PRACA ORYGINALNA
Włóknisto-przerostowe zmiany błony śluzowej jamy ustnej. Obserwacje własne
 
Więcej
Ukryj
1
Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala w Rzeszowie, Zakład Chirurgii Głowy i Szyi, Epidemiologii i Prewencji Urazów, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
2
Poradnia Protetyki Stomatologicznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
 
MONZ 2011;17(3):123–126
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Włóknisto-przerostowe zmiany błony śluzowej jamy ustnej, spowodowane użytkowaniem ruchomych uzupełnień pro- tetycznych są często spotykane w praktyce stomatologicznej. W piśmiennictwie znane są pod określeniami: ziarniniaki szczelinowate, nadziąślaki szczelinowate i fałdy włókniste. Cel pracy: Celem pracy była ocena dokumentacji medycznej 43 chorych leczonych z powodu przerostów błony śluzowej jamy ustnej spowodowanych użytkowaniem ruchomych protez zębowych. Materiał i metoda: Analizy dokonano w oparciu o przegląd dokumentacji medycznej Poradni i Oddziału Chirurgii Szczę- kowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie W opracowaniu zwrócono uwagę na wiek, płeć chorych, lokalizację zmian, rodzaj i sposób zastosowanego leczenia, a także występowanie ewentualnych powikłań po leczeniu. Podsumowanie: W analizowanym materiale zmiany włóknisto-przerostowe najczęściej występowały u kobiet i dotyczyły osób pomiędzy 50-59 rokiem życia. Lokalizacja zmian o charakterze ziarniniaków szczelinowatych najczęściej dotyczyła przedniego odcinka szczęki lub żuchwy. Obserwacje wykazały, że leczenie chirurgiczne jest postępowaniem z wyboru.

Fibrous-hyperplastic changes of the mucous membrane of the oral cavity, caused by using removable dentures, are often met in dental practice. In literature, they are well-known under the terrms: granulomas fissurati, and epulides fissurati. Objective: The objective of the study was an assessment of the medical records of 43 patients treated due to the excesses of oral cavity mucosa caused by the use of removable dental prostheses. Material and the methods: Analysis was performed based on the review of medical records from the Maxillofacial De- partment of the Regional Specialist Hospital in Rzeszów. In the study, attention was paid to age, gender of the patients examined, site of changes, type and method of the treatment applied, as well as the occurrence of possible complications after the treatment. Conclusion: In the analyzed material, fibrous- hyperplastic lesions were most often observed in females and involved patients aged from 50-59 years. Changes characteristic of granulomas fissurati were most often located in the front maxilla or mandibula. The obsevations confirmed that surgery is the treatment of choice.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543