PL EN
PRACA ORYGINALNA
Rozwój podstawowej opieki zdrowotnej na Ukrainie w świetle trendów światowych
 
Więcej
Ukryj
1
Dnipropetrovsk Medical Academy
 
2
State Administration Ukrainian Institute of Strategic Research of the Ministry of Public Health of Ukraine
 
3
Main Healthcare Department of Dnipropetrovsk Regional State Administration
 
 
Autor do korespondencji
Valeriia M. Lekhan   

Lekhan, Dnipropetrovsk Medical Academy, Dnipropetrovsk, K. Marx Avenue, 24
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):193-197
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel badań:
W pracy przeanalizowano różne podejścia, zasady i wymagania dotyczące organizacji podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), których efektywność została potwierdzona dobrze zaplanowanymi badaniami prowadzonymi na świecie. Celem artykułu jest ocena zgodności podejścia do poprawy systemu świadczenia POZ na Ukrainie z rzeczywistymi standardami międzynarodowymi.

Materiał i metody:
Przeprowadzono analizę porównawczą organizacji POZ w różnych krajach europejskich. Stwierdzono, że model poprawy opieki zdrowotnej na Ukrainie jest w pełni zgodny z zasadami, wymaganiami i kryteriami skutecznego funkcjonowania POZ na świecie.

Wyniki:
Co więcej, w oparciu o bieżące dane, określono zespół środków związanych z wdrażaniem modelu poprawy POZ na Ukrainie.


Introduction and objective:
In the article various approaches, principles and requirements as to the organization of the primary health care (PHC) are analyzed, the efficiency of which has been proved in well-planned international studies. The aim of the study is to assess the compliance of the approaches for the renovation of the system of PHC provision in Ukraine with international factual standards.

Material and Methods:
The comparative characteristics of the PHC organization in different countries of Europe have been conducted. It has been proved that the model of modernization of healthcare in Ukraine fully corresponds to the principles, requirements and criteria that were created for the effective functioning of PHC worldwide.

Results:
The complex of measures relating to the implementation of the model of PHC modernization in Ukraine, based on the use of actual data and its context, has been defined.

 
REFERENCJE (14)
1.
Атун Р. Каковы преимущества и недостатки реструктуризации системы здравоохранения в целях большей ее ориентации на службы первичной медико-санитарной помощи? http://www.euro. who.int/document/e82997R.pdf (dostęp: 2013.10.10).
 
2.
An Avoidable Tragedy: Combating Ukraine’s health crisis, Lessons from Europe. Health and Demography Series. World Bank Publishers; 2009.
 
3.
Busse R. Health care systems in transition: Germany. WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies Publishers; 2004.
 
4.
Olejaz M, Nielsen AJ, Rudkjшbing A, et al. Denmark: Health system review. Health Systems in Transition. 2012; 14(2): 1– 192.
 
5.
Chevreul K, Durand-Zaleski I, Bahrami S, et al. France: Health system review. Health Systems in Transition. 2010; 12(6): 1–291.
 
6.
Macinko J, Starfield B. The Impact of Primary Healthcare on Population Health in Low- and Middle-Income Countries. Journal Ambulatory Care Manage (JACM). 2009; 2: 150–171.
 
7.
Marchildon GP. Health Systems in Transition: Canada. WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies Publishers; 2005.
 
8.
Atun R, Richardson E, Shishkin S, et al. Moldova: Health system review. Health Systems in Transition. 2008; 10(5): 1–138.
 
9.
Sagan A, Panteli D, Borkowski W, et al. Poland: Health system review. Health Systems in Transition. 2011; 13(8): 1–193.
 
10.
Primary Health Care now more than ever: the world health report. – Geneva: WHO, 2008. – 125 p.
 
11.
Rosen B, Merkur S. Israel: Health system review. Health Systems in Transition. 2009; 11(2): 1–226.
 
12.
Segn B. United Kingdom (England): Health system review. Health Systems in Transition. 2011; 13(1): 1–486.
 
13.
Macinko J, Starfield B. The Impact of Primary Healthcare on Population Health in Low- and Middle-Income Countries / J. Macinko // Journal Ambulatory Care Manage. (JACM). 2009; 32 (2): 150–171.
 
14.
Shi L. The Impact of Primary Care: A Focused Review. http://dx.doi. org/10.6064/2012/432892 (dostęp: 2013.10.10).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top