PL EN
REVIEW PAPER
INCAPACITY FOR WORK FROM THE ASPECT OF HEALTH BENEFIT, DISABILITY AS UNDERSTOOD FROM NON-BENEFIT ALLOWANCE ASPECT AND CONTRAINDICATION FOR EMPLOYMENT ACCORDING TO THE LABOUR CODE IN THE CASE OF HEARING IMPAIRMENT – ODDITIES OF POLISH DECISION-MAKING
 
More details
Hide details
1
Z Komisji Zdrowia Publicznego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
 
 
Med Og. 2007;13(4):346-351
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the problem of making decisions concerning health benefit, non-benefit al-lowance matters, and capacity for work as understood by the Labour Code, based on an example of hearing impairment. It is indicated that there is a relationship between the benefits - both due to vari-ous regulations, as well as to the fact that the decisions concerning the granting of these benefits and allowances depend on various institutions. The problem can be best explained based on an example of an individual disease - for the needs of the presented study hearing impairment was discussed.
 
REFERENCES (8)
1.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania, podejrzenia, rozpoznawania I stwierdza-nia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. Dz. U. 132, poz. 1115, 2002.
 
2.
Marek K.; Smolik R. W: Patologia zawodowa. Red. K. Marek, R. Smolik. Medycyna i Higiena Pracy. Tom III. Sekcja Wydawnictw i Kolportażu IMP Łódź, 1991.
 
3.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia I Opieki Społecznej z 30 maja 1996 w sprawie przeprowa-dzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. 69, poz. 332, 1996.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac I Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia I Opieki Spo-łecznej z dnia 17 października 1975 w sprawie zasad I trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy I z pracy oraz z tytułu chorób zawodowych. Dz. U. 6, poz. 199, 1975.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 w sprawie szczegóło-wych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Dz. U. 234 poz. 1974, 2002.
 
6.
Ustawa z 17 grudnia 1998 o emeryturach I rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz. U. 162, poz. 1118, 1998.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności I stopniu niepełnosprawności. Dz. U. 139, poz. 1328, 2003.
 
8.
Pilecki R.: Rozbieżności orzecznicze w orzekaniu o ubytku słuchu dla różnych potrzeb. Orzecznictwo Lekarskie 2004, T.I, 1, 101 – 105.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top