PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
W Polsce spożycie alkoholu jest istotnym problemem społecznym. Potwierdzają to badania m.in. nad zachowaniami zdrowotnymi, np. zawarte w Diagnozie Społecznej z 2015 roku. Autorzy tego raportu stwierdzają, że rozmiary problemów alkoholowych są tak wielkie, iż można je traktować jako epidemię społeczną.

Cel pracy:
Celem pracy było ukazanie problemu spożywania alkoholu przez dorosłą (pełnoletnią), uczącą się młodzież województwa mazowieckiego. Ponadto celem jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wielkość miejscowości (klasa), w której mieszkają badani oraz ich płeć może różnicować spożycie alkoholu.

Materiał i metody:
Podstawą artykułu są badania terenowe nad zachowaniami zdrowotnymi dorosłej młodzieży szkolnej zatytułowane „Młodzież Warszawy” i „Młodzież Mazowsza”, realizowane w latach szkolnych 2015/2016 oraz 2017/2018. Grupę badawczą stanowili respondenci uczący się w Warszawie oraz w mniejszych miejscowościach województwa mazowieckiego.

Wyniki:
Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania oraz płeć respondentów, należy stwierdzić, iż alkohol jest częściej spożywany w mniejszych miejscowościach województwa mazowieckiego niż w Warszawie. Wśród uczniów z miasta stołecznego częściej w zajęciach z edukacji zdrowotnej brały udział kobiety (31,52%), rzadziej mężczyźni (19,05%). Omawiane różnice są istotne statystycznie (p < 0,001).

Wnioski:
Wyniki badań, którym objęto pełnoletnią, uczącą się młodzież w województwie mazowieckim, wskazują, że kobiety rzadziej sięgają po alkohol niż mężczyźni, natomiast nie potwierdzają one jednoznacznie opinii, iż to właśnie w dużych miastach (przykład Warszawy) alkohol spożywany jest częściej niż w mniejszych miejscowościach.


Introduction and objective:
In Poland, alcohol consumption is an important social problem. This is confirmed by research on, inter alia, health behaviours, e.g. included in the 2015 Social Diagnosis. It is stated that the size of alcohol-related problems is so great that they can be treated as a social epidemic.

Objective:
The aim of the study was to present the problem of alcohol consumption by legal age pupils in the Warsaw Province, and an attempt to answer the question whether there are differences in alcohol consumption according to the size of the locality (class) and gender.

Material and methods:
The article is based on the field study concerning health behaviours of legal age pupils entitled: ‘Youth of Warsaw’ and ‘Youth of Mazovia’. The research group consisted of respondents studying in Warsaw and smaller localities in the Warsaw Province during the school years 2015/2016 and 2017/2018. Results Taking into account the territorial structure and respondents’ gender alcohol is consumed more often in smaller localities in the Warsaw Province than in the city of Warsaw. Among students from Warsaw, females (31.52%) more often participated in antialcohol education, compared to males (19.05%). The discussed differences are statistically significant (p <0.001).

Results:
The results of studies of legal age pupils in the Warsaw Province indicate that females consume alcohol less often than males; however, do not unequivocally confirm the opinion that it is in large cities (the example of Warsaw) that alcohol is consumed more often than in smaller localities.

Korporowicz-Żmichowska V. Spożycie alkoholu przez pełnoletnią młodzież szkolną w świetle badań „Młodzież Warszawy” i „Młodzież Mazowsza”. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(3): 258–266. doi: 10.26444/monz/154058
 
REFERENCJE (38)
1.
Babor TF, Caetano R, Casswell S, et al. Alcohol: no ordinary commodity – a summary of the second edition. Addiction. 2010; 5: 769–779.
 
2.
Brudek P. Choroba alkoholowa jako czynnik dysfunkcjonalności rodziny. In: Krok D, Landwójtowicz P, editor. Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Opole: Redakcja Wydawnictw WTUO; 1995. p. 309–325.
 
3.
Robinson D. Alcoholism and drug dependence — A Multidisciplinary problem: The sociologist’s viewpoint. In: Madden J, Walker R, Kenyon WH, editors. Alcoholism and drug dependence. A multidisciplinary approach. New York: Springer Verlag Inc; 2012. p. 47–55. doi: 10.1007/978-1-4684-2337-2_6.
 
4.
Cronce JM, Toomey TL, Lenk K, et al. “NIAAA’s College Alcohol Intervention Matrix”. Alcohol Research. 2018; 3: 43–47.
 
5.
Wood S, Bellis M. Socio-economic inequalities in alcohol consumption and harm: Evidence for effective interventions and policy across EU countries. Health Equity Pilot Project (HEPP) 2015-C4-032-SI2.724119. Public Health Wales, European Commission 2017. p. 8–9.
 
6.
Date and statistics 2021, WHO. In: www.who.int/health-topics/ alcohol#tab=tab_1 [access: 19.07.2021].
 
7.
 
8.
 
9.
Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Czapiński J. editor. Warszawa; Rada Monitoringu Społecznego; 2015, p. 297–298.
 
10.
https://www.parpa.pl/index.php... statystyki [access: 2.03.2021].
 
11.
Sierosławski J. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2020. p. 19.
 
12.
Dufty N. Disaster education. Communication and engagement. London: John Wiley and Sons Ltd; 2020. p. 1–7.
 
13.
 
14.
Kowalewska A. Picie alkoholu, palenie tytoniu i marihuany. In: Mazur JA, Małkowskiej-Szkutnik A, editors. Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka; 2018. p. 135–137.
 
15.
Banach M, Kowalewski I. Alkoholizm wśród młodzieży. Kompendium wiedzy dla pedagogów i pracowników socjalnych. Kraków: Wyd. Scriptum; 2014. p. 80.
 
16.
Gwiazda M. Informacja o badaniu. In: Grabowska M, Gwiazda M. editor. Młodzież 2018. Warszawa: CBOS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; 2019. p. 17.
 
17.
Malczewski A. Młodzież a substancje psychoaktywne. In: Grabowska M, Gwiazda M. editor. Młodzież 2018. Warszawa: CEBOS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; 2019. p. 236.
 
18.
Młodzież a substancje psychoaktywne. Komunikat z badań. Warszawa: 2009. p. 1–4.
 
19.
2016 WHO data, https://who,en.wikipedia.org/w... by_alcohol_ consumption_per_capita [access: 1.08.2021].
 
20.
Kevin R, Shield D. Alcohol and mortality. Global alcohol-attributable deaths from cancer, liver cirrhosis, and injury in 2010. Alcohol Research 2014, 35(2): 174–183.
 
21.
Anderson P, Baumberg B. Alcohol in Europe A public health perspective. A report for the European Commission. European Commission, Health and Consumer Protection Directorate-General; 2006. p. 133.
 
22.
Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization; 2014; p. 11. file:///C:/Users/vkorpo/Downloads/9789241565639-eng.pd.
 
23.
Anderson P, Baumberg B. Cost benefit analyses of alcohol policy – a primer prepared for SMART project November 2010. European Union, 2010. p. 6.
 
24.
Floyd LR, Sobell RNM, Velasquez M, et al. Preventing alcohol-exposed pregnancies: a randomized controlled trial. American Journal Preventive Medicine 2007; 32(1): 1–10. doi: 10.1016/j.amepre.2006.08.028.
 
25.
Collie RJ, Shapka D, Perry NE. School climate and social–emotional learning: predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy. Journal of Educational Psychology 2012; 104(4): 1198. doi:10.1037/a0029356.
 
26.
Mazur J, Kowalewska A, Zawadzka D, et al. External evaluation of the school and academic achievements in relation to alcohol drinking and delinquent behaviour among secondary school students. Alcoholism and Drug Addiction. 2016; 29(4): 183–208.
 
27.
Maisto SA, Alcohol expectancy challenges for college students: a narrative review, Clinical Psychology Review. 2011; 31(4): 673683. /doi.org/10.1016/j.cpr.2011.02.007.
 
28.
McKechnie RJ. How Important is Alcohol in “Alcoholism”? In: Madden J, Walker R, Kenyon WH, editors. Alcoholism and drug dependence, Multidisciplinary approach. New York: Springer-Verlag Inc; 2012. p. 123–138.
 
29.
Walker R. Alcohol and the general physician. In: Madden JS, Walker R, Kenyon WH, editors. Alcoholism and drug dependence, Multidisciplinary approach, New York: Springer-Verlag Inc; 2012. p. 5761. https://doi.org/10.1007/978-1-... [access: 12.09.2021].
 
30.
Alcoholism and Drug Addiction. 2016; 29(4), December: 183–208. https://www.sciencedirect.com/... 426 [access: 22.10.2020].
 
31.
Patrick ME, Azar B. High-intensity drinking, Alcohol Research: Current Reviews. 2018; 38(1): 49–52.
 
32.
Ferreira R, Precioso A., Becoña E. Wiedza na temat alkoholu i postawy wobec alkoholu jako predyktory zachowań związanych z piciem wśród portugalskich studentów Alcoholism and Drug Addiction. 2021; 34(1): 33–50. doi: https://doi.org/10.5114/ain.20... [access: 12.08.2021].
 
33.
Shuang-Hong M, Hai-Feng H. Global dynamics for a multi-group alcoholism model with public health education and alcoholism age, Mathematical Biosciences and Engineering. 2019; 16(3): 1683–1708. https://www.aimspress.com/arti... [access: 2.03.2021].
 
34.
The Cambridge handbook of consumer psychology, Norton IM, Rucker D. editors. New York: Cambridge University Press; 2015. p. 542.
 
35.
Shah AK. Social class and scarcity: understanding consumers who have less. In: Norton IM, Rucker D, editors. The Cambridge handbook of consumer psychology, New York: Cambridge University Press; 2015. p. 542.
 
36.
Bożewicz M. Relacje szkolne. Młodzież 2018. Grabowska M, Gwiazda M, editors. p. 64.
 
37.
Zdrowie i zachowania zdrowotne w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC. Mazur J, editor. 2014. p. 180.
 
38.
Szkoła promująca zdrowie. Poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkich. B. Woynarowska, M. Sokołowska, editors. Warszawa: KOWEZ; 2000. p. 22.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top