PL EN
OPIS PRZYPADKU
Rhabdomyosarcoma w lokalizacji okołojądrowej u chłopca z pourazowym zespołem ostrej moszny – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Natalia Osial   

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rhabdomyosarcoma (mięsak prążkowanokomórkowy) jest najczęstszym pierwotnym nowotworem złośliwym tkanek miękkich w populacji dziecięcej. Wywodzi się z niezróżnicowanych komórek mezenchymalnych, które mają potencjał do różnicowania się w poprzecznie prążkowane mięśnie szkieletowe. Nowotwór ten może rozwinąć się niemal w każdym miejscu ciała, jednak charakteryzuje się predylekcją do tkanek głowy i szyi oraz układu moczowo-płciowego. Incydentalne rozpoznania mięsaka prążkowanokomórkowego okołojądrowego na bezobjawowym etapie choroby są niezwykle rzadkie. W pracy opisano przypadek 14-letniego chłopca z objawami zespołu ostrej moszny (ZOM), które wystąpiły kilka dni po urazie tej okolicy. Ze względu na podejrzenie skrętu jądra lub przyczepka jądra wykonano pilną rewizję moszny, która wykazała obecność niejednorodnego guza wywodzącego się z osłonek jądra prawego. Wynik badania histopatologicznego pozwoliły na rozpoznanie mięsaka prążkowanokomórkowego wysokiego ryzyka o niekorzystnej histologii. Wykonane dodatkowe badania diagnostyczne nie wykazały rozsiewu procesu nowotworowego. Przypadkowe rozpoznanie nowotworu złośliwego na bezobjawowym etapie rozwoju choroby umożliwiło wczesne wdrożenie właściwego leczenia i zwiększyło szanse na wyleczenie. Mimo że nowotwory należą do rzadkich przyczyn zespołu ostrej moszny, opisany przypadek wskazuje na konieczność zachowania szczególnej czujności onkologicznej u każdego pacjenta z objawami ostrej moszny.

Rhabdomyosarcoma is the most common primary malignant connective and soft tissue neoplasm in the paediatric population. It arises from undifferentiated mesenchymal cells that have the potential to differentiate into skeletal striated muscle. It can develop almost anywhere on the body, but it is characterized by a predilection to the tissues of the head and neck, as well as the genitourinary system. Incidental diagnoses of testicular rhabdomyosarcoma in the asymptomatic disease stage are extremely rare. Our article is a case report of a 14-year-old boy with symptoms of acute scrotal syndrome (ASS), which occurred a few days after the injury of this area. Due to the suspicion of testicular torsion or testicular appendix torsion, an urgent scrotal revision was performed. It revealed the presence of a heterogeneous tumour rooted in the right testicular fascies. The result of the histopathological examination allowed the diagnosis of highrisk rhabdomyosarcoma. The performed additional diagnostic tests did not reveal any dissemination of the neoplastic process. Accidental diagnosis of the malignant neoplasm at an asymptomatic disease stage allowed early treatment and increased the chances for a cure. Although neoplasms are rare causes of acute scrotal syndrome, the described case indicates that special oncological awareness should be preserved in every patient with symptoms of acute scrotum.
 
REFERENCJE (11)
1.
Skapek SX, Ferrari A, Gupta AA, et al. Rhabdomyosarcoma. Nat Rev Dis Primers. 2019; 5(1): 1. https://doi.org/10.103 /s41572-018-0051-2.
 
2.
Rudzinski ER, Anderson JR, Hawkins DS, et al. The World Health Organization Classification of Skeletal Muscle Tumors in Pediatric Rhabdomyosarcoma: A Report From the Children’s Oncology Group. Arch Pathol Lab Med. 2015; 139(10): 1281–1287. https://doi.org/10.5858/ arpa.2014-0475-OA.
 
3.
Dasgupta R, Fuchs J, Rodeberg D. Rhabdomyosarcoma. Semin Pediatr Surg. 2016; 25(5): 276–283. https://doi.org/10.1053/j.semp.... 2016.09.011.
 
4.
Hayes-Jordan A, Andrassy R. Rhabdomyosarcoma in children. Curr Opin Pediatr. 2009; 21(3): 373–8. https://doi.org/10.1097/ MOP.0b013e32832b4171.
 
5.
Dangle PP, Correa A, Tennyson L, et al. Current management of paratesticular rhabdomyosarcoma. Urol Oncol. 2016; 34(2): 84–92. https:// doi.org/10.1016/j.urolonc.2015....
 
6.
Hawkins DS, Spunt SL, Skapek SX; COG Soft Tissue Sarcoma Committee. Children’s Oncology Group’s 2013 blueprint for research: Soft tissue sarcomas. Pediatr Blood Cancer. 2013; 60(6): 1001–1008. https:// doi.org/10.1002/pbc.24435.
 
7.
Yang C Jr, Song B, Liu X, et al. Acute scrotum in children: an 18-year retrospective study. Pediatr Emerg Care. 2011; 27(4): 270–4. https://doi. org/10.1097/PEC.0b013e318213144e.
 
8.
Vasdev N, Chadwick D, Thomas D. The acute pediatric scrotum: presentation, differential diagnosis and management. Curr Urol. 2012; 6(2): 57–61. https://doi.org/10.1159/000343....
 
9.
Sweet DE, Feldman MK, Remer EM. Imaging of the acute scrotum: keys to a rapid diagnosis of acute scrotal disorders. Abdom Radiol (NY). 2020; 45(7): 2063–2081. https://doi.org/10.1007/s00261....
 
10.
Koszutski T, Burkacka A. Zespół ostrej moszny. Medycyna Praktyczna Pediatria. https://www.mp.pl/pediatria/ar... (access: 2022.01.05).
 
11.
Karmazyn B, Weatherly DL, Lehnert SJ, et al. Characteristics of testicular tumors in prepubertal children (age 5–12 years). J Pediatr Urol. 2018; 14(3): 259.e1–259.e6. https://doi.org/10.1016/j.jpur....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543