PL EN
RESEARCH PAPER
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective:
The survey conducted online between October – November 2020 included 409 respondents (76.8% of females) aged 18–35 (M=24.3; SD=4.7). An anonymous and voluntary online survey contained original questions concerning the subjective assessment of stress and psychophysical wellbeing in a pandemic, assessed according to the scale from 1–9, as well as the PQ-B (PL) Questionnaire and the GAD-7 Generalized Anxiety Questionnaire. The principal method of analyzing the results was hierarchical regression

Material and methods:
It was shown that significant predictors of the incidence of prodromal symptoms of psychosis during the pandemic were the use of a psychologist before the pandemic, subjective sense of wellbeing before the pandemic, and the severity of generalized anxiety (R2=0.243). The predictors of the severity of distress were variables analogous to the frequency of symptoms (R2=0.282). Subjective assessment of the severity of stress did not occur to be a significant predictor.

Results:
A higher level of generalized anxiety, a lower level of subjective psychophysical wellbeing and the use of psychological assistance correlate with the frequent occurrence of prodromal symptoms of psychosis and with a higher severity of distress. It is recommended that further research should be carried out.

 
REFERENCES (28)
1.
Mak M, Starkowska A, Tyburski E, et al. Polish version of the Structured Interview for Psychosis-Risk Syndromes (SIPS) – description of the tool. Polskie tłumaczenie Ustrukturalizowanego Wywiadu do Badania Zespołów Ryzyka Psychozy (SIPS) – opis narzędzia. Psychiatr Pol. 2019; 53(3): 561–575. doi: 10.12740/PP/94823.
 
2.
Starkowska A, Kucharska-Mazur J, Mak M, et al. Polish adaptation of the Prodromal Questionnaire-Brief version PQ-B(PL) in psychiatric patients and healthy persons. Polska adaptacja krótkiej skali do oceny doświadczeń psychotycznych wśród pacjentów psychiatrycznych i osób zdrowych PQ-B(PL). Psychiatr Pol. 2020; 54(4): 741–758. doi: 10.12740/PP/109650.
 
3.
Starkowska A, Tyburski E, Kucharska-Mazur J, et al. Assessing self--reported clinical high risk symptoms: The psychometric properties of the polish version of the prodromal questionnaire-brief and a pro-posal for an alternative approach to scoring [published online ahead of print, 2020 Sep 6]. Early Interv Psychiatry. 2020; 10.1111/eip.13035. doi: 10.1111/eip.13035.
 
4.
Rokita K, Cessak G, Bałkowiec-Iskra E. Ryzykowny stan psychiczny. Psychiatria po Dyplomie. 2014; (03).
 
5.
Klosterkötter J, Schultze-Lutter F, Bechdolf A, et al. Prediction and prevention of schizophrenia: what has been achieved and where to go next?. World Psychiatry. 2011; 10(3): 165–174. doi: 10.1002/j.2051-554.tb00044.x
 
6.
World Health Organization. Mental health and psychosocial consi-derations during the COVID-19 outbreak, 18 March 2020. Regional Office for Europe. 2020.
 
7.
Heitzman J. Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne. Psychiatria Polska. 2020; 54(2): 187–198. doi: 10.12740/PP/12037.
 
8.
Bohlken J, Schömig F, Lemke MR, et al. COVID-19-Pandemie: Be-lastungen des medizinischen Personals [COVID-19 Pandemic: Stress Experience of Healthcare Workers – A Short Current Review]. Psychiatr Prax. 2020; 47(4): 190–197. doi: 10.1055/a-1159-5551.
 
9.
Sokół-Szawłowska M. Wpływ kwarantanny na zdrowie psychiczne podczas pandemii COVID-19. Psychiatria. 2021; 18(1): 57–62. doi: 10.5603/PSYCH.a2020.0046.
 
10.
Gambina M, Sękowski M, Woźniak-Prus M, et al. Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19–raport z pierwszej fali badania podłużnego. Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski; 2020.
 
11.
Seligman ME, Walker EF, Rosenhan DL. Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka; 2003.
 
12.
Horney K. Neurotyczna osobowość naszych czasów. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS; 1993.
 
13.
Cackovic C, Nazir S, Marwaha R. Panic Disorder. In: StatPearls. Trea-sure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020.
 
14.
Niedziałek D. Farmakoterapia zaburzeń lękowych – teraźniejszość i perspektywy. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2013.
 
15.
Kacprzyk-Straszak A, Pawlak A, Kucharczyk K. Zaburzenia lękowe – rzeczywistość obok nas. In: Cader S, Ciupka S. Beskidzkie Dziedzictwo V. Wydawnictwo Scriptum; 2016. p. 95–114.
 
16.
Samochowiec A, Wojciechowski B, Samochowiec J. Rola myślenia magicznego w obronie przed lękiem. Psychiatria. 2004; 1(1): 17–21.
 
17.
Murawiec S. Leczenie ostrego lęku – opis trzech przypadków zastosowania tabletek podjęzykowych alprazolamu do opanowania nasilonych dolegliwości lękowych. Psychiatria. 2014; 11(3): 177–182.
 
18.
Bosnjak Kuharic D, Kekin I, Hew J, et al. Interventions for prodromal stage of psychosis. Cochrane Database Syst Rev. 2019; 2019(11): CD012236. doi: 10.1002/14651858.CD012236.pub2.
 
19.
Jędrzejczyk I. Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii – wy-brane aspekty. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec-tio J – Paedagogia-Psychologia. 2020; 33(2): 271–283. doi: 10.17951/j.2020.33.2.271-283.
 
20.
Nieznański M. Metaanaliza wyników badań nad związkami nasilenia objawów schizofrenii z zaburzeniami pamięci werbalnej. Studia Psy-chologica: Theoria et praxis. 2004; (5): 313–332.
 
21.
Howes OD, Murray RM. Schizophrenia: an integrated sociodevelopmen-tal-cognitive model. Lancet. 2014; 383(9929): 1677–1687. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62036-X.
 
22.
Dudzic-Koc A. Rola stresu w zachorowaniu na schizofrenię. Zeszyty Naukowe WSG: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo; 2018. p. 259–27.
 
23.
Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, et al. A brief measure for asses-sing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006; 166(10): 1092–1097. doi: 10.1001/archinte.166.10.1092.
 
24.
Filek J, Wojtas K, Oskędra I. Model opieki nad pacjentem dorosłym ze schizofrenią. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2013.
 
25.
Gałązka-Sobotka M, Gryglewicz J, Gierczyński J, et al. Schizofrenia – analiza kosztów społecznych i ekonomicznych. Psychiatria. 2015; 12(1): 17–46.
 
26.
Płoska A. Obszary stresu w okresie adolescencji u krakowskiej młodzieży w wieku 12–14 lat – studium indywidualnych przypadków. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2018.
 
27.
Pylińska-Dąbrowska D. Ocena nasilenia lęku związanego z zabiega-mi z zakresu chirurgii stomatologicznej w trakcie trwania pandemii COVID-19. Gdański Uniwersytet Medyczny; 2021.
 
28.
Długosz P. Raport z badań: „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19”. Kraków: Instytut Socjologii i Filozofii UP; 2020.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top