workers in Europe: policy problem or policy solution? W: Dubois CA, McKee M, Nolte E, (red.). Human resources for health in Europe. Glasgow: Open University Press; 2006. p. 41–63.
 
18.
Buchan J. Human resources in national health systems in Europe – key issues. May 2004.
 
19.
WHO Regional Office for Europe: Case studies on migration of health professionals. September 2005, http://www.euro.who.int/en/hom... (dostęp: 25.08.2013).
 
20.
Wyrozębska A, Matysiak A, Tatara T. Emigracja polskich pracowników ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytani. Zdr Pub. 2009; 119(2): 171–174.
 
21.
Nosowska K, Goryński P. Migracje personelu medycznego do pracy za granicą w okresie pierwszego roku po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Probl Hig Epidemiol. 2006; 87(1): 55–60.
 
22.
Jośko J, Kostkiewicz M, Mazurek Ł, Wojcieszek P. Ojczyzna czy obczyzna? – plany zawodowe studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(1): 20–23.
 
23.
Wójcik G, Sienkiewicz Z, Wrońska I. Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego jako nowe wyzwania dla systemów ochrony zdrowia. Prob Piel. 2007; 2–3: 120–127.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top