PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA GAMMA CEZU 134, CEZU 137, STRONTU 90 ORAZ RADU 226 NA PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE W POLSCE PO AWARII CZARNOBYLSKIEJ W LATACH 1985 – 2005
 
Więcej
Ukryj
1
Z Wydziału Nauk Społecznych Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 
 
Med Og. 2007;13(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia problemy oddziaływania promieniowania gamma na produkty żywnościowe przeznaczone dla człowieka jak również wykorzystywane jako pasze dla zwierząt.

The authors analysed the contamination of food products by Cs-134, Cs-137, Sr-90, and Ra-226 caused by the Chernobyl disaster during the period 1985-2005. The radiation process concerned primarily: raw milk, meat of slaughter animals, fish, eggs, plants and mushrooms, cultivated vegeta-bles and fruit produced in Poland. The results of the analysis showed that the concentration of radionuclides, which caused the con-tamination of the natural environment in 1986, is subject to changes consisting in the decrease on scale. During the period 1985-2005, the radiation in the natural environment was approximately 1.5% of the dose per individual, which is not harmful for the human body. The hazardous effect of radionu-clides depends on duration of exposure, distance, and the portal of entry into the living body. In recent years, the highest concentration of radionuclides has been observed in the meat of sea fish, egg mass of breeding hens, and the parenchyma of forest mushrooms.
 
REFERENCJE (12)
1.
Dziennik Urzędowy Nr 104, 1993 r., Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 08.10.1993r. Dziennik Urzędowy Nr 104 w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w produktach spożywczych środków chemicznych stosowanych przy: uprawie, ochronie, przecho-wywaniu i transporcie roślin.
 
2.
Kossakowski S.: Promieniotwórcze skażenie środowiska, Wyd. Naukowe Państwowy In-stytut Wet., Puławy 1995, 175 – 194.
 
3.
Maciołek H.: Bezpieczna żywność, Mat. Sympozjum, Włoszczowa 2001, 193–210.
 
4.
Molska I.: Wybrane zagadnienia dotyczące dozwolonych substancji dodawanych do żywno-ści, Mat. Sympozjum, Włoszczowa 2006, 325–330.
 
5.
Nikonorow M., Urbanek-Karłowska B.: Toksykologia żywności PZWL, Warszawa 1987.
 
6.
Polska Agencja Atomistyki: Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce 1997.
 
7.
Polska Agencja Atomistyki: Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce 1998.
 
8.
Polska Agencja Atomistyki: Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce 1999.
 
9.
Polska Agencja Atomistyki: Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce 2000 – 2005.
 
10.
Polska Agencja Atomistyki oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce w 2005 r. Strona Internetowa. Raport o skażeniach radioaktywnych żywności, www.paa.gov.pl 2007.
 
11.
Rosiek L.: Badania przechodzenia „Ra220” z gleby do roślin oraz ocena wchłanialności te-go radionuklidu z pożywieniem., Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa 2003.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wy-magań weterynaryjnych przy przeprowadzaniu badania mięsa na włośnie oraz zamrażaniu mięsa niepodanemu temu badaniu (Dz. U. Nr 70, poz. 640 i 641), Warszawa 2004.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top