PL EN
REVIEW PAPER
Impact of menopause on women's health
 
More details
Hide details
1
Department of Basics of Obstetrics, Faculty of Health Sciences, Medical University, Lublin, Poland
 
2
Independent Public Health Care Centre, Świdnik, Poland
 
 
Corresponding author
Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus   

Department nof Basics of Obstetrics, Faculty of Health Sciences, Medical University, Staszica, 20-081, LUBLIN, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(1):1-5
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Perimenopause is the process of a gradual decline in the production of hormones by the female reproductive system, accompanied by various body changes. These changes cause both somatic and mental symptoms in women which vary in intensity, including inter alia vasomotor disorders and psychiatric issues. Urogenital atrophy and related sexual dysfunctions, as well as possible cardiovascular diseases, osteoporosis, and musculoskeletal disorders, occur at a later period. Perimenopausal symptoms negatively affect women’s everyday lives, their functions and professional responsibilities, as well as their family relations, in particular if their family show neither interest nor support, and their partner is unwilling to be of assistance. Menopause involves several somatic and mental changes in women. Unhealthy lifestyle habits, such as poor nutrition and physical inactivity, may aggravate the condition of perimenopausal women. Women who lack a positive attitude frequently experience mental and somatic symptoms associated with menopause, exhibiting a lower esteem and low degree of satisfaction with life. Contemporary women are professionally and socially active. They value satisfaction, fitness and attractiveness. These are also the social norms they are subjected to in their communities, and by failing to conform, women risk being regarded as negligent. Furthermore, hormonal changes related to perimenopause cause somatic and mental symptoms. These occur in a highly individual manner, depending on the situation of a given woman. They may affect her self-esteem and satisfaction with life.

Aim:
The aim of the study is to present the impact of menopause on women’s lives.

 
REFERENCES (32)
1.
Męczekalski B, Katulski K. Okres menopauzy [Menopausal period.] In: Bręborowicz GH (ed). Położnictwo i ginekologia [Obstetrics and Gynecology]. Warszawa: PZWL; 2016: 131–140 (in Polish).
 
2.
Czarnecka-Iwańczuk M, Stanisławska-Kubiak M, Mojs E, et al. Objawy menopauzy a satysfakcja z życia i samoocena wśród kobiet [Menopause symptoms versus life satisfaction and self-esteem among women]. Prz Menopauz [Menopausal Review]. 2012; (6): 468–473 (in Polish).
 
3.
Kryś-Noszczyk K, Podstawka D, Kowalska M, et al. Nasilenie objawów menopauzy u kobiet w Polsce i na świecie [Severity of menopausal symptoms in women in Poland and abroad]. Pielęg Pol. [Polish Nursing] 2014; 2(52): 123–129 (in Polish).
 
4.
Nowakowska I, Rasińska R, Głowacka MD. Analiza związku objawów okołomenopauzalnych z funkcjonowaniem zawodowym i poczuciem satysfakcji z życia – subiektywne postrzeganie zależności przez kobiety w wieku 40 [Perimenopausal symptoms, professional activity and life satisfaction – subjective perception of the correlation by women over the age of 40] Med Pr. 2015; 66(3): 351–358 (in Polish).
 
5.
Błajda J, Barnaś E, Pieniążek A, et al. Wybrane parametry stanu bio-psycho-społecznego kobiet w okresie okołomenopauzalnym [Selected parameters of women’s biopsychosocial status in the perimenopausal period]. Pol Prz Nauk Zdr. [Polish Review of Health Sciences] 2016; 3(48): 216–222 (in Polish).
 
6.
Bień A, Rzońca E, Pańczyk-Szeptuch M. Życie i funkcjonowanie kobiet w okresie przekwitania [Women’s lives and activities during menopausal transition]. Gerontol Pol. [Polish Gerontology] 2017; 25: 12–19.
 
7.
Śliwa L. Neo-oogeneza – dodatkowy czynnik biologiczny zróżnicowania wieku naturalnej menopauzy [Neo-oogenesis – additional biological factor determining the age of natural menopause]. Nowa Med. 2014; (4): 157–160 (in Polish).
 
8.
Mei Fong Chou MB, Yuk Tsan Wun MD, Sai Meng Pang MB. Menopausal Symptoms and the Menopausal Rating Scale among Midlife Chinese Women in Macau China. Women Health. 2014; 54(2): 115–126 (in Polish).
 
9.
Sitarz A.M. Wpływ dymu tytoniowego na płodność kobiety [Impact of tobacco smoke on female fertility]. Med Środow [Environmental Medicine]. 2015; 18 (2):11–16. (in Polish).
 
10.
Mroczek B, Wróblewska I, Jamrocha K. et al. Jakość życia kobiet w okresie menopauzy [Quality of life in menopausal women]. Fam Med Primary Care Rev. 2014; 16(2):136–137. (in Polish).
 
11.
Bojar I, Owoc A, Witczak M. et al. Nasilenie objawów menopauzalnych a funkcje poznawcze oceniane baterią testów CNS-YS [Correlation between the severity of menopausal symptoms and cognitive performance assessed using CNS Vital Signs]. Ginekol Pol. [Polish Gynecology] 2015; 86:765–773. (in Polish).
 
12.
Tupacz-Mosakowska E, Piaskowska-Cała J, Wydra D. Endometrial Cancer – Diagnostic Difficulties Illustrated By Case Reports. Ann. Acad. Med. Gedan. 2015; 45:55–58. (in Polish).
 
13.
Bojar I. Prophylaxis of cognitive functions disorders progressing with age in women. Ann Agric Environ Med. 2015; 22 (4):573–575. (in Polish).
 
14.
Sobstyl M, Bednarek W, Tkaczuk-Włach J, et al. Objawy naczynioruchowe w menopauzie – diagnostyka i leczenie [Vasomotor symptoms in menopause – diagnostics and treatment]. Przegl Menopauz. [Menopausal Review] 2011; (3): 254–259 (in Polish).
 
15.
Sulima M, Purc D, Brukwicka BI, Lewicka M, et al. Assessment of perimenopausal women’s health. JPHNMR. 2017; 3: 44–50 (in Polish).
 
16.
Naworska B, Brzęk A, Dąbrowska-Galas M, et al. Physical activity level and quality of life in menopausal women. Ann Acad Med Siles. 2018; 72: 27–32 (in Polish).
 
17.
Dąbek A, Adamiec A, Rekowski W, et al. The influence of physical activity on climacteric symptoms. Post Rehab. 2016; 1: 27–32 (in Polish).
 
18.
Stadnicka G, Iwanowicz-Palus G. Wpływ wizerunku własnego ciała na objawy okołomenopauzalne u kobiet [The impact of body image on the perimenopausal symptoms of women]. Gerontol Pol. [Polish Gerontology] 2017; 25: 28–33 (in Polish).
 
19.
Kozakowski J, Gietka-Czernel M, Leszczyńska D, et al. Obesity in menopause – our negligence or an unfortunate inevitability? Prz Menopauz. [Menopausal Review] 2017; 16(2): 61–65 (in Polish).
 
20.
Pawlak IE, Wolińska W, Mroczek B. Impact of climacteric and depressive symptoms on the quality of life of postmenopausal women. Fam Med Primary Care Rev. 2016; 18(3): 325–331 (in Polish).
 
21.
Ołpińska-Lischka M, Maciaszek J. Stopień nasilenia objawów okołomenopauzalnych a bezsenność u niemieckich kobiet [Degree of perimenopause symptoms and insomnia in German women]. Pieleg Pol. [Polish Nursing] 2018; 69 (3): 241–246 (in Polish).
 
22.
Janiszewska M, Kulik T, Dziedzici M, et al. Osteoporoza jako problem społeczny – patogeneza, objawy i czynniki ryzyka osteoporozy pomenopauzalnej [Osteoporosis as a social problem – pathogenesis, symptoms and risk factors of postmenopausal osteoporosis]. Probl Hig Epidemiol. 2015; 96(1): 106–114 (in Polish).
 
23.
Pinkas J, Gujski M, Wierzbińska-Stępniak A, et al. The polymorphism of oestrogen receptor alpha is important for metabolic consequences associated with menopause. Endokrynol Pol. 2016; 67(6): 608–619 (in Polish).
 
24.
Misiak A. Czynniki predysponujące do wystąpienia osteoporozy w grupie kobiet po 50-tym roku życia – umiejętności postępowania prewencyjnego i terapeutycznego [Predisposing factors for osteoporosis in women over the age of 50 – possibilities of preventive and treatment therapy]. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej [Long-Term Care Nursing]. 2018; 1(2): 15–22 (in Polish).
 
25.
Szamotowicz M. Jak ginekolodzy radzą sobie z cichym zabójcą-osteoporozą? [Gynaecologist approach to the silent killer of women – osteoporosis]. Przegl Menopauz. [Menopausal Review] 2016; 15(4): 189–192 (in Polish).
 
26.
Simon J, Goldstein I, Kim N, et al. The role of androgens in the treatment of genitourinary syndrome of menopause (GSM): International Society for the Study of Women’s Sexual Health (ISSWSH) expert consensus panel review. Menopause 2018; 25(7): 837–847 (in Polish).
 
27.
Gardziejewska A, Różańska-Kohsek A, Zalewski M, et al. Seksualność kobiet w okresie klimakterum [Sexuality of perimenopausal women]. Med Ogól Nauk Zdr [General Medicine and Health Sciences]. 2014; 4(20): 400–404 (in Polish).
 
28.
Sulima M, Bednarczyk M, Lewicka M, et al. The rating of sexual activity of women in perimenopausal period. JPHNMR. 2016; 4: 21–24 (in Polish).
 
29.
Purc D, Rasała A. Metody leczenia nietrzymania moczu [Urinary incontinence treatment methods]. EJTM. 2015; 3(8): 29–38 (in Polish).
 
30.
Ptak M, Brodowska A, Ciećwież S, et al. Quality of Life in Women with Stage 1 Stress Urinary Incontinence after Application of Conservative Treatment—A Randomized Trial. Int J Environ Res Public Health. 2017; 14(6): 577–587 (in Polish).
 
31.
Mihaljević D, Strossmayer JI. Menopause and climacteric as a risk factor for renal and cardiovascular disease. Cardiologia Croatica 2018; 13(7–8): 243–245 (in Polish).
 
32.
Raczkiewicz D, Owoc A, Wierzbińska-Stępniak A, et al. Metabolic syndrome in peri- and postmenopausal women performing intellectual work. Ann Agric Environ Med. 2018; 25(4): 610–615 (in Polish).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top