6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część I

Rafał Ilow 1,  
 
1
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2
Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3
Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
4
Centrum Kardiologiczne Pro Corde Sp. z o.o., Wrocław
MONZ 2012;18(4):427–434
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Choroby sercowo-naczyniowe stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Materiał i metoda: Grupę badaną stanowili 40- i 50-letni wrocławianie, którzy uczestniczyli w Programie Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych. Badania w grupie 40-latków prowadzono w latach 1999-2001, a w grupie 50-latków w latach 2002-2007. Grupę badaną stanowiło 2981 mieszkańców Wrocławia (1729 kobiet i 1252 mężczyzn). Wyniki: W grupie 40-latków BMI ≥25 kg/m[sup]2[/sup] stwierdzono u 37,9% kobiet oraz u 65,2% mężczyzn, natomiast w grupie 50-latków odpowiednio u 55,4% i 74,9%. Nadciśnienie tętnicze miało 15,7% kobiet z młodszej grupy wiekowej i 34,7% kobiet ze starszej grupy wiekowej oraz odpowiednio 34,6% i 54,7% mężczyzn. Stężenie glukozy ≥100 mg/dl stwierdzono u 18,3% 40-letnich kobiet i 15,2% 50-letnich kobiet oraz odpowiednio u 29,6% i 34,1% mężczyzn. Stężenie cholesterolu całkowitego ≥190 mg/dl miało 59,1% i 74,8% młodszych kobiet i mężczyzn oraz ponad 80% 50-latków z obu grup. Wśród ocenianych żywieniowych czynników ryzyka najczęściej stwierdzano nadmierny odsetek energii z tłuszczów ogółem i z nasyconych kwasów tłuszczowych w dietach badanych grup osób. Zwyczaj palenia papierosów deklarowało około 30% kobiet i ponad 35% mężczyzn w obu grupach wiekowych. Zaobserwowano zależność między poziomem wykształcenia a średnimi wartościami niektórych z ocenianych czynników ryzyka. Wnioski: W badanej grupie wrocławian stwierdzono istotny wpływ płci, wieku i poziomu wykształcenia na częstość występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Stwierdzone w niniejszej pracy współwystępowanie kilku czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych w grupie badanych wrocławian.

Introduction: Cardiovascular diseases are among the major causes of death worldwide. Objective: To assess the prevalence of risk factors for cardiovascular disease among 40- and 50-year-old inhabitants of Wroclaw. Materials and methods: The study group consisted of 40- and 50-year-old inhabitants of Wroclaw who participated in the Cardiovascular Disease Prevention Program. Examination of the 40-year-old participants were conducted between 1999-2001, while among the 50-year-olds between 2002-2007. 2981 inhabitants of Wroclaw (1729 women and 1252 men) were enrolled in the study. Results: Among the 40-year-old participants, BMI ≥25 kg/m[sup]2[/sup] was found in 37.9% of the women and 65.2% of the men, while among the 50-year-olds it was found in 55.4% and 74.9%, respectively. Hypertension was observed in 15.7% of the younger and in 34.7% of the older women, while among men – in 34.6% and 54.7%, respectively. Blood glucose level ≥100 mg/dl was diagnosed in 18.3% of 40-year-old women and in 15.2% of 50-year-old women, while among the men – in 29.6% and 34.1%, respectively. Total cholesterol ≥190 mg/dl was diagnosed in 59.1% and 74.8% of the younger women and men, and in more than 80% of 50-year-old participants. Among nutritional risk factors, an excessive percentage of energy from total fat and saturated fatty acids in diets were mainly observed. Smoking habit was declared by about 30% of women and more than 35% of men from both age groups. A Relationship was observed between level of education and average of some of the assessed risk factors. Conclusions: A significant impact of gender, age and level of education was found on the prevalence of risk factors for cardiovascular disease among the examined inhabitants of Wroclaw. The co-existing risk factors for cardiovascular disease observed in the study may increase the probability of cardiovascular events occurring in the study group of Wroclaw inhabitants. Key words: risk factors, cardiovascular diseases, obesity, hypertension, saturated fatty acids, dietary fiber
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543