PRACA ORYGINALNA
Strategie życiowe studentów kierunku ratownictwo medyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(1):51–56
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp:
Migracja z terenów charakteryzujących się najwyższym poziomem bezrobocia, do takich zalicza się województwo lubelskie, dotknęła także młodych pracowników ochrony zdrowia w tym ratowników medycznych.

Cel pracy:
Celem pracy była analiza deklaracji dotyczących strategii życiowych studentów kierunku ratownictwo medyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Materiał i metody:
Badaniu z użyciem anonimowej ankiety poddano 129 studentów kierunku ratownictwo medyczne.

Wyniki:
Dla prawie 65% ankietowanych studentów priorytetem życiowym jest szczęśliwe życie rodzinne. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia jedna trzecia badanych zamierza kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Ponad 66% studentów odpowiedziało, że na rynku pracy lokalnym i krajowym znajdą pracę, ale będą jej długo szukać, natomiast ponad 61% odpowiedziało, że na rynku międzynarodowym znajdą pracę bez trudu. Ponad jedna trzecia studentów jest zainteresowana wyjazdem za granicę. Najpopularniejszym krajem emigracji wybieranym przez studentów okazała się Wielka Brytania (41,57%).


Introduction:
Introduction. Migration from areas characterized by high levels of unemployment, such as the Lublin Region, also affect young health professionals, including paramedics.

Objective:
The objective of the study was analysis of declarations concerning the life strategies of students of the specialty of emergency medicine at the Medical University in Lublin

Material and Methods:
The study was conducted using an anonymous questionnaire, and covered 129 paramedic students.

Results:
Nearly 65% of students reported that a happy family life was their life priority. After completion of first-degree studies, one third of respondents intended to continue their education by taking second-degree studies. More than 66% of students answered that they will find employment in the local and national labour markets; however, they will seek employment for a long time, while 61% of respondents mentioned that they will find employment on the international labour market without difficulties. More than one-third of the students were interested in seeking a job abroad. The most popular direction regarding emigration, chosen by the respondents, was the United Kingdom (41.57%).

 
REFERENCJE (23)
1.
Bańka A. Psychologiczne doradztwo karier. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2006, 4.
 
2.
Eurostat Statistical Books, Europe in figures, Eurostatyearbook 2010, 613–622; Regional GDP per inhabitant in 2008, Eurostat newsrelease 28/2.11, 2.
 
3.
Główny Urząd Statystyczny: Bezrobocie rejestrowane w I kwartale 2013 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde... rejestrowane_1kw_2013.pdf (dostęp: 20.08.2013).
 
4.
Urząd Statystyczny w Lublinie: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim w 2012 r. http://www.stat.gov.pl/lublin/ 69_749_PLK_HTML.htm (dostęp: 20.08.2013).
 
5.
Grabowska-Lusińska I, Okólski M. Emigracja ostatnia? Scholar, Warszawa 2009, 41.
 
6.
Kaczmarczyk P. Poakcesyjne migracje Polaków – próba bilansu. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2010; 4: 5–36.
 
7.
CBOS: Mobilność i elastyczność zawodowa Polaków. http://www.cbos. pl/SPISKOM.POL/2013/K_011_13.PDF (dostęp: 20.08.2013).
 
8.
Szczepańska B, Szady-Grad M, Klawe J, Kołodziejska K, Złotowska A. Plany zawodowe studentów fizjoterapii i ratownictwa medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(4): 704–707.
 
9.
Weinar A. Reemigranci jako aktorzy zmiany społecznej. W: Iglicka K. (red.) Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?. ISP, Warszawa 2002, 9–78.
 
10.
Czapiński J, Panek T. (red.) Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009, 92.
 
11.
Wdowicz M, Charzyńska‑Gula M. Plany zawodowe studentów pielęgniarstwa. Pielegniarstwa XXI wieku 2010; 3–4(32–33): 17 20.
 
12.
Hornowska E, Paluchowski WJ. Rozwój zawodowy – podstawowe założenia. W: Witkowski S. (red.) Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno‑zarządcze i psychospołeczne. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001; nr 900, 44.
 
13.
Czarnecki K. Psychologia zawodowego rozwoju człowieka. Impuls. Kraków 1998, 38.
 
14.
Prawda M. Cykl życia jednostki a wartość pracy. Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Instytut Filozofii i Socjologii. Wrocław 1987.
 
15.
Feldman DC, Ng TWH. 2007 Careers: mobility, embeddedness, and success. Journal of Management 2007; 33(3): 350–377.
 
16.
Rostowski J. Rola statusu tożsamości osobowej w procesie wyboru zawodu. W: Skłodowski H. (red.) Psychologiczna problematyka doradztwazawodowego. tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999. http://whqlibdoc.who.int/hq/20... (dostęp: 15.08.2013).
 
17.
Buchan J. Migration of health workers in Europe: policy problem or policy solution? W: Dubois CA, McKee M, Nolte E, (red.). Human resources for health in Europe. Glasgow: Open University Press; 2006. p. 41–63.
 
18.
Buchan J. Human resources in national health systems in Europe – key issues. May 2004.
 
19.
WHO Regional Office for Europe: Case studies on migration of health professionals. September 2005, http://www.euro.who.int/en/hom... (dostęp: 25.08.2013).
 
20.
Wyrozębska A, Matysiak A, Tatara T. Emigracja polskich pracowników ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytani. Zdr Pub. 2009; 119(2): 171–174.
 
21.
Nosowska K, Goryński P. Migracje personelu medycznego do pracy za granicą w okresie pierwszego roku po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Probl Hig Epidemiol. 2006; 87(1): 55–60.
 
22.
Jośko J, Kostkiewicz M, Mazurek Ł, Wojcieszek P. Ojczyzna czy obczyzna? – plany zawodowe studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(1): 20–23.
 
23.
Wójcik G, Sienkiewicz Z, Wrońska I. Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego jako nowe wyzwania dla systemów ochrony zdrowia. Prob Piel. 2007; 2–3: 120–127.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543