PL EN
PRACA ORYGINALNA
Popularność stosowania diet redukcyjnych wśród kobiet w wieku 19–39 lat
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Higieny i Dietetyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 
 
Autor do korespondencji
Olga Kwiatkowska   

Zakład Higieny i Dietetyki, Uniwersytet Jagielloński, ul Kopernika 7, 31-034 Kraków
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(3):307-311
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Współczesne kobiety coraz częściej podejmują decyzje o zastosowaniu diety redukcyjnej pozwalającej w krótkim czasie osiągnąć szybką redukcję zbędnych kilogramów. Wiedzę żywieniową na temat specyfiki diet najczęściej czerpią z mediów, sporadycznie zaś korzystają z porady dietetyka lub lekarza. Takie zachowania stanowią niebezpieczeństwo rozwoju negatywnych konsekwencji zdrowotnych.

Cel pracy:
Ocena stopnia rozpowszechnienia oraz postaw młodych kobiet w zakresie stosowania diet redukcyjnych.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 105 kobiet w wieku 19–39 lat z terenu Krakowa i Warszawy. Badaną populację podzielono na dwie grupy: grupa I – 66 kobiet niestosujących diety redukcyjnej (63%), grupa II- 39 kobiet, które stosowały (obecnie lub w przeszłości) dietę redukcyjną (37%).

Wyniki:
Kobiety stosujące diety redukcyjne stanowiły 37% badanej populacji. Ponad 80% ankietowanych z obu grup twierdziło, iż obecnie istnieje duża presja społeczna związana z posiadaniem szczupłej sylwetki. Najczęściej stosowanymi dietami: dieta Dukana (41.7%), kopenhaska (22.2%), Kwaśniewskiego (16.7%) oraz diety monoskładnikowe (13.9%). Tylko 13.9% kobiet stosujących dietę redukcyjną korzystało z pomocy dietetyka. Stosowanie diet często (58.3%) kończyło się wystąpieniem efektu „jo-jo”.

Wnioski:
Kobiety stosujące diety redukcyjne cechowała niższa samoocena, niezadawalająca ocena własnego ciała oraz większa chęć wprowadzenia zmian we własnym wyglądzie w porównaniu z kobietami niestosującymi diet. Znaczna część kobiet (38.46%) z grupy II zdecydowana była stosować szkodliwą dla zdrowia dietę zapewniającą szybką redukcję masy ciała.


Introduction:
Contemporary women increasingly more frequently make a decision to go on a weight-loss diet to enable them to lose a significant amount of weight in a short time. Most often, the source of their nutritional knowledge is the mass media, while they sporadically use a dietician or doctor’s advice. Such behaviours may lead to severe negative health consequences.

Aim:
Assessment of the prevalence and attitudes of young women towards weight-loss diets.

Material and Methods:
The study included 105 women aged 19–39 from Krakow and Warsaw. The examined population was divided into two groups: Group I: 66 women who have never been on a weight-loss diet (63% of the respondents) Group II: 39 women who are or have been on a weight-loss diet (37% of the respondents).

Results:
37% of the examined population were women on weight-loss diets. More than 80% of all respondents from both groups confirmed that today there is a social pressure related with having a slim silhouette. Dukan diet (41.7%), Kopenhaska diet (22.2%), Kwaśniewski diet (16.7%) and the mono-componential diet (13.9%) were most often used. Only 13.9% of respondents ever consulted a dietitian. Moreover, dieters (58.3%) often ended up with a ‘weight yo-yo’ effect.

Conclusions:
Women who used these diets were characterized by low self-esteem. They were dissatisfied with their body image and were more willing to change their physical image than those who did not apply any diet. A large percentage of women from Group II (38.46%) would decide to go on diet that was proved to be harmful and health-damaging, providing that this diet caused weight-loss.

 
REFERENCJE (20)
1.
Cymerys M, Olek E. Ocena nawyków żywieniowych i stylu życia wśród chorych z otyłością brzuszną. Przegląd Kardiodiabetologiczny 2011; 6(4): 287–293.
 
2.
Łagowska K, Woźniewicz M, Jeszka J. Ocena wartości odżywczej diet odchudzających zamieszczonych na portalach internetowych. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(4): 824–827.
 
3.
Janiszewska R, Pilch W, Makuch R, Mucha D, Pałka T. Racjonalne odżywianie i jego wpływ na zdrowie. Hygeia Public Health. 2011; 46(2): 244–248.
 
4.
Semeniuk W. Zwyczaje żywieniowe studentów z uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie stosujących diety alternatywne. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2009; 4 (65): 227–235.
 
5.
Kolarzyk E, Janik A, Kwiatkowski J, Potocki A. Stosowanie diet odchudzających przez krakowską młodzież ze szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem wieku i płci. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(3): 409–413.
 
6.
Janiszewska R, Pilch W, Makuch R, Mucha D, Pałka T. Aspekty żywienia i odchudzania się dziewcząt. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(2): 351–354.
 
7.
Sadowska J, Szuber M. Ocena stosowania metod odchudzających oraz używania preparatów wspomagających odchudzanie przez młode ko¬biety. Roczn PZH. 2011; 62(3):343–350.
 
8.
Całyniuk B, Kiciak A, Pietruszka D, Grochowska-Niedworok E. Ocena jakościowa i ilościowa diet odchudzających stosowanych przez autorki blogów. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 399–407.
 
9.
Lic Ł, Frankiewicz M. Prozdrowotne elementy stylu życia studentek akademii wychowania fizycznego w Krakowie. Now Lek. 2007; 76(3): 233–236.
 
10.
Chrzanowska M, Lic Ł. Styl życia oraz motywy podejmowania zabiegów kształtujących masę ciała w wybranej grupie studentek z Krakowa. http://www.www.neurocentrum.pl... tom1/chrzanowska2.pdf (dostęp: 20013.05.15).
 
11.
Pilska M, Jeżewska–Zychowicz M. Psychologia żywienia. Wybrane zagadnienia, Warszawa: SGGW; 2008.
 
12.
Ogden J. Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2011.
 
13.
Brytek – Matera A, Charzyńska E. Poznawcze i behawioralne deter¬minanty zaburzeń odżywiania u kobiet z otyłością. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2009; 5(2):45–50.
 
14.
Socha K, Borawska MH, Markiewicz R, Charkiewicz WJ. Ocena spo¬sobu odżywiania studentek Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Bromat Chem Toksykol. 2009; 42(3): 704–708.
 
15.
Jośko J, Kamecka–Krupa J. Czynniki kulturowe i społeczne predysponujące do zaburzeń odżywiania u młodzieży szkolnej w wybranych miastach województwa śląskiego. Probl Hig Epiedemiol. 2007; 88(3): 320–326.
 
16.
Tracz J, Burzyńska A. Być piękną jest zawsze wyzwaniem dla kobiety. Postępy Kosmetologii. 2010; (2):52–60.
 
17.
Dodala M, Karasińśka E, Trafalska E, Kolmaga A, Szatko F.Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat zaburzeń od¬żywiania. Probl Hig i Epidemiol. 2012; 93(1): 80–85.
 
18.
Szymańczyk J. Zachowania problemowe dzieci i młodzieży. http:// orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/8B93DD337E130357C12575C5002A EE5C/$file/Dzieci%20z%20grup%20ryzyka_1.pdf#page=106 (dostęp: 2013.06.15).
 
19.
Zahorska-Markiewicz B. Kontrowersje w ogół diet. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2005; 1(1): 9–14.
 
20.
Fabijański P, Sadzińska E, Bizub M, Turski W. Badania opinii społecz¬nej na temat wpływu tzw. „diety optymalnej” na ogólny stan zdrowia, aktywność fizyczną i niektóre choroby metaboliczne. Hygeia Public Health; 2011; 46(1): 51–56.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top