PL EN
PRACA ORYGINALNA
OCENA DOSTĘPNOŚCI DO PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ PIERSI WŚRÓD MIESZKANEK WSI
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(1):116-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono wyniki badań prowadzonych wśród mieszkanek wsi województwa lubelskiego. Przedmiotem zainteresowania były opinie badanych kobiet na temat dostępności do specjalistycznych badań piersi oraz bariery, utrudniające im wykonanie tych badań.

The objective of the study was to obtain information concerning the barriers in the accessibility to specialist breast examinations experienced by rural women. The study covered 402 rural women from the Lublin Region, and a control group of 100 urban women from this region, aged 35-70 and over. The study was conducted by means of a questionnaire form. In addition, all respondents had mammography performed. The result of mammographic examination was correlated with the result of the survey. The results of the study showed that rural inhabitants reported the problem of hindered access to specialist breast examinations more frequently than urban women. More than 70% of them encountered various barriers, which, in their opinions, made the performance of the above-mentioned tests impossible. Among the limitations reported there were primarily organizational and economic barriers. Every third woman living in a rural area resigned from the performance of mammography or USG, because of fear of the test itself or its result.
 
REFERENCJE (11)
1.
Adamek - Guzik T.: Zarys orzecznictwa lekarskiego. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 
2.
KarwatI. D.: Analiza problemów medyczych i społecznych niepełnosprawnych mieszkańców wsi. Rozprawa hab. IMW, Lublin 1996.
 
3.
Kozak - Sykała A.: Ocena zapotrzebowania na opiekę pacjentów z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji na przykładzie osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rozprawa doktorska AM, Lublin 2006. Promotor A. Ksykiewicz- Dorota.
 
4.
Marcinkowski J. T.: Socjomedyczne i społeczne aspekty zespołów bólowych kręgosłupa. Rozprawa habilitacyjna. AM Poznań, 1993.
 
5.
Murray C. J. L. Lopez A. D.: Globalne obciąŜenia chorobami. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Uniwersyteckie Wyd. „Vesalius”, Warszawa – Kraków 2000.
 
6.
Pomińska E.: Zmiany zwyrodnieniowe układu kostnego w filogenezie człowieka. Postępy rehabilitacji, 1992, 1.
 
7.
Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy jakości Ŝycia kobiet starszych wiekiem. Promocja Zdrowia 1999, 6 (16).
 
8.
Troup J. D. G.: Causes, prediction and prevention of back pain at work. Scand J. Work Environ Health, 1984.
 
9.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).
 
10.
Wdowiak L. Owoc A.: Uwarunkowania i ocena procesu orzekania najczęstszych przyczyn inwalidztwa. Część I. Uwarunkowania pozamedyczne inwalidztwa. Zdrowie Publiczne 1993, 104, 2.
 
11.
Wdowiak L. Owoc A.: Uwarunkowania i ocena procesu orzekania najczęstszych przyczyn inwalidztwa. Część II. Uwarunkowania pozamedyczne inwalidztwa. Zdrowie Publiczne 1993, 104, 2.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top