6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Tularemia – wciąż groźna zoonoza

 
1
Zakład Bezpieczeństwa Wody i Gleby, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ 2011;17(3):155–160
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Tularemia – ostra, odzwierzęca choroba zakaźna, zwana inaczej dżumą gryzoni, chorobą zajęczą lub króliczą gorączką. Tularemię wywołuje Gram-ujemna pałeczka – Francisella tularensis. Źródłem zakażenia są głównie zające, dzikie króliki, drobne gryzonie leśne i polne, dzikie ptactwo, woda, żywność; wektorami natomiast mogą być owady ssące krew, kleszcze. Ludzie zakażają się przez bezpośredni kontakt z zakażonymi tkankami zwierząt, drogą pokarmową (spożywanie skażonej wody i żywności), przez drogi oddechowe oraz przez ukąszenia owadów. Choroba może przebiegać pod postaciami: wrzodziejąco-węzłową (najczęściej), anginową, żołądkowo-jelitową, płucną, oczno-węzłową i durową. Ponieważ Franci- sella tularensis jest jedną z najbardziej zakaźnych bakterii, może być użyta jako broń biologiczna. Tularemia w niektórych krajach stanowi wciąż poważny problem epidemiologiczny. W pracy przedstawiono sytuację epidemiologiczną tularemii w Polsce i na świecie. Na świecie maksymalne nasilenie zachorowań na tularemię zanotowano w latach 1930-1950. Mimo tendencji spadkowej ciągle notuje się nowe zachorowania, pojawiają się nowe epidemie, których źródłem zakażenia są nie tylko, zające ale również woda i żywność. W Polsce po raz pierwszy tularemię rozpoznano u człowieka w 1949 roku, źródłem zakażenia przypuszczalnie była skórka z zająca. Co roku rejestruje się pojedyncze przypadki tularemii, głównie w rejonach endemicznych. W Polsce w latach 1949-2009 na tularemię zachorowało 614 osób, zanotowano jeden przypadek śmiertelny – w 1983 roku.

Tularemia is the acute, contagious animal disease called differently: the plague of rodents, hare illness or rabbit fever. Tu- laremia is caused by Gram-negative bacilla – Francisella tularensis. The source of infection are mainly hares, wild rabbits, small rodents from forest and meadow, wild birds, water, food. Vectors can be a blood sucking insects e.g. mosquito and ticks.Humans acquire infection through direct contact with infected animal tissues, ingestion (drinking contaminated wa- ter and food), inhalation and through insect bites. Infection occurs in different forms, such as typhoidal, oculoglandular, oropharyngeal, pneumonic, ulceroglandular (most common) and gastro-intestinal. Because Francisella tularensis is one of the most infectious bacteria, can be used as a biological weapon. Tularemia in some countries is still a major epidemiological problem. The study presents the epidemiological situation of tularemia in Poland and in the world. Maximum severity of cases of tularemia in the world was recorded in the period 1930-1950, despite the downward trend new cases are still recorded. It can be heard about emerging of new epidemics, whose source of infection are the hares, but also water and food. In Poland, for the first time in human tularemia was diagnosed in 1949, the source of infection was probably the hare pelt. Every year, brings the records of isolated cases of tularemia, mainly in endemic areas. In Poland 614 people in the years 1949-2009 fell for tularemia. There was one fatal case of tularemia in Poland in the year 1983.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543