PL EN
RESEARCH PAPER
Motives for choosing medical studies in the Białystok Region
 
More details
Hide details
1
Instytut Medyczny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
2
Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 
 
Corresponding author
Ałła Aleksiejczuk   

PWSIiP w Łomży, ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(4):428-434
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The motives by which students were guided while choosing medical studies are of great importance, because they may exert a direct effect on the needs, thirst for knowledge, and associated with it quality and outcomes of education.

Objective:
The aim of the presented study was recognition of the incentives for undertaking a specified specialty of medical studies by students of the State Higher School of Computer Science and Entrepreneurship in Łomża, and the State Higher Vocational School in Suwałki.

Material and Methods:
The study covered 363 1 st and 2 nd year students of two State higher schools, studying the following medical specialties: nursing, emergency medical services, physiotherapy, dietetics, and cosmetology. The study was conducted during the academic year 2013/2014 using a questionnaire designed by the author.

Results:
The most frequently reported motivation for choosing a study specialty by students was an interest in the job. As the reason for undertaking the specialty, the students of nursing, emergency medical services, physiotherapy and dietetics, most often mentioned the willingness to provide health assistance for people, 56.3% of female cosmetology students indicated the desire for a pleasant and young personal appearance. Students of nursing, while selecting their studies, considered better possibilities of finding employment in Poland (54.8% of respondents) and abroad (45.2% of respondents). Students of cosmetology and dietetics were guided by the possibility to start their own business –51.7% and 40.8%, respectively.

Conclusions:
1. The character of pro-social motivation while choosing the occupation of a nurse, physiotherapist and dietician should contribute to the willingness to possess academic knowledge and high effects of education. 2. The altruistic approach while choosing a study specialty by the students of emergency medical services and own benefits by which students of cosmetology were guided, may result in low outcomes of education.

 
REFERENCES (26)
1.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów. Dz. U. Nr 121, poz. 838.
 
2.
Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyski¬wania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Wersja projektu ustawy przyjęta przez kierow¬nictwo MZ w dniu 3 lutego 2010 r. http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/ index?mr=…y=131&ma=06632 (dostęp: 2014.06.30).
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
 
4.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. 2005 r. Nr 164, poz. 1365.
 
5.
Informacja o wynikach kontroli systemu kształcenia oraz przygoto¬wania do zawodów pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego. Raport Najwyższej Izby Kontroli. Departament Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia. KPZ-410–13–00-P/09/094. Nr ewid. 53/2010/P/09/094/KPZ Warszawa, czerwiec 2010 http://mojepanstwo.pl/dane/nik..., (dostęp: 2014.07.01).
 
6.
Iwanowicz-Palus GJ, Lewicka M, Skurzak A, Bień A, Stadnicka G, Krajewska-Kułak E. Zainteresowanie młodzieży kształceniem w zawodzie położnej – w opinii studentów studiów licencjackich i słuchaczek szkół medycznych. Ann Univ Med Lodz. 2003; 44 (2): 7–14.
 
7.
Diwan V, Minj C, Chhari N, De Costa A. Indian medical students in public and private sector medical schools: are motivations and career aspirations different? – studies from Madhya Pradesh, India. BMC Med Educ. 2013; 13: 127. Published online 2013 Sep 15. doi: 10.1186/1472– 6920–13–127 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pm....
 
8.
Kusurkar RA, ten Cate Th J, van Asperen M, Croiset G. Motivation as an independent and a dependent variable in medical education: A review of the literature. Med Teach. 2011; 33(5): e242-e262.
 
9.
Piecuch A, Makowska J, Sarnocińska J, Kozłowska-Wojciechowska M. Socjalizacja studentów farmacji WUM do roli zawodowej aptekarza. Farm Pol. 2013; 69(3): 154–158.
 
10.
Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat z badań. Prestiż za¬wodów. BS/164/2013. Warszawa, listopad 2013 r. http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2013/K_164_13.PDF, (dostęp: 2014.07.01).
 
11.
Sobczak M., Kamińska B. Poziom prestiżu zawodowego pielęgniarek w opinii wybranych grup. Probl Pielęg. 2012; 20(2): 218–222.
 
12.
Gąsiorowski J, Radlińska I, Odej M, Kładna A. Postawy i motywacje studentów I roku Wydziału Lekarskiego PAM do nauki zawodu lekarza (część I). Zdr Publ. 2008; 118 (2): 182–186.
 
13.
Krajewska-Kułak E, Van Damme-Ostapowicz K, Bielemuk A, Penar-Zadarko B, Rozwadowska E, Lewko J, i wsp. Samoocena postrzegania zawodu pielęgniarki oraz zdolności rozumienia empatycznego innych ludzi przez studentów pielęgniarstwa. Probl Pielęg. 2010; 18(1): 1–10.
 
14.
Kropiwnicka E, Orzechowska A, Cholewska M, Krajewska-Kułak E. Determinanty wyboru zawodu, poziom aspiracji oraz plany na przyszłość studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Probl Pielęg. 2011; 19 (1): 70–80.
 
15.
Leoniuk K. Wyobrażenia studentów dotyczące przyszłego zawodu w kontekście kształcenia w AMG. Ann Acad Med Gedan. 2004; 34: 191–201.
 
16.
Tęcza B. Motywacja wyboru zawodu pielęgniarki w aspekcie powołania i altruizmu. Pielęg Pol. 2003; 2 (16): 170–174.
 
17.
Smoleń E, Cipora E. Wpływ wybranych czynników na wybór kierunku studiów i plany zawodowe studentów ratownictwa medycznego. Med Og Nauk Zdr. 2015; 21(1): 33–38.
 
18.
Kurczewska U, Jasińska M, Orszulak-Michalak D. Motywy wyboru studiów farmaceutycznych na przykładzie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Farmacja Współczesna 2008; 1: 64–68.
 
19.
Waszkiewicz L, Zatońska K, Einhorn J, Połtyn-Zaradna K, Gaweł-Dąbrowska D. Motywacje wyboru studiów medycznych na przykładzie studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Hygeia Public Health 2012; 47(2): 223–226.
 
20.
Leoniuk K, Lemska M, Nowakowska H. Wyobrażenia studentów pielęgniarstwa na temat zawodu i pracy w systemie opieki zdrowotnej. Ann Univ Mariae Curie-Skłodowska 2005; 60 suppl. 16(3): 256–259.
 
21.
Cisińska A, Cisiska G. Motywy wyboru studiów pielęgniarskich na przykładzie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Probl Pielęg. 2014: 22(4): 433–438.
 
22.
Dziubak M, Motyka M. Wybrane czynniki warunkujące motywację wyboru studiów pielęgniarskich. Probl Pielęg. 2014; 22 (2): 136–141.
 
23.
Dziubak M, Motyka M. Motywy wyboru zawodu pielęgniarki i ich uwarunkowania – badania studentów kierunku pielęgniarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Probl Pielęg. 2013; 21(3): 281–289.
 
24.
Nowicki G, Rzońca P, Goniewicz M, Chemperek E, Naylor K, Woźniak J, i wsp. Strategie życiowe studentów kierunku ratownictwo medyczne. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20 (1): 51–56.
 
25.
Mroczek B, Karakiewicz B. Aspiracje edukacyjno-zawodowe i motywy wyboru zawodu studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Fam Med Prim Care Rev. 2006; 8(2): 290–294.
 
26.
Dębska-Ratuszniak O, Plichta D, Śpiewak R. Motywacje, aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz poziom kompetencji słuchaczy studiów magisterskich na kierunku kosmetologia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Estetol Med. Kosmetol. 2012; 2(1): 28–32.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top