PL EN
RESEARCH PAPER
DISEASES OF MOTOR ORGANS AS A CAUSE OF MAKING DECISIONS CONCERNING INCAPABILITY FOR INDEPENDENT EXISTENCE IN PEOPLE INSURED BY THE AGRICULTURAL SOCIAL INSURANCE FUND
 
More details
Hide details
1
Katedra Zdrowia Publicznego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 
2
Katedra Zdrowia Publicznego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
3
Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu Wydział Nauk o Zdrowiu
 
 
Med Og. 2009;15(1):82-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
During the period 1988-2002, a considerable increase was noted in the number of the disabled in rural areas (by 55.2% in 1988 and by 53.9% in 2002). The highest increase, by 135.6%, was observed in the group of the legally disabled with a considerable degree of disability. The objective of the study was analysis of the causes for making decisions about incapability for independent existence among people aged under 75 insured by the Agricultural Social Insurance Fund (KRUS). The research method was analysis of records. The material collected was subject to statistical analysis by means of χ 2 test and Pareto analysis. The results of the study showed that motor organs diseases are the most frequent cause of making the decision concerning incapacity for independent existence among people insured by the KRUS. The respondents’ age, as well as the number and degree of advancement of diseases in the people examined, indicates considerable neglect on the part of primary health care, and delineates the direction of future prophylactic and treatment interventions for people running farms.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamek - Guzik T.: Zarys orzecznictwa lekarskiego. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 
2.
KarwatI. D.: Analiza problemów medyczych i społecznych niepełnosprawnych mieszkańców wsi. Rozprawa hab. IMW, Lublin 1996.
 
3.
Kozak - Sykała A.: Ocena zapotrzebowania na opiekę pacjentów z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji na przykładzie osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rozprawa doktorska AM, Lublin 2006. Promotor A. Ksykiewicz- Dorota.
 
4.
Marcinkowski J. T.: Socjomedyczne i społeczne aspekty zespołów bólowych kręgosłupa. Rozprawa habilitacyjna. AM Poznań, 1993.
 
5.
Murray C. J. L. Lopez A. D.: Globalne obciąŜenia chorobami. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Uniwersyteckie Wyd. „Vesalius”, Warszawa – Kraków 2000.
 
6.
Pomińska E.: Zmiany zwyrodnieniowe układu kostnego w filogenezie człowieka. Postępy rehabilitacji, 1992, 1.
 
7.
Tempska-Cyrankiewicz K., Moskalewicz B., Taźbierska E.: Ocena rozpowszechnienia oraz uwarunkowań środowiska chorób narządu ruchu wśród ludności wiejskiej. Dział informacji naukowej IMW MZ-I/138B/88. IMW, Lublin 1998.
 
8.
Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy jakości życia kobiet starszych wiekiem. Promocja Zdrowia 1999, 6 (16).
 
9.
Troup j. D. G.: Causes, prediction and prevention of back pain at work. Scand J. Work Environ Health, 1984.
 
10.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).
 
11.
Wdowiak L. Owoc A.: Uwarunkowania i ocena procesu orzekania najczęstszych przyczyn inwalidztwa. Część I. Uwarunkowania pozamedyczne inwalidztwa. Zdrowie Publiczne 1993, 104, 2.
 
12.
Wdowiak L. Owoc A.: Uwarunkowania i ocena procesu orzekania najczęstszych przyczyn inwalidztwa. Część II. Uwarunkowania pozamedyczne inwalidztwa. Zdrowie Publiczne 1993, 104, 2.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top