PL EN
RESEARCH PAPER
Health causes for making a decision about long-term incapability for work in people deported to USSR during the period 1940–1956
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Wychowania Zdrowotnego, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):415-419
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
In accordance to the Act of 24 January 1991 in the Matter of Combatants and Other Victims of War Repressions and Post-War Period, people deported by force to the USRR in during the period 1940 – 1956 can apply for health benefit.

Objective:
The objective of the study was socio-medical assessment of long-term incapability for work in relation with the deportation by force to the USRR, among people who for the first time applied for health benefit to the Social Insurance Agency, Branch in Szczecin in 1998.

Material and methods:
The research material was obtained from medical decision making documents contained in the anonymous questionnaires completed by randomly selected respondents

Results:
The main health causes for making a decision concerning incapability for work were: degenerative joint disease concerning the spine and the spinal vertebrae – 27.0%, general arteriosclerosis – 23.0% and mental illnesses – 22.7%.

Conclusions:
Diseases, wounds and injuries experienced during the period of deportation were undoubtedly the distant cause of the intensification of pathological processes which constituted a basis for making decision concerning incapability for work in relation with the deportation.

 
REFERENCES (18)
1.
Głowacki A. Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rze¬czypospolitej 1939–1941. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódz 1997; 337–343, 354, 357–358.
 
2.
Głowacki A. Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rze¬czypospolitej 1939–1941. Wyd. I 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 392–393, 396–397.
 
3.
Gronowska Z. Następstwa zdrowotne i społeczne przebytej deportacji do ZSRR w latach 1940–1956 w świetle orzeczeń lekarskich ZUS i badań ankietowych. Praca doktorska. Poznań 2005: 32,32,78,97,98.
 
4.
Jabłoński L. Przewidywane problemy zdrowotne społeczeństwa polskie¬go w trzecim tysiącleciu. Problemy Medycyny Społecznej. Warszawa 2001; 34: 10–11.
 
5.
Owoc A. Zdolność do pracy w aspekcie socjomedycznym. Cz. III Stan zdrowia badanych. Problemy Medycyny Społecznej, Warszawa 2001; 35, 160, 192.
 
6.
Owoc A. Zdolność do pracy w aspekcie socjomedycznym. Cz. V. Uznanie inwalidztwa i jego uwarunkowania. Problemy Medycyny Społecznej, Warszawa 2001; 35, 193, 227.
 
7.
Rojan B, Wilmowska A. Orzecznictwo w sprawach dotyczących kom¬batantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Vademevum lekarza orzecznika ZUS, Warszawa 2003.
 
8.
Sacharuk M. Socjomedyczne uwarunkowania orzekania o niezdolności do pracy na przykładzie orzeczeń pierwszorazowych w O. ZUS w Lub¬linie. Akademia Medyczna w Lublinie. Praca doktorska. Lublin 2003.
 
9.
Stępowski A, Sygit K, Pietrzak M. Zachowania zdrowotne ludności w Polsce i na świecie. Problemy Medycyny Społecznej, Warszawa 2001; 32, 253–256.
 
10.
Wdowiak L, Owoc A, Kałkus-Nazaruk M. Medyczne przyczyny inwa¬lidztwa prawnego. Cz. III. Omówienie i wnioski. Zdrowie Publiczne, 1992; 10, 532–533.
 
11.
Wilmowska A, Kaplińska G. Orzecznictwo lekarskie w systemie za¬bezpieczenia społecznego w Polsce. Problemy Medycyny Społecznej, Warszawa 1997; 32, 63–64.
 
12.
Wilmowska A, Zajączkowska A. O roli orzecznictwa lekarskiego. Po¬lityka Społeczna, Warszawa 1994; 2, 18–19.
 
13.
Wilmowska A, Kaplińska A. Orzecznictwo lekarskie w ubezpieczeniu społecznym w Polsce. Problemu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, 1997; 1, 75–81.
 
14.
Ustawa z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o za¬opatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr. 100, poz. 461).
 
15.
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 83. 13. 68 – tekst: ost. zm. 2002. 01.31 Dz. U. 02.4.34).
 
16.
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr. 97).
 
17.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz¬nych (Dz. U. Nr. 137, poz.997, z póżn. zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr. 162 poz. 1118 z późn. zm.).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top