6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Genetyczne modyfikacje organizmów – biotechnologiczny eksperyment na organizmach żywych

 
1
Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ 2012;18(3):236–242
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Modyfikacje genetyczne organizmów żywych wydają się największym eksperymentem w dziejach nauki, którego efekty są trudne do przewidzenia, a którego skutki poznamy za wiele lat. Dynamiczny rozwój biotechnologii w ostatnich latach jest wynikiem odkryć genetycznych i rozwoju nanotechniki, które przyczyniły się do powstania tak zwanej „współczesnej biotechnologii”. Wykorzystuje ona metody inżynierii genetycznej pozwalające na uzyskiwanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO), roślin i zwierząt. Obecnie największe znaczenie ma żywność zawierająca genetycznie zmodyfikowane składniki lub będąca organizmem modyfikowanym genetycznie oraz żywność i jej składniki produkowane przez GMO, lecz niezawierające GMO (np. inwentarz karmiony paszami GMO).Kontrowersje wokół GMO dotyczą: wpływu spożywania żywności produkowanej na bazie organizmów roślinnych lub zwierzęcych zmodyfikowanych genetycznie na zdrowie ludzi, wpływu GMO na środowisko naturalne, ważnych dla producentów i konsumentów żywności ekonomicznych konsekwencji prowadzenia upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych lub hodowli zwierząt genetycznie zmodyfikowanych, prawnych aspektów „własności intelektualnej” firm biotechnologicznych wytwarzających w swych laboratoriach organizmy modyfikowane genetycznie, etycznych aspektów ingerencji człowieka w ukształtowany przez miliony lat ewolucji świat przyrody, bez możliwości nawet przybliżonego przewidywania skutków tego gigantycznego eksperymentu. W artykule przedstawiona została ogólna problematyka genetycznych modyfikacji organizmów, kwestia żywności modyfikowanej genetycznie, wpływu genetycznych modyfikacji na zdrowie, bioróżnorodności oraz kontrowersji prawnych i etycznych dotyczących genetycznych modyfikacji.

Genetic modification of living organisms seem to be the biggest experiment in the history of science, the effects of which are difficult to predict and will be known only after many years. The dynamic development of biotechnology in recent years is the result of genetic discoveries and the development of nanotechnology, which contributed to the so-called ‘modern biotechnology’. It uses genetic engineering methods which allow the obtaining of genetically modified organisms (GMOs), plants and animals. Currently, the most important problem is food containing genetically modified components or which is a genetically modified organism, or food ingredients produced by GMOs, but not containing GMOs (e.g. livestock fed on GM feed). The controversy over GMOs include: the impact of consuming food produced on the basis of genetically modified plant or animal organisms on human health, the impact of GMOs on the environment, the economic consequences of genetically modified crops, or breeding genetically modified animals for food producers and consumers, the legal aspects of ‘intellectual property’ of biotechnological companies that produce genetically modified organisms in their laboratories, the ethical aspects of human interference into the world of nature formed over millions of years of evolution ,without the possibility of predicting of even approximating the effects of this gigantic experiment. The article presents the general problem of the genetic modification of organisms and genetically modified food, the effect of genetic modification on health, biodiversity, and the legal and ethical controversies concerning genetic modification. Key words: genetic modification, health, environment, biotechnology
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543