6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Zawartość fosforu, potasu i wapnia w ziarnie wybranych odmian owsa siewnego

Anna Cybulska 1,  
 
1
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
MONZ 2011;17(1):17–22
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp. Produkty zbożowe odgrywają niezastąpioną rolę jako źródło soli mineralnych. Ziarno obłuszczone jest około 50% uboż- sze w popiół od całego ziarna. Najwięcej związków mineralnych jest obecnych w zarodku i warstwie peryferyjnej ziarna. Owies siewny od stuleci był ważnym zbożem paszowym w rolnictwie oraz składnikiem diety ludzi ubogich. Dużym postępem genetycznym było wyhodowanie nagoziarnistej formy owsa siewnego. Bardzo korzystne cechy użytkowe owsa nagoziarnistego dają szansę produkcji żywności o wysokiej jakości biologicznej i pełno- wartościowej paszy dla zwierząt w gospodarstwach ekologicznych. Cel badań. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu zróżnicowanej ilości wysiewu na gromadzenie wybranych składni- ków – fosforu, potasu i wapnia w ziarnie owsa odmian oplewionych i nagoziarnistych. Materiał i metoda. W latach 2005-2007 przeprowadzono doświadczenie polowe. W każdym roku przed założeniem doświad- czenia pobierano średnie próby glebowe w celu oznaczenia składu granulometrycznego, przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu, odczynu gleby oraz zawartości próchnicy. Wyniki badań opracowano statystyczne za pomocą analizy wariancji w poszczególnych latach badań i jako syntezę 3-letnią. Do szczegółowego porównania średnich wyliczono najmniejsze istotne różnice (NIR) na podstawie testu Tukeya, przy poziomie istotności α = 0,05. Wyniki badań. Zawartość potasu w ziarnie różnicowały warunki pogodowe w latach badań, gęstość siewu i odmiany. Stwier- dzono również współdziałanie lat z gęstością siewu, co świadczy o tym, że zawartość potasu w kolejnych latach badań zmieniała się w zależności od gęstości siewu. Zawartość fosforu w ziarnie owsa zmieniała się w zależności od warunków pogodowych oraz czynników doświadczenia, tj. stosowanych gęstości siewu i odmian. Wzrost zagęszczenia siewu powodował zmniejszanie zawartości fosforu w ziarnie owsa. Zawartość wapnia w ziarnie owsa zależała od przebiegu pogody w latach badań, gęstości siewu i odmian. Zawartość wapnia w ziarnie odmian nieoplewionych różniła się istotnie w porównaniu do odmian oplewionych. Podsumowanie. W przeprowadzonych badaniach największy udział w składzie popiołu ma potas, na drugim miejscu znajduje się fosfor, najmniej zaś jest wapnia. Odmiany oplewione zgromadziły więcej potasu w porównaniu do odmian nagoziarnistych.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543