PL EN
REVIEW PAPER
CHARACTERISTICS OF THE FORMS OF SOCIAL SECURITY IN THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL INSURANCE SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES
 
More details
Hide details
1
Z Krajowego Obserwatorium Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracowników Rolnictwa Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2009;15(1):126-138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The 20th century shaped three basic models of social security. These are: a liberal model - where the market plays a more important role in the creation of social opportunities, a sociodemocratic model – the state is dominant, and a mediocre conservative model. The majority of social security models functioning worldwide possess solutions taken from various systems, therefore very difficult to determine. These solutions were shaped by economic development, culture, tradition, or the system of values adopted by an individual society. The systemic solution are intermingled and supplementary, creating a varied mosaic. They may therefore be defined as models combining liberalism and egalitarism, in which the solidariity principle is applied. It is worthwhile emphasizing that only the countries with a conservative model - including Poland, Germany and France - possess separate institutions responsible for the insurance of farmers. In the remaining countries, farmers use the system in the same way as other citizens. The division into the above-mentioned models has been made based on criteria such as subjective and objective security, institutions responsible for social security, and the models of financing. Many years of experience have shown that constantly developing new economic, social, and geopolitical factors will continue to shape the insurance systems in the way that they are possibly most fully responsive to social needs, both of the employees of the agricultural sector, and the general population.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamek - Guzik T.: Zarys orzecznictwa lekarskiego. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 
2.
Karwat I. D.: Analiza problemów medycznych i społecznych niepełnosprawnych mieszkańców wsi. Rozprawa hab. IMW, Lublin 1996.
 
3.
Kozak - Sykała A.: Ocena zapotrzebowania na opiekę pacjentów z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji na przykładzie osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rozprawa doktorska AM, Lublin 2006. Promotor A. Ksykiewicz- Dorota.
 
4.
Marcinkowski J. T.: Socjomedyczne i społeczne aspekty zespołów bólowych kręgosłupa. Rozprawa habilitacyjna. AM Poznań, 1993.
 
5.
Murray C. J. L. Lopez A. D.: Globalne obciąŜenia chorobami. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Uniwersyteckie Wyd. „Vesalius”, Warszawa – Kraków 2000.
 
6.
Pomińska E.: Zmiany zwyrodnieniowe układu kostnego w filogenezie człowieka. Postępy rehabilitacji, 1992, 1.
 
7.
Tempska-Cyrankiewicz K., Moskalewicz B., Taźbierska E.: Ocena rozpowszechnienia oraz uwarunkowań środowiska chorób narządu ruchu wśród ludności wiejskiej. Dział informacji naukowej IMW MZ-I/138B/88. IMW, Lublin 1998.
 
8.
Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy jakości Ŝycia kobiet starszych wiekiem. Promocja Zdrowia 1999, 6 (16).
 
9.
Troup j. D. G.: Causes, prediction and prevention of back pain at work. Scand J. Work Environ Health, 1984.
 
10.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).
 
11.
Wdowiak L. Owoc A.: Uwarunkowania i ocena procesu orzekania najczęstszych przyczyn inwalidztwa. Część I. Uwarunkowania pozamedyczne inwalidztwa. Zdrowie Publiczne 1993, 104, 2.
 
12.
Wdowiak L. Owoc A.: Uwarunkowania i ocena procesu orzekania najczęstszych przyczyn inwalidztwa. Część II. Uwarunkowania pozamedyczne inwalidztwa. Zdrowie Publiczne 1993, 104, 2.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top