PL EN
RESEARCH PAPER
Selected aspects of the professional activity of doctors pensioners
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
 
Corresponding author
Agnieszka Katarzyna Choińska   

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(2):107-114
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
The article presents selected results and analysis of research carried out in the years 2015–2017 among medical doctors and dentists approaching retirement age and retirement. The objective of the study was the professional activity of retired physicians and dentistry who or are still engaged in therapeutic activity, described using selected categories. The data concerning the selected problem were collected using a questionnaire which was sent to respondents in the regions of Białystok and Warsaw. Analysis of the data focused on the dominant population in the study – physicians at the age of retirement. The results of the study were presented in such a way to consider the specificity of answers to the questions arising from the medical speciality possessed, because this speciality is the significant determinant of the activity of physicians and their capability for further work after reaching retirement age.

 
REFERENCES (16)
1.
Borkowska-Kalwas T. Aktywność zawodowa ludzi starych. W: J Halik (red.). Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa, ISP: Warszawa; 2002, s. 49–52.
 
2.
Bourdieu P. Dystynkcja. Krytyka władzy sądzenia. PWN: Warszawa 2004.
 
3.
Jak żyje się osobom starszym w Polsce? Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2012.
 
4.
Kowalski JT, Szukalski P (red.). Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej. UŁ: Łódź 2008.
 
5.
Lewtak K, Poznańska A, Wysocki M. Predykatory satysfakcji zawodowej lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(3), s. 558–567.
 
6.
Ludność w wieku 60 lat i więcej, struktura według płci i wieku, trwanie życia, umieralność, prognoza. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2016.
 
7.
Osoby po 50-tym roku życia na rynku pracy. Główny Urząd Staty¬styczny. Warszawa 2017.
 
8.
Nawojczyk M. Przewodnik po statystyce dla socjologów. SPSS Kraków 2002.
 
9.
Ostrowska A. Kobiety 50+ w Polsce. Między wyzwaniami społecznymi a możliwościami zdrowotnymi. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica. 2015; (7) 1, s. 97–114.
 
10.
Parsons T. System społeczny. PWN Warszawa 2009.
 
11.
Pasierski T. Lekarz – zawód czy profesja? Medycyna po Dyplomie. 2009; 18/4, s. 133–135.
 
12.
Pong RW, Lemire F, Tepper J. Physician Retirement in Canada: What Is Known and What Needs to be Done, Paper prepared for the 10th International Medical Workforce Conference Vancouver, British Columbia; Canada: March 20–24, 2007.
 
13.
Relman AS, Medical Profesionalism in Comercialized health care market. Clavelend Clinic Journal of Medicine. 2008; 75(6), p. 33–36.
 
14.
Stan zdrowia Ludności Polski w 2014 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2016.
 
15.
Tobiasz-Adamczyk B, Brzyski P. Bilans satysfakcji z pracy zawodowej lekarzy w wieku emerytalnym. Relacja pomiędzy satysfakcją z pracy zawodowej a ogólną jakością życia, Gerontologia Polska 2006; (14) 2, s. 77–84.
 
16.
Szukalski P (red.). To idzie starość. Postawy osób w wieku przedeme¬rytalnym. Instytut Spraw Publicznych: Warszawa 2008.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top