PL EN
REVIEW PAPER
Domestic violence against women
 
More details
Hide details
1
Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 
2
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 
3
Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(4):408-413
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
In every community in the world there live women who have experienced acts of violence in their life. The media quite often provide information about them, however, sometimes too late or in a situation where loss of life or health has already occurred.

Objective:
The aim of the study was to show the phenomenon of domestic violence against women as a perennial problem, difficult to be diagnosed and solved.

Brief description of the state of knowledge:
Domestic violence against women cannot be ignored. The following terms were defined in the study: violence, domestic violence and violence against women. The scope and forms of violence and the scale of this phenomenon in Poland are discussed, formulating the opinion that the phenomenon is difficult to be realistically assessed. It was emphasized that it usually happens within the closed circle of a family, that is, without witnesses. The role of medical staff, including nurses and midwives, in the prevention and detection of abused women is discussed.

Conclusion:
There is a need for developing more effective prevention programmes, updating knowledge and a greater involvement of medical staff, including nurses and midwives, in view of the changing legal solutions. Effective prevention, as well as solving the problem of domestic violence against women, requires the use of various areas of knowledge and skills. Cooperation is therefore necessary between interdisciplinary teams, i.e. the representatives of services, institutions and organizations under their structures.

 
REFERENCES (33)
1.
Michalska K, Jaszczak-Kuźmińska D. Przemoc w rodzinie. W: Jaszczak¬-Kuźmińska D, Michalska K. (red.). Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; 2010: 7–32.
 
2.
Biskupska M. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rola profesjona¬listów podstawowej opieki zdrowotnej. Now Lek. 2013; 82(3): 246–252.
 
3.
Jaworska E, Lorenc E, (red.) Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Warszawa: Centrum Praw Kobiet; 2007.
 
4.
Herzberger S D. Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej, Warszawa: PARPA; 2002: 69.
 
5.
Leoniuk K, Nowakowska H, Sobczak K. Zadania pielęgniarki w sy¬stemie przeciwdziałania przemocy domowej. Probl Pielę. 2013; 21(3): 397–402.
 
6.
Mazurczak A, Olczyk M, Olszewska A, Płatek M, Sękowska-Kozłowska K, Spurek S. i wsp. W: Trociuk S. (red.). Przeciwdziałanie przemocy wo-bec kobiet, w tym kobiet starszych i z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; 2013.
 
7.
Janiuk E. Problem przemocy w rodzinie w praktyce położnej. W: Wojtal M, Żurawicka D, (red.). Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. Tom 1. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o.; 2013: 42–52.
 
8.
Drabik L, Gałązka A, Jaxa-Małachowska M, Kłosińska A, Łodzińska A, Salata A, i wsp., W: Sobol E, (red.). Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2002: 778.
 
9.
Makara–Studzińska M, Grzywa A, Turek R. Przemoc w związkach między kobietą a mężczyzną. Post Psychiatr Neurol. 2005; 14(2): 131–136.
 
10.
Pilszyk A. Obraz psychopatologiczny sprawcy przemocy w rodzinie. Psychiatr Pol. 2007; 51 (6): 827–836.
 
11.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).
 
12.
Rada Europy, Rekomendacja nr R(85)4: Przemoc w rodzinie, przyjęta na posiedzeniu Komitetu Ministrów w dniu 26.03.1986; za: Przemoc w rodzinie a wymiar sprawiedliwości. Warszawa: Centrum Praw Kobiet; 2005: 9.
 
13.
Mellibruda J. Wybrane problemy patologii życia rodzinnego. W: Strelau J. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeń-stwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk: Wydawnictwo GWP; 2002: 755.
 
14.
Szpringer M, Laurman-Jarząbek E, Drapała A. Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie. Diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym, Kielce: Wydawnictwo Akademia Świętokrzy¬ska; 2005: 37.
 
15.
Mellibruda J. Istotą przemocy jest sprawowanie kontroli. Świat Problemów 2005; 2: 4–7.
 
16.
Majewska E, Kukowska M. Przemoc wobec kobiet w rodzinie i relacjach intymnych. Podstawowe informacje. Warszawa: Amnesty international. Sekcja Polska 2005.
 
17.
Piotrowska J, Synakiewicz A. Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce. Warszawa: Fundacja Femioteka; 2011: 10.
 
18.
Kulczyńska S, Wrona G. Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 2013.
 
19.
World Health Organization. World report of violence and health. Brussels; 2002.
 
20.
WHO, Department of Reproductive Health and Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical Research Council. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual Violence. World Health Organization 2013.
 
21.
Sasal HD. Przewodnik dla procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo PARPA; 2005: 28–29.
 
22.
Pietruszka M. Przemoc – wyzwanie dla świata. Niebieska Linia 2002, nr 6.
 
23.
Stożek M. Przemoc w rodzinie. Zapobieganie w świetle przepisów prawa. Warszawa: Instytut Psychologii i Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne; 2009: 22.
 
24.
Forward S, Frazie D. Szantaż emocjonalny, przekład Trzebiatowska M. Gdańsk; GWP; 2005: 12.
 
25.
Pilewska -Zając B. Przemoc w rodzinie. Świat problemów. Warszawa 2011, 2 (217): 8.
 
26.
Rode D. Gwałt w związku małżeńskim. Chowanna. Tom I (24), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; 2005: 51.
 
27.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz.1245).
 
28.
Przemoc w rodzinie. http://statystyka.policja.pl/s... przemoc-w rodzinie /50863, Przemoc-w-rodzinie.html (dostęp: 2015.03.15).
 
29.
Wojdyła Z, Żurawicka D, Zimnowoda M. Przemoc wobec dzieci. W: Wojtal M. Żurawicka D. (red.). Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny. Tom 2. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.; 2014: 8–17.
 
30.
Warowny M. Diagnoza i interwencja w przypadku przemocy w rodzinie wyzwaniem dla położnej środowiskowo-rodzinnej. Położ Nauka Prakt. 2011; 315: 48–52.
 
31.
Gdzie szukać pomocy? http://www.niebieskalinia.pl/p... (dostęp: 2015.03.15).
 
32.
Jakubowska-Winecka A. Grzechy zaniechania. Zaburzenia psychosomatyczne u ofiar przemocy domowej. Niebieska Linia 2005; nr 3.
 
33.
Durda R, Wrona G, Nadaždin D, de Arana S, Piotrowska J. Polak tłucze żonę? Niech tłucze! Od tradycji Europie wara, http://wyborcza.pl/maga-zyn/1,..., Polak tlucze zone_ Niech tlucze Od tradycji_Europie.html Gazeta Wyborcza/ wyborcza.pl z dnia 24.01.2015. (dostęp: 2015.03.15).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top