6
MNiSW
58.21
ICV
OPIS PRZYPADKU
 
CC BY-NC-ND 3.0
 
 

Reakcje anafilaktyczne spowodowane substancjami wspomagającymi odchudzanie. Opis trzech przypadków

Paulina Flis 1,  
Dorota Mehrholz 1  ,  
Roman Nowicki 2,  
 
1
Studenckie Dermatologiczne Koło Naukowe English Division, Gdański Uniwersytet Medyczny
2
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
MONZ 2015;21(4):369–371
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp:
Produkty wspomagające proces odchudzania są powszechnie stosowane. Ich popularność i dostępność rośnie. Liczba rzetelnych badań naukowych, dotyczących wpływu suplementów diety na zdrowie, jest niewielka. Celem autorów było przedstawienie skórnych reakcji nadwrażliwości indukowanych przez wybrane produkty odchudzające.

Opis przypadków:
Zaprezentowano troje pacjentów, u których stwierdzono reakcję anafilaktyczną wywołaną suplementami diety. Pierwsza pacjentka zażywała tabletki: Linea Detox, drugi pacjent pił napój energetyczny: Celsius Calypso Punch Shot, trzecia pacjentka stosowała iniekcje Dermostabilonu w tkankę tłuszczową ud i pośladków. Pacjenci byli hospitalizowani w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku w latach 2011-2012. Chorzy byli w wieku od 20 do 26 lat; wszyscy przed wystąpieniem reakcji nadwrażliwości byli zdrowi. Prezentowane reakcje obejmowały duszność, obrzęk naczynioruchowy oraz pokrzywkę. Czas pomiędzy pierwszym zastosowaniem preparatu a wystąpieniem objawów nadwrażliwości wynosił od 1 do 4 dni. U wszystkich pacjentów odnotowano dobrą odpowiedź na leczenie kortykosteroidami i lekami przeciwhistaminowymi.

Komentarz:
U każdej podatnej osoby może wystąpić reakcja nadwrażliwości na produkty odchudzające. W trakcie przeprowadzania badania podmiotowego warto zapytać o przyjmowanie suplementów diety. Długotrwałe skutki stosowania środków wspomagających odchudzanie nie są znane. Potrzebne jest przeprowadzenie stosownych badań naukowych na ten temat.


Introduction:
Weight-loss products are widely used. Their popularity increases and they are easily available. Reliable scientific studies concerning short- and long-term health effects of these products are scarce.

Objective:
The objective of the study is presentation of skin manifestations of hypersensitivity induced by selected weight-loss products. ]

Case description:
Three patients with adverse reactions after fitness products were analyzed. The first patient used Linea Detox, the second a Celsius Calypso Punch Shot energy drink, and the third received Dermostabilon injection in the area of the buttocks and fatty tissue of the thighs. All were treated in the Department of Dermatology, Venereology and Allergology at the Medical University of Gdańsk in 2011–2012. Patients were between 20–26 years old, and all were previously healthy. Hypersensitivity reactions presenting as anaphylaxis were observed in all three patients. The manifestations were dyspnea and urticaria. The onset was 1–4 days after first administration. All patients were responsive to treatment with corticosteroids and antihistamines.

Conclusions:
Caution should be taken in usage of weight loss products since they can cause severe allergic reactions to a susceptible patient. Doctors should ask patients about usage of food supplements to reveal the possible causative agent. The long-term adverse effects of these drugs are not sufficiently known and need further investigations.

AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Dorota Mehrholz   
Studenckie Dermatologiczne Koło Naukowe English Division Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Jakuba Wejhera 3b/135, 80-346 Gdańsk
 
REFERENCJE (13):
1. Zucconi S, Volpato C, Adinolfi F, Gandini E, Gentileb E, Loi A, et al. Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks. http: //www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/394e.pdf (do¬stęp: 2015.04.02).
2. Archer JR H, Dargan PI, Lostia AM, van der Walt J, Henderson K, Drake N, et al. Running an unknown risk: a marathon death associa¬ted with the use of 1,3-dimethylamylamine (DMAA). Drug Test Anal. 2015; 7(5): 433–8.
3. Douglass B, McGee Ch, Radvillas H. 2014 annual report USDA. http:// www.usada.org/wp-content/uploads/2014-annual-report.pdf (dostęp: 15.09.2015).
4. Gallimberti L, Buja A, Chindamo S, Vinelli A, Lazzarin G, Terraneo A, et al. Energy drink consumption in children and early adolescents. Eur J Pediatr. 2013; 172(10): 1335–1340.
5. El Kamshoushy A, Abel Maksoud R, El Mahdy N. Evaluation of the Efficacy of Injection Lipolysis using Phosphatidylcholine/Deoxycholate Versus Deoxycholate Alone in Treatment of Localized Fat Deposits. J Clin Exp Dermatol. 2012; 3(2): 146–155.
6. Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkow-skich odnoszących się do suplementów żywnościowych. http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0046:200 91221:PL:PDF. (dostęp: 15.09.2015).
7. Badania laboratoryjne. W: Mikulska A, red. Choroby wewnętrzne na podstawie Interny Szczeklika, pod redakcją Piotra Gajewskiego; Kraków, 2013. p. 1328–1337.
8. Sarma DN, Barrett ML, Chavez ML, Gardiner P, Ko R, Mahady GB, et al. Safety of green tea extracts: a systematic review by the US Pharma¬copeia. Drug Saf. 2008; 31(6): 469–84.
9. Nagao T, Hase T, Tokimitsu I. A green tea extract high in catechins reduces body fat and cardiovascular risks in humans. Obesity (Silver Spring). 2007; 15(6): 1473–83.
10. Yamori Y, Taguchi T, Hamada A, Kunimasa K, Mori H, Mori M. Tau¬rine in health and diseases: consistent evidence from experimental and epidemiological studies. J Biomed Sci. 2010; 24; 17 Suppl 1:S6.
11. Seidl R, Peyrl A, Nicham R, Hauser E. A taurine and caffeine-containing drink stimulates cognitive performance and well-being. Amino Acids. 2000; 19(3–4): 635–42.
12. Lee SE, Lee SY, Jo EJ, Kim MY, Yang MS, Chang YS, et al. A case of taurine-containing drink induced anaphylaxis. Asia Pac Allergy. 2013; 3(1): 70–3.
13. Rallis E, Kintzoglou S, Moussatou V, Riga P. Mesotherapy-induced urticaria. Dermatol Surg. 2010; 36(8): 1355–6.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543