PL EN
REVIEW PAPER
Life situation of teenage mothers
 
More details
Hide details
1
Zakład Podstaw Położnictwa Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
 
2
Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
 
3
Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
 
 
Corresponding author
Agnieszka Bałanda-Bałdyga   

Zakład Podstaw Położnictwa Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Staszica 4/6, 20-081, Lublin, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(3):138-143
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Various factors, i.e. culture, economics, and education, are recognized as being related to the number of juvenile pregnancies worldwide. In Poland, teenage pregnancies account for 3.4–8% of all pregnancies. Juvenile pregnancy makes a teenage mother change her lifestyle, and motherhood in the period of adolescence influences her further functioning in psychological, social, medical, and legal domains.

Objective:
To discover what the life situation of teenage mothers is like, and to establish conditioning factors.

Material and Methods:
A survey study using an original questionnaire was carried out among 308 teenage mothers, 13–19 years old in eight hospitals in Poland. The study obtained the consent of the Bioethics Committee of the Medical University in Lublin (KE No. 0254/157/2012).

Results:
The girls taking part in the study constituted a diverse group in terms of demographic and social characteristics. The youngest group were 13–15-year olds. Over half of the respondents (57.1%) were rural residents, most (70.8%) of them unmarried and economically dependent on their parents (88.6%). The age difference between the child’s mother and father was on average four years, and was statistically significant (p <0.00001).

Conclusions:
The life situation of teenage mothers must be considered difficult due not only to their young age, but also the necessity to stop school education, lack of work and economic independence, an uncertain future with the child’s father, and / or a shortage of social support. There is a need for appropriate education regarding human sexuality, including issues of fertility, emotional relations and responsibility.

 
REFERENCES (37)
1.
Szukalski P. Childbirths of teenagers. [Urodzenia nastolatek]. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny. 2016; 6: 1–4.
 
2.
Kielan A. Cieślak I. Opinion of Internet users about underage pregnancies. [Opinia internautów na temat ciąż nieletnich]. Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka. 2016; 15(4): 23–43.
 
3.
Królikowska S. Social situation of teenage mothers. [Sytuacja społeczna młodocianych matek]. Dysfunkcje rodziny. W: Kotlarska-Michalska A. red. Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań; 2011. p. 79–101.
 
4.
Woynarowska. B. Sexual behawior of 15-year-old youth. [Zachowania seksualne młodzieży 15-letniej]. In: Mazur J. ed. Health and health behavior of school youth in Poland in the background of selected sociodemographic conditions. Results of research of HBSC 2014. [Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014]. Instytut Matki i Dziecka. Warszawa; 2015.
 
5.
Bakiera L. Szczerbal J. The teenage motherhood experience and selected aspects of the adult women functioning. [Doświadczenie nastoletniego macierzyństwa a wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych kobiet]. Polskie Forum Psychologiczne. 2018; 23(1): 102–121.
 
6.
Padała O. Podgórniak M. Sadowska M. Adolescent maternity as a medical and social problem. [Młodociane macierzyństwo jako problem medyczny i społeczny]. Eur J Med Technol. 2014; 2(3): 61–65.
 
7.
Żelazkowska M. Shaping the image of motherhood by an adolescent mother. Socio-psychological perspecive. [Kształtowanie obrazu macierzyństwa przez nastoletnie matki. Perspektywa społecznopsychologiczna] Społeczeństwo. Edukacja. Język 2016; 4: 63–72.
 
8.
Kempińska U. Minor motherhood – a global problem. [Nieletnie macierzyństwo – problem ogólnoświatowy]. Instytut NaukowoWydawniczy MAIUSULA sp. zo.o. Poznań 2017.
 
9.
Pawłowska A. Filipp E. Pietrasik D. Krawczyńska M. Wilczyńska A. Niemiec KT. Analysis of the course of pregnancy and obstetric results in adolescent girls giving birth in the Obstetrics and Gynecology Clinic of the Mother and Child Institute in Warsaw. [Analiza przebiegu ciąży oraz wyników położniczych u nastolatek rodzących w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie]. Ginekol Prakt. 2005; 84: 41–45.
 
10.
Włodarczyk E. Teenage motherhood as an individual and social problem [Nastoletnie macierzyństwo jako problem indywidualny i społeczny]. In: Marzec-Holka K. ed. Social capital and inequalities – accumulation and redistribution [Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja]. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz: 2009. p. 454–463.
 
11.
Fraser AM. Association of young maternal age with adverse reproductive outcomes. N Engl J Med. 1995; 17(332): 1113–1117. https://doi/10.1056/ NEJM199504273321701.
 
12.
Pankrac Z. Świątkowska-Freud M. Preis K. Lautenbach D. Analysis of the social situation and its impact on the course of pregnancy and delivery in juvenile pregnant women hospitalized at the Institute of Obstetrics and Women›s Diseases of the Medical Academy in Gdańsk in the years 1985–1986 and 1995–1996 [Analiza sytuacji społecznej i jej wpływ na przebieg ciąży i porodu u młodocianych ciężarnych hospitalizowanych w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1985–1986 i 1995–1996]. Ann UMCS Sect D Med. 59 suppl. 2004; 14(4): 295–297.
 
13.
Frankowicz-Gasiul B. Michalik A. Czerwińska A. Zydorek M. Olszewska J. Olszewski J. Adolescent pregnancy – medical and social problem. [Ciąża młodocianych – problem medyczny i społeczny]. Stud Med. 2008; 11: 57–63.
 
14.
Krajewski R. Juvenile marriage in the light of law. [Małżeństwo małoletniej w świetle prawa]. Probl Opiek Wychow. 2008; 3: 44–49.
 
15.
Krajewski R. Legal aspects of juvenile pregnancy [Prawne aspekty ciąży małoletniej]. Probl Opiek Wychow. 2010; 3: 44–50.
 
16.
Krajewski R. Criminal aspects of consensual sexual activity of juveniles [Prawno karne aspekty dobrowolnej aktywności seksualnej małoletnich]. Prokur Prawo. 2012; 10: 5–25.
 
17.
Sowińska-Przepiera E. Jarząbek-Bielecka G. Andrysiak-Mamos E. Syrenicz A. Friebe Z. Kędzia W i wsp. Legal aspects in pediatric and adolescent gynecology. [Wybrane aspekty prawne w ginekologii wieku rozwojowego]. Ginekol Pol. 2013; 84(2): 131–136.
 
18.
Mangeli M. Rayyani M. Cheraghi MA. Tirgari B. Exploring the challenges of adolescent mothers from their life experiences in the transition to motherhood: a qualitative study. J Fam Reprod Health 2017; 11: 165–173.
 
19.
World Bank. Adolescent fertility rate (births per 1000 women ages 15–19). Retrived od; 2016. http://data.worldbank.org/indi.... TFRT (dostęp: 23.05.2019).
 
20.
Szukalski P. Teenage motherhood in contemporary Poland. [Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce]. Polityka Społ. 2011; 1: 14–18.
 
21.
Skowrońska-Pućka A. Educational situation of minors mothers. pupil childcare centers. biographical perspective. [Sytuacja edukacyjna małoletnich matek. wychowanek placówek opiekuńczowychowawczych. Perspektywa biograficzna]. Studia Edukacyjne. 2016; 40: 191–211.
 
22.
Kagawa R. Deardorff J. Domínguez Esponda R. Craig D. Fernald LC. The Experience of Adolescent Motherhood: An Exploratory Mixed Methods Study. J Adv Nurs. 2017; 73: 2566–76. https://doi:10.1111 / jan.13329.
 
23.
Jarząbek-Bielecka G. Durda M. Sowińska-Przepiera E. Kaczmarek M. Kędzia W. Sexual activity among young women. Medical and legal aspects. [Aktywność seksualna dziewcząt. Aspekty medyczne i prawne]. Ginekol Pol. 2012; 83(11): 827–834.
 
24.
Szukalski P. Extra-marital births in Poland – the problem of social policy [Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce – problem polityki społecznej]. Prob Polityk Społ Stud Dyskusje. 2003; 5: 94–98.
 
25.
Landwójtowicz P. Single motherhood. [Samotne macierzyństwo]. Studium pastoralne. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole. 2004.
 
26.
Ekonjo GB. Pałczyński B. Gryboś M. Pregnancy and childbirth in juveniles as social and health problem [Ciąża i poród u młodocianych jako problem społeczny i zdrowotny]. Ginekol Prakt. 2003; 11(6): 47–52.
 
27.
Szukalski P. Extra-marital births in Poland at the turn of the 20th and 21st centuries [Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku]. Wiad Statyst. 2010; 2: 38–52.
 
28.
Izdebski Z. Niemiec T. Wąż K. (Too) young parents. [(Zbyt) młodzi rodzice]. TRIO. Warszawa. 2011.
 
29.
Rycel M. Wilczyński J. Sobala W. Nowakowska D. Analysis of teenage pregnancy outcome and delivery between 2000 and 2006. [Analiza przebiegu ciąży i porodu u nastolatek w latach 2000–2006]. Ginekol Pol. 2008; 79(12): 867–870.
 
30.
Olejek A. Binkiewicz P. Nowak L. Chimiczewski P. Course of pregnancy and delivery in adolescents aged 14–18 in I Clinical Unit of Obstetrics and Gynecology in Bytom (1997–2001). [Analiza przebiegu ciąży i porodów u pacjentek w wieku 14–18 lat rodzących w Katedrze i Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu w latach 1997–2001]. Ginekol Pol. 2003; 74(8): 603–605.
 
31.
Ziller M. Rashed AN. Ziller V. Kostev K. The prescribing of contraceptives for adolescents in German gynecologic practices in 2007 and 2011: a retrospective database analysis. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2013; 26(5): 261–264. https://doi.org/10.1016/j.jpag....
 
32.
Rocca CH. Harper CC. Raine-Bennett TR. Young Women’s Perceptions of the Benefits Of Childbearing: Associations with Contraceptive Use and Pregnancy. Perspect Sex Reprod Health. 2013; 45(1): 23–31. https:// doi.org/10.1363/4502313.
 
33.
Skrzypulec-Plinta V. Drosdzol-Cop A. Contraception in adolescents. [Antykoncepcja u młodocianych]. Perinatol Neonatol Ginekol. 2012; 5(2): 96–99.
 
34.
Lech MM. Pregnancy and parenthood prevention in juveniles. [Zapobieganie ciąży i rodzicielstwu u młodocianych]. Zdr Publ. 2002; 112(3): 420–421.
 
35.
Recommendations of the experts’ group of the Polish Gynaecological Society regarding gynaecological examination and treatment of the juvenile person elaborated on January 26 2009. [Rekomendacje grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące badania ginekologicznego i leczenia osoby nieletniej opracowane w dniu 26 stycznia 2009 roku]. Ginekol Pol. 2009; 80(3): 218–219.
 
36.
Jakimiuk AJ. Nowicka M. Contraception of juveniles. [Antykoncepcja młodocianych]. Ginekol Dypl. 2007; 9(4): 28–41.
 
37.
Biesiada L. Krajewski P. Jaworska-Pietraszek J. Pietrzak Z. Krasomski G.The course of pregnancy and childbirth in juvenile mothers [Przebieg ciąży i porodu u pacjentek młodocianych]. Klin Perinatol Ginekol. 2007; 43(2): 66–68.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top