PL EN
REVIEW PAPER
TICK-TRANSMITTED DISEASES. PART I: OCCURRENCE AND BIOLOGY OF TICKS, TICK-BORNE ENCEPHALITIS, LYME BORRELLIOSIS
 
More details
Hide details
1
Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2008;14(2)
 
 
REFERENCES (35)
1.
Anusz Z.: Zapobieganie i zwalczanie zawodowych chorób odzwierzęcych, Wyd. ART, Olsztyn, 1995.
 
2.
Auvaerter P. G.: Point: Antibiotic therapy is not the answer for patients with persisting symptoms attributable to Lyme disease. Clin. Infect. Dis. 2007, 45, 143-148.
 
3.
Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze, Red. B . Skotarczak , Wyd. PZWL, Warszawa, 2006.
 
4.
Choroby zakaźne i pasoŜytnicze, Red. Z . Dziubek, Wyd. PZWL, Warszawa, 1996.
 
5.
Choroby związane z pracą u ludności wiejskiej. Materiały z Regionalnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, Nałęczów, 17 października 1998. Praca zbiorowa pod red. Z . Brzeskiego, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 1999.
 
6.
Choroby zawodowe i parazawodowe w rolnictwie, Red. J . Zagórski , Wyd. Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 2000.
 
7.
Cisak E.: Mechanizmy patogenetyczne Borrelia burgdorferi w aspekcie nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej boreliozy z Lyme. Med. Ogólna. 2006, 12, 151-157.
 
8.
Cisa E., Umiński J., Sroka J.: Kolejne ognisko endemiczne kleszczowego zapalenia mózgu - wyniki badań seroepidemiologicznych na terenie makroregionu lubelskiego Lubelszczyzny w roku 1995. Med. Ogólna, 1996, 2, 68-74.
 
9.
Cisak E., Umiński J., Sroka J., Zwoliński J.: Badania seroepidemiologiczne w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu na terenie makroregionu lubelskiego (1994-1996). Med. Ogólna, 1997, 3, 388-394.
 
10.
Cisak E., Sroka J., Zwoliński J., Chmielewska - Badora J.: Ocena narażenia na zakażenie wirusem kleszczowego zapalenia mózgu osób zawodowo eksponowanych na kontakt z kleszczami. Wiad. Parazytol. 1999, 45, 375-380.
 
11.
Cisak E., Chmielewska - Badora J., Rajtar B., Zwoliński J., Jabłoński J., Dutkiewicz J . : Study on the occurrence of Borrelia burgdorferi sensu lato and tick-borne encephalitis virus (TBEV) in ticks collected in Lublin region (Eastern Poland). Ann. Agric. Environ. Med. 2002, 9, 105-110.
 
12.
Cisak E., Chmielewska - Badora J., Zwoliński J., Dutkiewicz J., Patorska -Mach E.: Ocena częstości zakaeń wirusem kleszczowego zapalenia mózgu i krętkami Borrelia burgdorferi wśród rolników indywidualnych na terenie Lubelszczyzny. Med. Pracy 2003, 54, 139-144.
 
13.
Cisak E., Chmielewska - Badora J., Wójcik - Fatla A., Polak J.: Różnicowanie genogatunków Borrelia burgdorferi sensu lato w aspekcie zakażeń pracowników leśnictwa. Med. Ogólna, 2004, 10, 323-331.
 
14.
Cisak E., Chmielewska - Badora J . , Zwoliński J., Wójcik - Fatla A., Polak J., Dutkiewicz J.: Risk of bacterial diseases among workers of Roztocze National Park (South-Eastern Poland). Ann. Agric. Environ. Med. 2005, 12, 127-132.
 
15.
Cisak E., Wójcik - Fatla A., Stojek N., Chmielewska - Badora J., Zwoliński J, Buczek A., Dutkieicz J.: Prevalence of Borrelia burgdorferi genospecies in Ixodes ricinus ticks from Lublin Region (Eastern Poland). Ann. Agric. Environ. Med. 2006, 13, 301-306.
 
16.
Dutkiewicz J.: Pajęczaki jako czynniki zagrożenia zawodowego. Wiad. Parazytol. 1995, 41, 253-266.
 
17.
Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L., Szymańska J.: Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego. Klasyfikacja, narażone grupy zawodowe, pomiary, profilaktyka. Ad punctum, Lublin, 2007.
 
18.
Gąsiorowsk i J., Witecka - Knysz E., Knysz B., Gerber H., Gładysz A.: Diagnostyka boreliozy. Medycyna Pracy, 58, 5, 439-447.
 
19.
Gut W., Prokopowicz D.: Półwiecze odkleszczowego zapalenia mózgu w Polsce. Przegl. Epidemiol. 2002, 56, 129-135.
 
20.
Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach zgłoszonych w latach 1992- 2006. Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 1992-2006.
 
21.
Petko B., Stanko M., Siuda K., Karbowiak G., Stojek N., Zwoliński J., Dutkiewicz J.: The occurrence of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks in Kraków and Lublin.The 6th International smposium "Parasitic and allergic anthropods-medical and sanitary significance". Kazimierz Dolny, Poland, 10-13 May 2004 (abstracts).
 
22.
Problemy Higieny Pracy (zagrożenia zawodowe w rolnictwie i przemyśle), nr 11, 2003, wyd. Polskie Tow. Higieny Pracy, Zielona Góra, 2003.
 
23.
Prokopowicz D.: Choroby przenoszone przez kleszcze, Wyd. Fundacji Büchnera, Warszawa, 1995.
 
24.
Rolla - Szczepańska R.: Borelioza-choroba z Lyme. Med. Ogólna, 2007, 13, 85-93.
 
25.
Siuda K.: Kleszcze Polski (Acari: Ixodida). Część I. Zagadnienia Ogólne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1991.
 
26.
Siuda K .: Kleszcze Polski (Acari: Ixodida). Część II. Systematyka i rozmieszczenie.Wyd. Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Warszawa, 1993.
 
27.
Skażenie środowiska pracy i bytowania w rolnictwie, Red. L . Solecki , Wyd. Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 2005.
 
28.
Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite (I seminarium, Kazimierz Dolny 23-25 kwietnia 1999), praca zbiorowa, Red. A . Buczek , Wyd. KGM, Lublin, 1999.
 
29.
Stawonogi - różnorodność form i oddziaływań, Red. A. Buczek, Cz. Błaszczak, Wyd. Koliber, Lublin, 2005.
 
30.
Stricker R. B.: Counterpoint: Long-term antibiotic therapy improves persistent symptoms associated with Lyme disease. Clin. Infect. Dis. 2007, 45, 149-157.
 
31.
Tick borne encephalitis (TBE) and its immunoprophylaxis, wyd. Immuno, Vienna, 1991. Vanderhoof - Forschner K .: Everything you need to know about Lyme disease and other tick-borne disorders. JohnWiley and Sons Inc, New York, 1997.
 
32.
Wróblewska - Mularczykowa Z., Dobrzyński L., Olkowska D., Magdzik W., Załęska W.: Przegląd serologiczny zdrowej ludności Polski w kierunku arbowirusów zapalenia mózgu w latach 1965-1967. Przegl. Epiemiol. 1968, 22, 4, 501-513.
 
33.
Zagrożenia biologiczne w rolnictwie, Red. J. Dutkiewicz, Wyd. Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 1998.
 
34.
Zakażenia - obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie, Red. D. Prokopowicz, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2002.
 
35.
Zaremba M. L., Borowski J.: Podstawy mikrobiologii - podręcznik dla studentów medycyny, Wyd. PZWL, Warszawa, 1994.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top