PL EN
REVIEW PAPER
Health situation of the elderly in Poland and other European countries
 
More details
Hide details
1
Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(2):90-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Ageing of the human population is one of the most important demographic processes observed in many countries worldwide, including Poland. In the past, the individuals who were physically and mentally the strongest lived a long life; however, at present, old age is more frequently attained by those who took good care of their health in earlier years of life, and those who were assisted by medicine. The presented study is devoted to the latter population group. Considering the ageing of society, there increases the demand for medical and nursing services. Therefore, the objective of the study is the presentation of the health problems with which the elderly in Poland and the European Union countries struggle. Due to the development of civilization, humans live by a half longer than at the beginning of the 20th century, and all the characteristics pertaining to the ageing of society published by a number of institutions dealing with statistics, such as Eurostat and the Main Statistical Office, indicate that this tendency will maintain itself for at least several more decades, bringing about a number of implications both for Europe and Poland. In 2010 the world population of people aged 60 and over reached 1 billion, which constitutes about 1/6 of the total population. Accelerated ageing of society poses many challenges for the organizers of health care, the education system, and physicians in the areas of education, prevention and treatment of the geriatric Polish population. The advancing process of demographic ageing is therefore an important problem for the Polish sector of health care.

 
REFERENCES (23)
1.
Kiliańczyk-Zięba J. Jan Paweł II. Autobiografi a . WL. 2003:194.
 
2.
Jabłoński L, Wysokińska-Miszczuk J. Podstawy gerontologii i wybrane zagadnienia z geriatrii. Czelej, Lublin 2000:11-23.
 
3.
Mianowany ME, Maniecka-Bryla I, Drygas WK. Starzenie się populacji jako ważny problem zdrowotny i społeczno-ekonomiczny. Gerontol Pol 2004;12(4):172-175.
 
4.
Porzych K, Kędziora-Kornatowska K, Polak A, Porzych M. Psychologiczne aspekty starzenia się i starości. Gerontol Pol 2004;12(4):165- 168.
 
5.
Chodorowski Z. Geriatria: postępy w diagnostyce i terapii. Grafica, Gdynia 2007;13-15:487-489.
 
6.
Kurek S. Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski w świetle prognoz GUS. [W]: Kowaleski JT, Szukalski P. red. Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Łodź 2006:394-399.
 
7.
Roszkiewicz M. Prognozy demograficzne dla polskiej populacji osób starszych. Psychogeriatr Pol 2006;3(1):1-10.
 
8.
Oleński J. Rocznik demograficzny. Zakład Wydawnictw Statystycznych. 2009.
 
9.
Roszkowska H. Wybrane elementy sytuacji zdrowotnej osób starszych w Polsce na tle krajów kandydujących do Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Gerontol Pol 2003;2(2):63-71.
 
10.
Wojszel B. Uwarunkowania zdrowotne jakości życia oraz ocena stanu zdrowia ludzi starych. Gerontol Pol 1996;3:28-32.
 
11.
Rudzik J. Zdrowie i sprawność fizyczna osób starszych. Med Dydakt Wychow 1998;30(3/4):162-166.
 
12.
Bień B. Starzenie pomyślne versus zwyczajne. Gerontol Pol 1997;5(4):40- 43.
 
13.
Pabiś M, Babik A. Najczęstsze problemy osob w wieku podeszłym na podstawie analizy „zespołow geriatrycznych” Med Rodz 2007;10(3):62- 65.
 
14.
Tomiak E, Putz J. Najczęstsze problemy zdrowotne populacji pacjentow po 65 rż. z ternu wiejskiego w Praktyce Lekarza Rodzinnego. Probl Med. Rodz 2003;5(1):9-13.
 
15.
Brzozowska A, Suikowska J, Chaniewska R, Koncikowska J, Roszkowski W. Wybrane problemy zdrowotne osób w wieku 75-80 (na podstawie badań SENECA). Zdr Publ 1997;107(3/4):45-49.
 
16.
Klimak K. Problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku. Pielęg Położ 2003;45(9):7-9.
 
17.
Niebroj L. Osoba ludzka czy społeczna: godność człowieka wobec postępującego procesu starzenia się. Gerontol Pol 2004;12(4):161-163.
 
18.
Bałandynowicz-Panfi l K. Wspołczesne mechanizmy wydłużania okresu aktywności zawodowej na przykładzie wybranych krajow. W: Kowaleski JT, Szukalski P. red. Pomyślne starzenie się w świetle nauk o zdrowiu. Łodź 2008:34-42.
 
19.
Zarzycka D, Czekirda M. Dostępność opieki zdrowotnej dla osób starszych w środowisku wiejskim. Pielęg Położ 2004;46(10):8 12.
 
20.
Szczerbińska K, Hubalewska-Hoła A. Korzystanie i zapotrzebowanie osób starszych na świadczenie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Gerontol Pol 2003;2(3):137-143.
 
21.
Michalska A, Łukomska A, Jachimowicz-Wołoszynek D. Opieka geriatryczna w Stanach Zjednoczonych – model PACE. Gerontol Pol 2004;12(4):169-171.
 
22.
Gębska-Kuczerowska A, Miler M. Sytuacja zdrowotna ludzi powyżej 65 roku życia w Polsce. Zdr Publ 2006;116(1):135-137.
 
23.
Miszczak E. Stereotypowy obraz człowieka starszego w Polsce. W: Kowaleski JT, Szukalski P. red. Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Łodź 2006:305-311.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top