PRACA ORYGINALNA
Wpływ pracy na samopoczucie ratowników medycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
3
Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Kinga Kulczycka   

Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 4/6, 20-059 Lublin
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(1):66–71
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wprowadzenie:
Wiele czynników w pracy ratowników medycznych może powodować pogorszenie samopoczucia. Mogą to być zarówno pacjenci i ich agresywne zachowania, jak i ryzyko zarażenia: wirusami, bakteriami oraz grzybami. Należy do nich również konieczność zmiany napięcia uwagi wynikająca z organizacji pracy, zmianowy charakter pracy. Wystąpić mogą także dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego będące konsekwencją np. dźwigania pacjentów, wypadki komunikacyjne i wiele innych.

Cel pracy:
Określenie czynników, które wpływają na samopoczucie ratowników medycznych w pracy

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w 2014 roku na terenie Lubelszczyzny w stacjach pogotowia ratunkowego na grupie 120 ratowników medycznych. W badaniach wykorzystano kwestionariusz do oceny pomiaru objawów złego samopoczucia fizycznego (PSI).

Wyniki:
Najczęstsze dolegliwości, jakie zgłaszali respondenci w ciągu ostatnich 30 dni, jak również niestanowiące powodu do zgłaszania się po poradę lekarską, tj. zmęczenie (59,2%) i ból pleców (57,5%). Znajomość i stosowanie zasad przepisów dotyczących ręcznych prac transportowych oraz zasad zapobiegania dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym zmniejsza dolegliwości fizyczne w badanej grupie. Większość osób, która pracowała w więcej niż jednym miejscu zatrudnienia, skarżyła się na zmęczenie w ciągu ostatnich 30 dni. Kobiety częściej niż mężczyźni odczuwają dolegliwości fizyczne związane z wykonywana pracą

Wnioski:
Na samopoczucie ratowników medycznych wpływa wiek, płeć liczba dyżurów, liczba miejsc zatrudnienia oraz znajomość zasad dotyczących transportu ręcznego. Samopoczucie badanej grupy nie zależy od posiadanego wykształcenia.


Introduction:
In the work of paramedics there are many factors which may result in the deterioration of wellbeing. These may be patients and their aggressive behaviour, and the risk of infection with viruses, bacteria, fungi, as well as the necessity for the paramedics to change mental alertness resulting from the organization of work, including shift work. There may also occur complaints on the part of the musculoskeletal system as a result of carrying patients, traffic accidents, and many others.

Objective:
The objective of the study is determination of the factors which exert an effect on the wellbeing of paramedics at work.

Material and Methods:
The study was conducted in 2014 at ambulance stations in the Lublin Region, in a group of 120 paramedics, using a questionnaire for the measurement of the symptoms of poor physical wellbeing.

Results:
The most frequent complaints experienced by the respondents within the last 30 days, which were not the cause of reporting for a medical consultation, were: fatigue (59.2%) and back pain (57.5%). Knowledge and application of the regulations concerning manual transport work activities, and the principles of preventing musculoskeletal disorders, decreased physical complaints in the group examined. The majority of respondents who had been employed in more than one workplace complained of fatigue within the last 30 days. Females, more frequently than males, experienced physical complaints related with the work performed.

Conclusions:
The wellbeing of paramedics is affected by age, gender, number of duties, number of workplaces, as well as knowledge of principles concerning manual transport. Wellbeing of the group in the study did not depend on education possessed.

 
REFERENCJE (22)
1.
Fedorczuk W, Pawlas K. Ryzyko zawodowe w pracy ratownika medycznego. Hygeia Public Health. 2011; 46(4): 437–441.
 
2.
Kokoszka A. Psychologia w pracy ratownika medycznego. W: Jakubaszko J. Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. Wrocław; 2007. s. 5–8.
 
3.
Łuczak A. Dobór osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Bezp Pr Nauk Prakt. 1999; 2: 12–17.
 
4.
Walusiak-Skorupa J. Nie tylko badania profilaktyczne, zadania służby medycyny pracy w opiece profilaktycznej nad pracownikami. Praca i Zdrowie. 2011; 2: 34–36.
 
5.
Tuckey MR, Hayward R. Global and Occupation Specific Emotional Resources as Buffers against the Emotional Demands of Fire-fighting. App Psychol. 2011; 60(11): 1–23.
 
6.
Spector P, et al. Do national levels of individualism and internal locus of control relate to well-being: an ecological level international study. J Organizational Behavior. 2001; 22: 815–832.
 
7.
Widerszal-Bazyl M, Żołnierczyk-Zreda D. Niektóre psychospołeczne aspekty zagrożeń. Bezp Pr. 2001; 12: 6–7.
 
8.
Zużewicz K, Konarska M. Zmiany tolerancji pracy zmianowej fizycznej i umysłowej związane z wiekiem. Bezp Pr Nauk Prakt. 2004; 7: 8–28.
 
9.
Widerszal Bazyl M. Pojęcie ryzyka psychospołecznego w pracy. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka. 2009; 6: 6–8.
 
10.
Spector P. Psychological Instrument Resources. http://shell.cas.usf. edu/~pspector/scalepage.html-51 (dostęp: 2014.02.11).
 
11.
Materiały informacyjne dotyczące prewencji wypadkowej i profilaktyki nadmiernego obciążenia układu ruchu ratowników medycznych.
 
12.
http://www.zus.pl/files/dpir/M... (dostęp: 2014.03.17).
 
13.
Międzynarodowa Karta Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych. Ratownik Medyczny. http://www.ciop.pl (dostęp: 2014.03.19).
 
14.
Romanowska-Słomka I. Ocena ryzyka zawodowego ratownika medycznego. Opinie. 2007; 5(2): 28–34
 
15.
Stefko A. Dobór rękawic i obuwia dla pracowników branży medycznej. Praca i zdrowie. 2011; 10: 8–12.
 
16.
Merecz D. Psychospołeczne zagrożenia we współczesnym środowisku pracy. Przyjaciel przy pracy. 2011; 5: 15–17.
 
17.
Papiernik B, Holajn P, Żak-Jasińska K, Basiński A. Zespół stresu pourazowego w pracy zawodowej ratowników medycznych. Anest Ratow. 2012; 2: 141–150.
 
18.
Piotrowski P, Piotrowski M. Wybrane zachowania zdrowotne ratowników medycznych: wyniki badań własnych. Bezp Pr Nauk Prakt. 2012; 8: 11–15.
 
19.
Bugajska J, Żołnierczyk-Zreda D, Hildt-Ciupińska K. Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w kontekście psychospołecznych aspektów pracy. Bezp Pr. 2011;4 (475): 12–15.
 
20.
Świątkowska B. Zagrożenia zawodowe pracowników opieki zdrowotnej. Co wiemy i co możemy zrobić? Prob Hig Epidemiol. 2010; 91(4): 522–529.
 
21.
Krawczyk-Szulc P, Wągrowska-Koski E. Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy. Poradnik dla lekarzy. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Łódź; 2010.
 
22.
Malińska M. Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą – promocja aktywności fizycznej w miejscu pracy. Bezp Pr Nauk Prakt. 2014; 3(510): 25–29.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543