PL EN
RESEARCH PAPER
Wpływ wybranych czynników na wybór kierunku studiów i plany zawodowe studentów ratownictwa medycznego
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):33-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Among the factors deciding about the choice of study specialty by young people are: interests, personal predispositions, and possibilities. The impact of the closest friends/family, mass media and prospects for finding employment with professional prospects are also of great importance.

Objective:
The objective of the study was determination of factors affecting the choice of study specialty, and recognition of professional plans among students of emergency medicine.

Material and Methods:
The study was conducted in 2013 by the method of a diagnostic survey. In order to collect the empirical material, a questionnaire was used designed by the author. The study group were 133 students of the specialty of emergency medicine at the J. Grodek State Higher Vocational School in Sanok

Results:
In the majority of students in the study, being convinced by others was the factor deciding about the choice of emergency medicine as a profession, mainly among part-time students. A coincidence most frequently decided about the choice of the specialty of emergency medicine by urban inhabitants and female students. Females evaluated the possibilities of their employment in this profession in less optimistic terms than males. Males and persons aged 31–35, as well as urban inhabitants, after studies, planned to undertake work with the ambulance services, whereas females and part-time students – in a hospital emergency department. Full-time students and rural inhabitants intended to undertake employment with the State Fire Brigade. More than a half of respondents evaluated their opportunities for employment in accordance with the learned profession in high terms. In the respondents’ opinions, studies, including practical and theoretical education, prepare the graduates for practicing their occupation. The students indicated that having a vocation is very important in the profession of a paramedic.

Conclusions:
In the examined group, the variables correlating with the choice of study specialty were: gender, place of residence, students’ age, and mode of studies

 
REFERENCES (21)
1.
Goniewicz M. Kształcenie ratowników medycznych w Polsce – prze¬szłość, teraźniejszość, przyszłość. W: Goniewicz M, Nowicki G. (red.). Ratownictwo medyczne – teraźniejszość i przyszłość. Lublin: Perfecta; 2012: 147–165.
 
2.
Rębak D. Ratownik medyczny – kontrowersje na temat przygotowania zawodowego. Studia Med. 2011; 21: 79–83.
 
3.
Kodeks etyki zawodowej ratownika medycznego. Kraków 2013.
 
4.
Goniewicz M. Kształcenie ratowników medycznych w Akademii Me¬dycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. W: Konieczny J. (red.). Ratownik medyczny problemy edukacyjne i organizacyjno¬-prawne. Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza; 2006: 31–39.
 
5.
Cipora E, Bierawska J, Smoleń E. Zadowolenie z wykonywania zawodu ratownika medycznego – doniesienie wstępne. W: Cipora E. (red.). Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa państwa. Sanok: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku; 2014: 9–18.
 
6.
Fedorczuk W, Pawlas K. Ryzyko zawodowe w pracy ratownika medycznego. Hygeia Public Health. 2011; 46 (4): 437–441.
 
7.
Czarnecki KM, Czygier S. Zawód i praca człowieka. W: Czarnecki KM. (red.). Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas; 2008: 75–124.
 
8.
Borkowska S. System motywacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wyd. PWN; 1985.
 
9.
Ryan MN, Deci EJ. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist. 2000; 55: 68–78.
 
10.
Kozłowski W. Zarządzanie motywacją pracowników. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu. 2009.
 
11.
Elsbach KD, Hargadon AB. Enhancing creativity through „mindless” work: A Framework of Workday Design. Organization Science, 2006; 17(4): 470–483.
 
12.
Jarecki W. Motywy wyboru studiów i kierunku studiów wyższych. Studia i prace wydziału Nauk Ekonomicznych i Zrządzania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; 2008: 143–153.
 
13.
Biuro Oceny Jakości Kształcenia. Badanie opinii absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie rok 2012/2013. Lublin 2014.
 
14.
Kapler M. Zawód: ratownik medyczny. Na Ratunek. Magazyn dla służb ratujących życie. 2012; 4: 43–46.
 
15.
Rębak D. Przygotowanie ratowników medycznych do pełnienia funkcji zawodowych w świetle dwoistego systemu kształcenia. Studia Med. 2012; 25: 43–50.
 
16.
Szczepańska B, Szady-Grad M, Klawe J, Kołodziejska K, Złotowska A. Plany zawodowe studentów fizjoterapii i ratownictwa medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(4): 704–707.
 
17.
Kropiwnicka E, Orzechowska A, Cholewska M, Krajewska-Kułak E. Determinanty wyboru zawodu, poziom aspiracji oraz plany na przyszłość studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Problemy Pielęgniarstwa. 2011; 19(1): 70–80.
 
18.
Fraś M, Turbiarz A, Kolonko J, Kadłubowska M, Kudłacik B. Pielęgniar¬skie studia licencjackie – wyobrażenia i rzeczywistość. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2012; 4(41): 1–15.
 
19.
Binkowska-Bury M, Marć M, Sobolewski M. Orientacja życiowa a czyn¬niki motywujące młodzież do podejmowania kształcenia w zawodzie pielęgniarki w oparciu o badania studentów kierunku pielęgniarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2005; 2: 149–155.
 
20.
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 1 lipca 2013 roku, poz. 757.
 
21.
Rębak D, Głuszek S, Nowak-Starz G, Markowska M. Potrzeba usta¬wicznego kształcenia ratowników medycznych na tle innych zawodów regulowanych. Problemy pielęgniarstwa. 2012; 20(3): 327–337.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top