6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Rolnictwo ekologiczne a jakość wody

 
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych
MONZ 2011;17(1):39–44
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W rolnictwie ekologicznym ingerencja człowieka jest ograniczona do niezbędnego minimum. Ten sposób gospodarowania jest alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego, a głównym celem jest wytwarzanie żywności o wysokich walorach odżywczych, tzw. „zdrowej żywności”. Zachowana równowaga ekologiczna, zrównoważona produkcja roślinna i zwierzęca w gospodarstwach, zapewnia samowystarczalność w zakresie produkcji paszy dla zwierząt, oraz nawozów (naturalnych) dla upraw rolnych. Zwierzęta gospodarskie powinny być hodowane bez użycia antybiotyków, hormonów i innych substancji niezgodnych z ich naturalnymi potrzebami, powinny mieć zapewniony dobrostan, odpowiednią powierzchnię w po- mieszczeniach, dostęp do wybiegów, pastwisk, czystej wody itp. Rolnictwo ekologiczne nie powinno stanowić zagrożenia dla środowiska, powinno natomiast podejmować działania na rzecz jego ochrony. Gospodarowanie zasobami naturalnymi (np. wody) powinno odbywać się z poszanowaniem praw przyrody. Rolnictwo ekologiczne minimalizuje ryzyko eutrofizacji zbiorników wodnych, (nadmiernego rozwoju glonów) powodowanej wymywaniem z gleby składników nawozów sztucznych, co w efekcie sprzyja równowadze biologicznej w biotopie wodnym, dobremu rozwojowi wodnych roślin i zwierząt. Jednak ekologiczny system gospodarowania może negatywnie wpływać na bakteriologiczną czystość zasobów wody, (podstawowymi nawozami stosowanymi w tym systemie są nawozy naturalne: takie jak gnój, gnojowica, woda gnojna, oraz mniej groźne kompost i nawozy zielone). Dlatego w celu ochrony zasobów wody bardzo ważne jest: właściwe postępowanie z nawozami naturalnymi oraz właściwa gospodarka ściekami bytowymi, budowanie dobrej jakości (szczelne) szamb, ubikacji ziemnych z właściwym usytuowaniem (z zachowaniem stref ochronnych).

In ecology farming, human interference is limited to the necessary minimum. This method of management is an alternative to conventional farming, and its primary goal is the production of high nutritive quality food, so-called ‘health food’. Maintaining ecologic balance, sustainable plant and animal production on farms provides self-sufficiency with respect to the production of animal fodder and fertilizers (natural) for crop cultivation. Farm animals should be bred without the use of antibiotics, hormones, and other substances not in accord with their natural needs; they should be provided wellbeing, adequate space in the rooms, access to paddocks, grazing grounds, pure water, etc. Ecology farming should not create risk for the environment, but should undertake actions on behalf of its protection. Managing natural resources (e.g. water) should be carried out with respect to the laws of nature. Ecology farming minimizes the risk of eutrophisation of water bodies (an excessive development of algae) caused by washing-out of artificial fertilizers from soil which, in effect, is conductive to the biological balance in the water biotope, and good development of water plants and animals. However, the ecology system of management may exert a negative effect on the bacteriological purity of water resources (the basic fertilizers applied in this system are natural fertilizers, such as: manure, dung, dung water, and less hazardous compost or green manure). Therefore, in order to protect water resources it is very important to properly manage natural fertilizers, proper management of household wastewater, construction of good quality (sealed) septic tanks, properly located ground toilets (with the preservation of protective zones).
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543