PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Choroby układu krążenia, w tym zawał mięśnia sercowego, stanowią aktualny problem zdrowia publicznego oraz główną przyczynę zgonów Polaków. Ważną rolę w ograniczeniu śmiertelności oraz niepełnosprawności w tej grupie chorych odgrywa rehabilitacja kardiologiczna oraz innowacyjny Pro-gram Koordynowanej Opieki Specjalistycznej nad pacjentami po zawale serca (KOS). Program KOS powstał w 2017 roku jako odpowiedź na trudności w uzyskaniu kompleksowej, łatwo dostępnej opieki specjalistycznej dla chorych po ostrych incydentach wieńcowych. Celem pracy jest przedstawienie roli wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w przywracaniu chorych do zdrowia na przykładzie pacjentów leczonych na oddziałach: Kardiologii oraz Rehabilitacji Kardiologicznej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego (1 WSzK) w Lublinie. Zadaniem fizjoterapii kardiologicznej jest stopniowe i bezpieczne wdrażanie wysiłku fizycznego dostosowanego do stanu zdrowia oraz wydolności pacjenta. Kinezyterapia, ze szczególnym uwzględnieniem treningów wytrzymałościowych, oporowych, jak również ćwiczeń oddechowych, jest w tym postępowaniu najważniejszym narzędziem terapeutycznym. Należy podkreślić, iż kontynuacja aktywności fizycznej po zakończeniu leczenia jest szczególnie istotna dla podtrzymania uzyskanych efektów. Analiza przeprowadzona na potrzeby niniejszej pracy wykazała, iż indywidualny program rehabilitacji jest skutecznym narzędziem w usprawnianiu chorych po przebytym zawale serca. Celowość prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej u takich pacjentów prowadzi do wniosku, iż powinna być ona działaniem długofalowym.

Cardiovascular diseases, including myocardial infarction, constitute a current public health issue and the dominant cause of deaths among Poles. Cardiac rehabilitation and the innovative programme of managed specialist healthcare for post-myocardial infarction patients – Coordinated Specialist Care Programme (KOS), play a vital role in reducing the mortality rate and disability in this group of patients. The KOS Programme was created in 2017, as a response to difficulties in obtaining complex, easily available specialist care for patients after acute coronary events. The study scrutinizes the patients of cardiac and cardiac rehabilitation wards of the 1st Military Clinical Hospital in Lublin (1WSzK) in order to describe the importance of early cardiac rehabilitation in the process of restoration of patients’ health. Gradual and safe implementation of physical effort adjusted to each patient’s health and fitness is the goal of cardiac physiotherapy. Kinesitherapy, with particular emphasis on endurance and resistance training, as well as breathing exercises, is the primary therapeutic tool in this procedure. It should be emphasized that the continuation of physical activity after the completion of treatment is crucial for maintaining the achieved effects.The analysis performed for this study showed that individual rehabilitation programme is an effective tool for improving the health of patients who had undergone myocardial infarction. The desirability of conducting cardiac rehabilitation in patients after myocardial infarction is determined by the fact that this should be a long-term activity.
Łagoda I, Banasik K, Sobieszek G, Kapka-Skrzypczak L. Miejsce fizjoterapii w leczeniu zawału serca w kontekście realizacji Programu Koordynowanej Opieki Specjalistycznej. Med Og Nauk Zdr. 2020; 315–321. doi: 10.26444/monz/129582
 
REFERENCJE (30)
1.
Nichols M, Townsend N, Luengo-Fernandez R, et al. European Car-diovascular Disease Statistics 2012. European Heart Network, Brussels, European Society of Cardiology, Sophia Antipolis. 2012; 2(3): 89–91.
 
2.
Szylińska A. Ocena skuteczności II etapu rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w warunkach stacjonarnych u pacjentów zakwalifiko-wanych do operacji pomostowania tętnic wieńcowych. Pomeranian J Life Sci. 2019; 65(1): 42–47. doi: https://doi.org/10.21164/pomjl....
 
3.
Sobieszek G, Małecka-Massalska T. Niewydolność serca od sarkopenii do kacheksji. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2019: 110–117.
 
4.
Chowdhury MAQ, Hosain N, Maruf MF, et al. Evaluation of pul-monary function after off-pump coronary artery bypass grafting in patients treated with preoperative bronchodilator. Cardiovascular J. 2015; 7(2): 123–7.
 
5.
Piech K, Piech J, Grants J. Nordic walking – a versatile physical activity fit for everyone. LASE J Sport Sci. 2014; 5(1): 46–56.
 
6.
Tanenberg RJ, Newton CA DA. Confirmation of hypoglycemia in the „dead-in-bed” syndrome, as captured by a retrospective continuous glucose monitoring system. Endocr Pract. 2010; 16(2): 244–8. doi: 10.4158/EP09260.CR.
 
7.
World Health Organization. Global Report on Diabetes. 2016; 978: 88. https://www.who.int/news-room/... (dostęp: 16.05.2020).
 
8.
Ryden L, Grant PJ, Anker SD, Berne C, Cosentino F, Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa i wsp. ESC guidelines on diabetes, prediabe-tes and diseases of the cardiovascular system developed in cooperation with the EASD. Kardiol Pol. 2013; 71, Suppl 1: S319–94.
 
9.
Tocci G, Ferrucci A, Bruno G, et al. Prevalence of metabolic syndrome in the clinical practice of general medicine in Italy. Cardiovasc Diagn Ther. 2015; 5(4): 271–9. doi: 10.3978/j. ISSN 2223-3652.2015.07.03.
 
10.
Scuteri A, Laurent S, Cucca F, et al. Metabolic syndrome across Europe: different clusters of risk factors. Eur J Prev Cardiol. 2015; 22(4): 486–91. doi: 10.1177/2047487314525529.
 
11.
Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom I. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2005: 131.
 
12.
Catapano AL, Graham I, De Backer G, et al. 2016 ESC/EAS Guideli-nes for the Management of Dyslipidaemias. Eur Heart J. 2016; 37(39): 2999–3058. doi: 10.1093/eurheartj/ehw272.
 
13.
Surma S, Szyndler A, Narkiewicz K. Świadomość nadciśnienia tętnicze-go i innych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w populacji osób dorosłych. Choroby Serca i Naczyń. 2018; 15(1): 14–22.
 
14.
Jarząbek K, Kozłowska A, Niedziela J, et al. Knowledge of risk factors for coronary artery disease in the population of Lublin and Swietokrzyskie voivodeships in Poland. Folia Cardiol. 2015; 10(1): 9–16.
 
15.
Piwońska A, Piotrowski W, Piwoński J, et al. Cardiovascular health knowledge of the Polish population. Comparison of two national multi--centre health surveys: WOBASZ and WOBASZ II. Kardiol Pol. 2017; 75(7): 711–719.
 
16.
Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. INTERHEART Study Investi-gators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 2004; 364(9438): 937–952. doi: 10.1016/S0140-6736(04)17018-9.
 
17.
Salska A, Chiżyński K, Salski W, et al. Choroby układu krążenia zwią-zane z pracą zawodową – istotny problem zdrowotny osób pracujących. Choroby Serca i Naczyń. 2015; 12(2): 75–87.
 
18.
Jankowski P. Zasady profilaktyki chorób układu krążenia w 2018 roku. Kardiologia Inwazyjna. 2017; 12(6): 42–48.
 
19.
Banach M, Jankowski P, Jóźwiak J, et al. PoLA/CFPiP/PCS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias for Family Physicians 2016. Arch Med Sci. 2017, Feb 1; 13(1): 1–45. doi: 10.5114/aoms.2017.64712.
 
20.
Michalski P, Kosobucka A, Nowik M, et al. Edukacja zdrowotna pa-cjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Folia Cardiol. 2016; 11(6): 519–524.
 
21.
Kardiolodzy: zmiany w programie KOS-Zawał pozwolą objąć nim więcej Pacjentów. https://www.rynekzdrowia.pl/se... (dostęp: 16.05.2020).
 
22.
Gziut A, Sobieszek A, Milewski K. Rehabilitacja kardiologiczna u pa-cjentów po zawale serca. Kardiologia Inwazyjna. 2018; 13(1): 17–21.
 
23.
Kuch M, Mamcarz A, Janiszewski M. Rehabilitacja kardiologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Medical Education; 2014. p. 256–269.
 
24.
Piotrowicz R, Jegier A, Szalewska D, et al. Rekomendacje w zakre-sie realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej: stanowisko Ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wydawnictwo Asteria Med. 2017. p. 67–70.
 
25.
Paduch P, Burda A. Porównanie aktywności ruchowej osób po zawale serca leczonych zabiegiem angioplastyki wieńcowej oraz pomostowania aortalno-wieńcowego za pomocą kwestionariusza Minnesota. Folia Cardiologica Excerpta. 2013; 8(1): 14–17.
 
26.
Gloc D, Mikołajczyk R. Zastosowanie Nordic Walking w kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej – przegląd aktualnych doniesień. Hygeia Public Health. 2015; 50(2): 253–259.
 
27.
Krakowska A, Sikorska J, Michalak Ł, et al. Strategia postępowania re-habilitacyjnego po zabiegach kardiochirurgicznych. Folia Cardiologica Excerpta. 2010; 5(3): 135–140.
 
28.
Straburzyńska-Migaj E. Trening fizyczny w niewydolności serca. Kar-diologia po Dyplomie. 2009; 8(10): 73–78.
 
29.
Zasady rehabilitacji kardiologicznej u chorych z niewydolnością serca. http://kardiologia.biziel.pl/8... (dostęp: 15.05.2020).
 
30.
KOS-zawał to wielki sukces. http://portalemedyczne.pl/inde... (dostęp: 14.06.2020).MONZMedycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top