PL EN
RESEARCH PAPER
Analysis of the stress level of pregnant women with threatened preterm delivery depending on sociodemographic factors
 
More details
Hide details
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Uniwersytet Medyczny
 
2
Wydział Nauk o Zdrowiu - absolwent
 
3
Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 
 
Corresponding author
Katarzyna Kanadys   

Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Uniwersytet Medyczny Chodźki 6, 20-093 Lublin, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(2):133-137
 
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Introduction. The occurrence of early preterm risk is a difficult, stressful and stressful situation. A pregnant woman may have difficulty coping with the new situation because the psychological processes that prepare the mother for the birth of the child are interrupted.

Objectives:
To determine the level of stress in pregnant women with threatened premature delivery depending on sociodemographic factors

Material and methods:
The study covered 100 pregnant women between 23–37 weeks of pregnancy in the pregnancy pathology departments at the Independent Public Clinical Hospital No. 4 and the Independent Public Clinical Hospital No. 1 in Lublin, who were threatened with preterm delivery. The study design received a positive opinion from the Bioethics Committee of the Medical University of Lublin (No. KE-0254/339/2015). A diagnostic survey method was used to carry out the research using a standardized research tool – Perceived Stress Scale (PSS-10) and a self-prepared questionnaire.

Results:
The highest (38%) of the surveyed pregnant women with threatened preterm delivery experienced average stress levels, 36% experienced high levels of stress, and 26% a low level. Sociodemographic factors such as age, marital status and material conditions did not determine the level of stress experienced by pregnant women. Women with higher education had a lower level of stress than women with basic or vocational or secondary education

Conclusions:
The examined pregnant women with threatening premature delivery mostly experienced average and high levels of stress. Education was a factor conditioning the level of stress in the studied group of women.

 
REFERENCES (17)
1.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz.U. z 1 grudnia 2015 r. poz. 2007).
 
2.
Oleszczuk J, Sawulicka-Oleszczuk H. Wcześniactwo jako problem medyczny, rodzinny i społeczny. W: Pilewska-Kozak AB. Opieka nad wcześniakiem. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009: 17–24.
 
3.
Gadzinowski J, Kęsiak M. Definicje, terminologia, zasady organizacji opieki nad noworodkiem. W: Szczapa J (red.), Neonatologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2015: 1–19.
 
4.
Zespół Ekspertów PTG. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania progesteronu w profilaktyce porodu przedwczesnego. Ginekol Pol. 2009; 80: 147–149.
 
5.
Kalinka J, Bitner A. Poród przedwczesny. W: Bręborowicz G (red.), Położnictwo i Ginekologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2015: 100–114.
 
6.
Skoczylas M i wsp. Późny poród przedwczesny – punkt widzenia położnika. Część I. Perinatol Neonatol Ginekol. 2011; 4(1): 44–48.
 
7.
Kornas-Biela D. Niepomyślna diagnoza prenatalna: dylemat rodziców, wyzwanie dla profesjonalistów. Med Prakt Ginekol Położ. 2008; (4): 15–27.
 
8.
Libera A, Mariańczyk K, Oleszczuk J. Poczucie beznadziejności u kobiet po porodzie przedwczesnym. Ginekol Pol. 2009; 9(2): 59–62.
 
9.
Sulima M i wsp. Analysis of the severity of anxiety in a group of preg¬nant women hospitalized for threatened premature delivery. Ann Med. 2014; 21(2): 114–119.
 
10.
Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych; 2009.
 
11.
Glynn LM, Schetter CD, Hobel CJ, Sandman CA. Pattern of perceived stress and anxiety in pregnancy predicts preterm birt. Health Psychology, Official Journal Of The Division Of Health Psychology, American Psychological Association 2008; 27: 43–51.
 
12.
Kuryś K. Urodzenie dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn. Kraków 2010.
 
13.
Koss J, Rudnik A, Bidzan M. Doświadczanie stresu a uzyskiwane wspar¬cie społeczne przez kobiety w ciąży wysokiego ryzyka. Doniesienie wstępne. Family Forum 2014; 4: 183–201.
 
14.
Lewicka M, Wójcik M, Sulima M, Makara-Studzińska M. Nasilenie negatywnych emocji u kobiet ciężarnych w okresie hospitalizacji. Ann. Acad. Med. Siles. 2015; 69: 177–183.
 
15.
Sulima M. Analiza poziomu lęku, stresu oraz nasilenia uczuć pozytyw¬nych i negatywnych kobiet ciężarnych hospitalizowanych z powodu zagrażającego porodu przedwczesnego. Praca doktorska, Lublin; 2013.
 
16.
Lewicka M, Wdowiak A, Sulima M, Wójcik M, Makara-Studzińska M. Ocena nasilenia negatywnych emocji przy użyci Skali DASS w grupie ciężarnych hospitalizowanych w oddziale patologii ciąży. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(3): 459–464.
 
17.
Sulima M, Makara-Studzińska M, Lewicka M, Wiktor K, Kanadys K, Wiktor H. Analiza uczuć kobiet z ciążą zagrożoną porodem przed¬wczesnym. Ann Acad Med Stetin. 2014; 60(1): 65–74.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top