6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Pojedyncza tętnica pępowinowa u płodu

Tomasz Gęca 1,  
 
1
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2011;17(4):197–201
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Prawidłowy sznur pępowinowy zbudowany jest z trzech naczyń: dwóch tętnic i jednej żyły. Pojedyncza tętnica pępowinowa (SUA) stanowi najczęstszą patologię w obrębie pępowiny u ludzi, stwierdzaną w około 0,2-1% ciąż i zazwyczaj występuje jako wada izolowana. Wykazano jednak związek pomiędzy tą anomalią a różnymi powikłaniami występującymi w okresie ciąży takimi jak: towarzyszące wady układu mięśniowo-szkieletowego, moczowo-płciowego, pokarmowego i sercowo- naczyniowego. Ponadto często współistnieją nieprawidłowości chromosomalne oraz zaburzenia wzrastania płodu. SUA stanowi niezależny czynnik ryzyka umieralności okołoporodowej oraz w znacznym odsetku (do 25%) kojarzy się z wcześniactwem. Podstawą rozpoznania pojedynczej tętnicy pępowinowej u płodu w czasie ciąży jest badanie ultrasonograficzne. Wykrywalność SUA wzrosła w ostatnich latach w związku z rozwojem technik ultrasonograficznych. Niezwykle pomocna w ocenie prawidłowej budowy sznura pępowinowego jest funkcja kolorowego Dopplera. Ocena naczyniowości pępowiny powinna być nieodłącznym elementem badania ultrasonograficznego wykonywanego pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży. Stwierdzenie SUA powinno wiązać się z pogłębioną diagnostyką i wzmożonym nadzorem nad prawidłowym rozwojem i dobrostanem płodu. Po porodzie należy pamiętać o wnikliwej ocenie noworodka przez lekarza neonatologa. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat epidemiologii pępowiny dwunaczyniowej, dostępnych metod diagnostycznych oraz wpływu tej anomalii na przebieg ciąży.

The normal umbilical cord contains two arteries and a single vein. A single umbilical artery (SUA) is the most common umbilical pathology in humans and occurs in approximately 0.2-1% of pregnancies. The SUA usually occurs as an isolated defect; however; a relationship has been confirmed between this abnormality and various fetal malformations, such as abnormalities concerning the musculoskeletal, urogenital, alimentary and cardiovascular systems. In addition, concomitant chromosomal abnormalities and intrauterine growth retardation (IUGR) are common in fetuses with SUA. SUA is an independent risk factor of perinatal mortality, and its high percentage (up to 25%) is associated with prematurity. Ultraso- nography is the principal diagnostic technique for identifying the structural abnormalities of the umbilical cord. In recent years, the detectibility of the SUA has increased, together with the development of ultrasonographic techniques. Color Doppler Imaging is extremely useful in the assessment of the structure of the umbilical cord, and should be an inseparable element of ultrasonographic imaging performed between weeks 18-22 of pregnancy. The diagnosis of the SUA should be associated with deepened diagnostics and intensified monitoring of the normal development and wellbeing of the fetus. After delivery, a comprehensive assessment of a newborn should be performed by a neonatologist. The study presents current knowledge concerning a two-vessel umbilical cord, the diagnostic methods available, and the effect of this abnormality on the course of pregnancy.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543