PRACA ORYGINALNA
Wiedza rodziców na temat okresu noworodkowego i ich oczekiwania wobec pielęgniarek i położnych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2
Szpital Specjalistyczny, św. Zofii w Warszawie
3
Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):281–286
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wprowadzenie:
Rodzice przygotowując się do opieki nad dzieckiem potrzebują pomocy i wsparcia fachowego personelu pielęgnującego i nabycia odpowiedniej wiedzy odnośnie do okresu noworodkowego i rozwoju dziecka.

Cel pracy:
Przedstawienie wiedzy rodziców na temat okresu noworodkowego i ich oczekiwań względem pielęgniarki/ położnej.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 111 rodziców noworodków zdrowych urodzonych w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie w okresie od 16.12.2010 do 10.02.2011. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano autorsko opracowany kwestionariusz ankiety.

Wyniki:
Prawidłowo zakwalifikować stany przejściowe występujące u noworodka potrafiło 80,2% ankietowanych. Nieco ponad 1/3 badanych (37,8%) wiedziała, że witaminą, której podawanie noworodkowi jest wskazane ze względu na zapobieganie chorobie krwotocznej jest witamina K. Rodzice oczekiwali od pielęgniarek/położnych głównie informacji na temat karmienia dziecka (85,6%), szczepień ochronnych (74,8%), postępowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia dziecka (81,1%) i występowania fizjologicznych stanów przejściowych u noworodka (73,0%).

Wnioski:
1. Wiedza rodziców odnośnie do fizjologii okresu noworodkowego jest wystarczająca, 2 z 3 osób udzieliły poprawnej odpowiedzi. 2. Ankietowani posiadają niewystarczającą wiedzę odnośnie do pielęgnowania noworodka Tylko ponad 1/3 respondentów wie, że witaminą, której podawanie noworodkowi jest wskazane ze względu na zapobieganie chorobie krwotocznej jest witamina K. 3. Rodzice oczekują od pielęgniarki/położnej głównie informacji na temat karmienia dziecka, postępowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia dziecka, szczepień ochronnych i występowania fizjologicznych stanów przejściowych u noworodka.


Introduction:
Parents who prepare themselves to take care of their newborns require support from the professional nursing staff. They need to obtain appropriate knowledge of the neonatal period and development of the neonates.

Objective of the study:
To elaborate on parents’ knowledge of the neonatal period and their expectations of the nurse and midwife.

Material and Methods:
The research group consisting of 111 parents of healthy neonates born in the St. Sofia Specialist Hospital in Warsaw between 16 December 2010 – 10 February 2011 who participated in the survey, conducted on the basis of a specially prepared questionnaire.

Results:
The correct classification of the transition stages in newborns was given by 80.2% of the parents. Slightly over a third of the subjects (37.8 per cent) were aware of the necessity of vitamin K administration to prevent haemorrhagic disease in the newborn. The parents expected nurses and midwives to inform them about feeding their babies (85.6%), newborns’ immunization schedule (74.8%), and the transition stages in newborns (73%).

Conclusions:
1. The level of parents’ knowledge of the physiology of the neonatal period was sufficient, two out of three participants answered correctly. 2. The subjects presented insufficient knowledge concerning the nursing of the newborn. Only over 1/3 of the parents knew that vitamin K is the right vitamin supplement to prevent haemorrhagic disease in newborns. 3. The parents expected nurses and midwives to educate them about breastfeeding and/or feeding, dealing with the newborns in life-threatening situations, vaccination schedule and the transition stages in neonates.

 
REFERENCJE (32)
1.
Haor B. Standard edukacji zdrowotnej rodziców w aspekcie pielęgnacji noworodka. W: Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M, (red.). Promocja zdrowia. Tom II. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Warszawa: PZWL; 2010: 379-387.
 
2.
Radzik T, Prażmowska B. Styl życia kobiety ciężarnej. Probl Pieleg. 2003; 1-2: 48-54.
 
3.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej. Dz U. z 2001 r. Nr 57, poz.602.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dz U. z 2005 r. Nr 41, poz. 178.
 
5.
Polańska K, Hanke W, Sobala W, Ligocka D, Lowe J. Ocena ekspozycji na bierne palenie w ciąży i po porodzie. Prz Lek. 2006; 63(10): 907-909.
 
6.
Raczyński P, Kubik P, Niemiec T. Zalecenia dotyczące suplementacji diety u kobiet podczas planowania ciąży, w ciąży i w czasie karmienia piersią. Ginekol Prakt. 2006; 4: 2-7.
 
7.
Syrek-Rawiak J. Kobietę i mężczyznę trzeba z porodem oswoić. Mag Pieleg Poloz. 2001; 5: 40-41.
 
8.
Szpak S, Heszen-Niejodek I. Duchowość i lęk a przebieg porodu. W: VII Ogólnopolskie Sympozjum „Poród nowoczesny”, Tychy 2002. Klin Perinatol Ginekol. 2002; supl. XXV: 302-311.
 
9.
Walesa Cz. Rola ojca w psychicznym rozwoju dziecka. Studium psychologiczne. W: Kornas-Biela D, (red.). Oblicza ojcostwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; 2001: 296-297.
 
10.
Dobrzańska A. Poznawać i rozwijać możliwości dziecka. Mag Pieleg Poloz. 2005; 4: 38.
 
11.
Lewicka M, Pitucha J. Pierwszy kontakt matki z dzieckiem po porodzie. Budowanie więzi. Mag Pieleg Poloz. 2005; 6: 37.
 
12.
Bartoszewicz A, Krajewska K. Pielęgnowanie skóry noworodka i nie¬mowlęcia. Mag Pieleg Poloz. 2003; 12: 39-40.
 
13.
Grochans E, Łuczyńska V, Ćwiek D, Gorzkowicz B. Edukacyjna działalność szkoły rodzenia. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2003; 4: 69-73.
 
14.
Ronin Walknowska E. Połóg. W. Bręborowicz G.H, (red.). Położnictwo i Ginekologia. Warszawa: PZWL; 2008: 419-432.
 
15.
Rezmerska L. Standard edukacji zdrowotnej położnicy w zakresie samo pielęgnacji w okresie połogu. W. Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M, (red.). Promocja zdrowia. Tom II. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Warszawa: PZWL; 2010: 373-378.
 
16.
Bączek G, Dmoch-Gajzlerska E. Rola położnej w naturalnym plano¬waniu rodziny. Pieleg Pol. 2005; 1(19): 178-180.
 
17.
Kanadys K, Lewicka M, Wiktor H, Gulanowska-Gędek B, Lalewicz A, Bąk M, Bakalczuk G. The evaluation of the women in puerperium time pertaining to breast-feeding. W. Bergier J, (red.). Wellness as a goal of health promotion and health education. Lublin: NeuroCentrum; 2008: 107-115.
 
18.
Lewicka M, Humeniuk E, Wiktor H, Wdowiak A. Wiktor K. Family Conditions and the Degree of Postpartum Depression in Women After Childbirth. W. Kaczor A, Borzęcki A, Iskra M, (red.). Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Lublin: 2007; 1: 342-345.
 
19.
Iwanowicz-Palus G, Makara-Studzińska M, Prażmowska B. Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego. W: Makara-Studzińska M, Iwanowicz-Palus G, (red.). Psychologia w położnictwie i ginekologii. Warszawa: PZWL; 2009: 221.
 
20.
Kiełbratowska B, Banaszkiewicz M, Andruszkiewicz A. Rodzenie naturalne. W. Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M, (red.). Promocja zdrowia. Tom II. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Warszawa: PZWL; 2010: 15-30.
 
21.
Maciejewski J, Niemiec T, Krawczyńska M, Scholz A. Pietrasik D, Ja¬czyńska R. Rola Szkoły Rodzenia w przygotowaniu do porodu w ocenie przyszłych rodziców. Klin Perinatol Ginekol. 2004; Supl.I: 19-22.
 
22.
Augustyniuk K, Rudnicki J, Grochans E, Jurczak A. Rola edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia realizowanych w szkole matek w okresie adaptacji poporodowej. Pieleg Pol. 2007; 2-3: 218.
 
23.
Kurowska K, Jończyk B. Poczucie koherencji (SOC) a stan posiadanej wiedzy u matek z zakresu pielęgnacji małego dziecka. Now Lek. 2009; 2: 125.
 
24.
Sygulla K, Smędowski A, Szatan A, Michalak A. Potrzeby i oczekiwania kobiet ciężarnych dotyczące opieki okołoporodowej – czy trudno je spełnić? Probl Med Rodz. 2009; 4: 33.
 
25.
Sawulicka-Oleszczuk H. Noworodek donoszony. W: Łepecka-Klusek C, (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Warszawa: PZWL; 2010: 276.
 
26.
Cierpka R, Żuralska J, Olszewski, Gaworska-Krzemińska A. Wiedza położnic na temat karmienia piersią. Probl Pieleg. 2007; 2-3: 173–174.
 
27.
Bojar I, Wdowiak L, Prawidłowe żywienie kobiet ciężarnych. Med Og. 2006; 12: 159-164.
 
28.
Gebuza G, Gierszewska M, Kaźmierczak M, Michalska E, Kotzbach R. Przygotowanie kobiet do karmienia piersią. Probl Pieleg. 2010; 4: 409.
 
29.
Gałęziowska E, Domżał-Drzewicka R, Kachaniuk H, Ostrowska-Ogórek M, Stanisławek A. Źródła wiedzy na temat ciąży, porodu i opieki nad małym dzieckiem wykorzystywane przez kobiety ciężarne. Ann UMCS Sect D. 2004; supll;14: 149.
 
30.
Bednarek A, Mianovana V, Jacharek M. Oczekiwania rodziców hospitalizowanych noworodków w zakresie realizowanej opieki. Część I. Probl Pieleg. 2011: 27.
 
31.
McLeod D, Pullon S, Cookson T. Factors influencing continuation of breastfeeding in a cohort of women. J Hum Lact. 2002; 18(4): 335-343.
 
32.
Wilsson M, Adolfsson A. Mother’s need of support and their expecta¬tions of the BVC nurse at the first home visit an interview study. Open JNurs. 2011; 1: 51-58.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543