PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Historia geriatrii i gerontologii od starożytności do współczesności
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(4):230-234
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
W niniejszym artykule przedstawiono historię geriatrii i gerontologii od starożytności do czasów współczesnych.

Opis stanu wiedzy:
Starzenie się organizmów od starożytności było tematem rozważań, początkowo filozofów, w późniejszym czasie lekarzy. Uważa się, że rozważania na temat starości zapoczątkował Hipokrates. Według niego proces starzenia wynikał ze stopniowej i postępującej utraty ciepła przez organizm. W starożytności rozważaniami w tym obszarze zajęli się także Arystoteles i Galen. Ważnymi okresami w rozwoju geriatrii i gerontologii były średniowiecze i renesans, kiedy to istotną rolę odegrały prace Avicenny, Rogera Bacona, Gabriela Zerbiego, Francoisa Ranchina czy też Francisa Bacona. Dopiero w XIX wieku jednoznacznie stwierdzono, że starość sama w sobie nie jest chorobą, przy czym duże znaczenie miały prace francuskich lekarzy (m.in. Charlesa Duranda-Fardela i Jeana Martina Charcota). W XX wieku rozwój medycyny geriatrycznej przeniósł się z Francji do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W tym okresie powstał spór, który trwa do dziś, o to, czy to USA czy Wielka Brytania jest kolebką współczesnej medycyny geriatrycznej.

Podsumowanie:
Zwraca się uwagę, że wraz ze wzrostem udziału osób starszych w społeczeństwach wielu krajów świata rola medycyny geriatrycznej będzie wzrastała, a znajomość jej historii pozwoli spojrzeć na współczesna geriatrię z szerszej perspektywy.


Introduction:
This article presents the history of geriatrics and gerontology from ancient times to the present day

Description of the state of knowledge.:
The aging of organisms has been a topic of reflection since ancient times, initially by philosophers and then physicians. It is believed that the considerations of old age were initiated by Hippocrates. According to him, the aging process resulted from a gradual and progressive loss of heat from the body. In antiquity, Aristotle and Galen also dealt with considerations in this area. An important period in the development of geriatrics and gerontology were the Middle Ages and the Renaissance, in which the work of Avicenna, Roger Bacon, Gabriel Zerbi, Francois Ranchin and Francis Bacon played a significant role. It was not until the19th century that it was clearly stated that old age was not a disease in itself, and the work of French doctors (including Charles Durand-Fardel and Jean Martin Charcot) played an important role. In the 20th century, the development of geriatric medicine moved from France to the United States and Great Britain. During this period, a dispute arose, which continues to this day, whether the birthplace of modern geriatric medicine was the US or Great Britain.

Conclusions:
It is noted that with the increase in the numberof older people in the societies of many countries worldwide, the role of geriatric medicine will increase, and knowledge of its history will allow contemporary geriatrics to be viewed from a broader perspective.

 
REFERENCJE (12)
1.
Mulley G. A History of Geriatrics and Gerontology. Eur Geriatr Med. 2012; 3(4): 225–227.
 
2.
Mikuła-Pietrasik J, Niewiarowska A, Książek K. The holy Graal of biology, or how and why do we age? Postępy Biochemii 2015; 61(4): 344–355.
 
3.
Ritch A. History of geriatric medicine: from Hippocrates to Marjory Warren. J R Coll Physicians Edinb. 2012; 42(4): 368–374.
 
4.
Grant RL. Concepts of aging: an historical review. Perspect Biol Med. 1963; 6: 443–478.
 
5.
Morley JE. A Brief History of Geriatrics. Journal of Gerontology 2004; 59(11): 1132–1152.
 
6.
Schafer D. That Senescence Itself is an Illness’: A Transitional Medical Concept of Age and Ageing in the Eighteenth Century. Medical History 2002; 46(4): 525–548.
 
7.
Weisz G. The emergence of medical specialization in the nineteenth century. Bull Hist Med 2003; 77(3): 536–575.
 
8.
Evans JG. Geriatric medicine: a brief history. BMJ. 1997; 315: 1075–1077.
 
9.
Szczerbińska K, Pietryka A. Rozwój geriatrii w krajach europejskich – historia i zasoby (cz. 1). Gerontol Pol. 2008; 6(2): 61–73.
 
10.
History/Orgnistation – EuGMS. http://www.eugms.org/about-us/.... html, (dostęp: 5.09.2019).
 
11.
Derejczyk J, Bień B, Kokoszka-Paszkot J, Szczygieł J. Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju? Gerontol Pol. 2008; 16(3): 149–159.
 
12.
Oficjalna strona internetowa Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. http://gerontologia.org.pl/o-n... (dostęp: 5.09.2019).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top