PL EN
REVIEW PAPER
The Internet as a source of knowledge about health
 
More details
Hide details
 
Med Og. 2010;16(2):266-275
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Internet is gaining in popularity as an interactive tool of information worldwide as well as in Poland. Due to its growing popularity and accessibility it has an impact on social health behaviour patterns. The analysis of scientific research data on the subject resulted in the article which aims at presenting medical professionals’ and patients’ expectations with respect to Internet-based medicine and at specifying their ability to verify unreliable medical information. According to the surveys, a number of people using the Internet is annually and systematically growing. 68.9% of Poles claim to use it every day or almost every day and 18% admit to using it a few times a week. Recently, Internet-based medicine has become an important source of needed information. In the polls, it ranks first as a source of media information. Internet users search for information on health by entering simple key words into well-known search engines and then read selected information. Medical circles emphasize the necessity to introduce and popularize elementary principles evaluating the reliability of medical information, as well as of quality certificates used by editorial staff of medical web-pages.
 
REFERENCES (16)
1.
Internet w Polsce i na świecie 2006, http://www. e.gospodarka .pl (dostęp 04.05.2007).
 
2.
Staniszewski A., Bujnowska-Fedak M.: Korzystanie z Internetu medycznego i usług z zakresu e-zdrowia w opinii publicznej Polaków w 2007 roku. 2008. Przew Lek 1, 287-289.
 
3.
Internet w Polsce I 2007-I 2008, http://www. e.gospodarka .pl (dostęp 01.04.2008).
 
4.
Staniszewski A., Bujnowska-Fedak MM., Steciwko A.: Korzystanie z Internetu medycznego przez mieszkańców Polski w 2005r. – badanie sondażowe. W: Zarządzanie i technologie informacyjne. Tom 3. Technologie informacyjne w medycynie. Wróbel Z (red). Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2007.
 
5.
Andreassen HK, Bujnowska-Fedak MM, Chronaki CE et al.: BMC Public Health 2007, 7:53. URL: http://www.biomedcentral.com/1....
 
6.
Gałecka-Wanatowicz D., Darczuk D. i wsp.: Ocena badania ankietowego dotyczącego najczęściej używanych źródeł wiedzy w kształceniu studentów i lekarzy stomatologii. Porad. Stomatol.2007, 7 (1), 22-24.
 
7.
Wysocki W.: Jakość informacji medycznych w Internecie . Nowotwory, 2006, 56 (6), 731-734.
 
8.
Życińska K. Krupa R. i wsp.: Źródła wiedzy pacjenta na temat swojej choroby. Fam. Med. Prim. Care Rev, 2006, 8 (3), 816-821.
 
9.
Właśniak K., Marcinkowski J.T.: Ocena sposobów wyszukiwania informacji o zdrowiu w Internecie przez młodzież. Zdr Publ 2007, 117 (2), 164-170.
 
10.
Dobrogowska-Schlebusch E.: Ocena jakości stron internetowych, poświęconych wybranym chorobom społecznym, skierowanych do pacjentów . Zesz. Nauk.Och. Zdr., Zdr. Publ. Zarz., 2006, 4 (2), 111-117.
 
11.
Dobrogowska-Schlebusch E.: Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie – jako zadanie dla bibliotek / Ewa Dobrogowska-Schlebusch// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]/ red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2007 (84) kwiecień.- Czasopismo elektroniczne - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/84/a... - Tyt. z pierwszego ekranu - ISSN 1507-7187.
 
12.
Grześkowiak M., Dylik M.: Czy informacje dotyczące resuscytacji dostępne na polskich stronach internetowych są wiarygodne?. Med. Intens. Rat., 2005, 8 (1), 13-17.
 
13.
Cuber T. Grygiel J.: Wpływ inernetu na występowanie zjawiska anoreksji. Piel. XXI w. 2007, 3-4 (20-21), 65-70.
 
14.
Lorens W .: e-medycyna w praktyce; certyfikat nowoczesności. Menedżer Zdrowia 2007, 42-46.
 
15.
TNS OBOP. Postawy Polaków wobec technologii teleinformatycznych mających zastosowanie w medycynie. (Badanie Omnibus zrealizowanego w okresie 22-26 czerwca 2007 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 Polaków w wieku 15 lat i więcej).
 
16.
Mc Geady D., Kujala J. Ilvonen K.:The impuet of patent physician web messaging on healchcare sernice provision. Int J Med Inform., 2008, 77, 17-23.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top