PL EN
RESEARCH PAPER
Frequency of taking actions to reduce body weight by students with overweight and obesity from the Upper Silesian University
 
 
More details
Hide details
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):439-443
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The epidemic increase in the number of overweight and obese is a critical public health problem. Particularly disturbing is the fact of a significant increase in body weight of young people.

Aim:
Considering the prevalence of overweight and obesity in the population of young Polish people and their health consequences, it was decided to examine the frequency of taking promotional measures to reduce body weight in young women living in Silesia.

Material and Methods:
The study was conducted using a proprietary questionnaire in the period from 07.01.2013–29.03.2013. The examined group consisted of 152 women suffering from overweight or obesity. All of the respondents were students of the university of Katowice and surrounding towns included in the Upper Silesian Industrial District.

Results:
Results of the study questionnaire on the frequency of actions for the reduction of body weight in young women living in Silesia revealed that they quite regularly take various actions to reduce their body weight. The number of previous trials and their frequency depends on factors such as disease duration, BMI and motivators that guide the unit.

Conclusions:
Despite a considerable frequency of undertaking by the respondents of actions aimed at the reduction of body weight, the percentage of actions providing observable and permanent results remains low, which contributes to the undertaking of subsequent attempts by the respondents

 
REFERENCES (27)
1.
Jarosz M, Grodowska A. Leczenie otyłości. Fam Med Prim Care Rev. 2008; 10(4): 1361–1366.
 
2.
WHO. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. Geneva, WHO Technical Report Series 894; 2000.
 
3.
James W.P. The epidemiology of obesity: the size of the problem. J Intern Med. 2008; 263: 336–352.
 
4.
Jarosz M, Traczyk I. Strategia zwalczania otyłości w Polsce w świetle Europejskiej Karty Walki z Otyłością. Dietetyka 2008; 1(2): 3–7.
 
5.
Kłosiewicz-Latoszek L. Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(3): 339–343.
 
6.
Szponar L, Sekuła W, Rychlik E. Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Warszawa 2003: Prace IŻŻ 101.
 
7.
Daniels SR, Arnett DK, Eckel RH, i wsp. Overweight in children and adolescents: pathophysiology, consequences, prevention, and treatment. Circulation 2005; 111: 1999–2012.
 
8.
Renehan AG, Tyson M, Egger M, i wsp. Body-mass index and incidence of cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. Lancet 2008; 371: 569 578.
 
9.
Zhang C, Rexrode KM, van Dam RM i wsp. Abdominal obesity and the risk of all-cause, cardiovascular, and cancer mortality. Sixteenn years of follow-up in US women. Circulation 2008; 117: 1658–1667.
 
10.
Prospective Studies Collaboration. Body-mass index and cause-specific mortality in 900 000 adults: collaborative analyses of 57 prospective studies. Lancet 2009; 373: 1083 1096.
 
11.
Obesity and Overweight. World Health Organization. September 2006; Fact Sheet: 311.
 
12.
Szymocha M, Bryła M, Maniecka-Bryła I. Epidemia otyłości w XXI wieku. Zdrow Publiczne 2009; 119 (2): 207–212.
 
13.
Jasiel-Wojculewicz H, Chrostowska M, Narkiewicz K. Otyłość — niektóre aspekty epidemiologiczne i rokownicze. Kardiologia na co Dzień 2007; 3 (2): 79–83.
 
14.
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeń¬stwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz. Urz. WE L 31, s. 1.
 
15.
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm).
 
16.
Tsigos C, Hainer V, Basdevant A. i wsp. Management of obesity in adults: European Clinical Practice Guidelines. Obes Facts. 2008; 1: 106–116.
 
17.
Zuzda J, Latosiewicz R, Półjanowicz W. Badania nad otyłością wśród studentów i studentek Politechniki Białostockiej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Economy and Management 1/2010; s. 74–80.
 
18.
Kozłowska L, Pol P. Analiza wykorzystania suplementów i środków spożywczych wspomagających redukcję masy ciała w wybranej grupie studentów. Probl Hig Epidemiol 2013; 94(3): 626–629.
 
19.
Rożek-Mróz K, Olszewska M, Ostropolska M. Ocena skuteczności kompleksowego leczenia otyłości kobiet w sanatorium. Nowa Medycyna – Medycyna w Sporcie 2000; 4(12): 82–84.
 
20.
Perlińska E, Małgorzewicz S. Ocena skuteczności zajęć odchudzających przy pomocy wybranych wskaźników antropometrycznych. Nowa Medycyna 2000; 12(108): 85–87.
 
21.
Janiszewska R i wsp. Aspekty żywienia i odchudzania się dziewcząt. Probl Hig Epidemiol 2011; 92(2): 351–354.
 
22.
Sadowska J, Szuber M. Ocena stosowanych metod odchudzających oraz używania preparatów wspomagających odchudzanie przez młode kobiety. Roczn PZH 2011; 62(3): 343–350.
 
23.
Aljadani HM, Patterson A, Sibbritt D, Hutchersson MJ, Jensen ME, Collins CE. Diet quality, measured by fruit and vegetable intake, predicts weight change in young women. J Obes 2013; 52: 51–61.
 
24.
Le YC, Rahman M, Berenson AB. Perceived weight gain as a correlate of physical activity and energy intake among white, black and Hispanic reproductive-aged women. J Womens Health 2010; 19(11): 1987–1993.
 
25.
Interpretacja wskaźnika BMI wg WHO.
 
26.
Poskoczym K, Stoś K, Wojtasik A, Dolna-Chudobińska A, Starnawska¬-Oleńko A, Ciok J. Nadzór nad środkami spożywczymi wprowadzanymi po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które podlegają procedurze powiadomienia Głównego Inspektora Sa¬nitarnego. Transition Facility PL/06/IB/EC/01. Warszawa 2009.
 
27.
Brzozowska A, Roszkowski W, Pietruszka B, Kałuża J. Witaminy i składniki mineralne jako suplementy diety. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2005; 4(45): 5–16.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top