6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Włóknisto-przerostowe zmiany błony śluzowej jamy ustnej. Obserwacje własne

 
1
Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala w Rzeszowie, Zakład Chirurgii Głowy i Szyi, Epidemiologii i Prewencji Urazów, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
2
Poradnia Protetyki Stomatologicznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
MONZ 2011;17(3):123–126
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Włóknisto-przerostowe zmiany błony śluzowej jamy ustnej, spowodowane użytkowaniem ruchomych uzupełnień pro- tetycznych są często spotykane w praktyce stomatologicznej. W piśmiennictwie znane są pod określeniami: ziarniniaki szczelinowate, nadziąślaki szczelinowate i fałdy włókniste. Cel pracy: Celem pracy była ocena dokumentacji medycznej 43 chorych leczonych z powodu przerostów błony śluzowej jamy ustnej spowodowanych użytkowaniem ruchomych protez zębowych. Materiał i metoda: Analizy dokonano w oparciu o przegląd dokumentacji medycznej Poradni i Oddziału Chirurgii Szczę- kowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie W opracowaniu zwrócono uwagę na wiek, płeć chorych, lokalizację zmian, rodzaj i sposób zastosowanego leczenia, a także występowanie ewentualnych powikłań po leczeniu. Podsumowanie: W analizowanym materiale zmiany włóknisto-przerostowe najczęściej występowały u kobiet i dotyczyły osób pomiędzy 50-59 rokiem życia. Lokalizacja zmian o charakterze ziarniniaków szczelinowatych najczęściej dotyczyła przedniego odcinka szczęki lub żuchwy. Obserwacje wykazały, że leczenie chirurgiczne jest postępowaniem z wyboru.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543