PL EN
RESEARCH PAPER
Analysis of attitudes towards transplantology among nursing students at Warsaw Medical University
 
More details
Hide details
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 
2
II Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 
 
Corresponding author
Zuzanna Barbara Strząska - Kliś   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(2):175-179
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the study was recognition of the attitudes of nursing students at Warsaw Medical University (WUM) towards issues concerning transplant medicine.

Material and methods:
The study covered 501 students of nursing (94.4% females and 5.6% males) conducted by the method of a diagnostic survey, using the Boratyński, Mularczyk, and Danielewicz questionnaire. The study obtained the approval of the Bioethical Committee at the Warsaw Medical University (No. AKBE / 253/2019).

Results:
Organ donation from living donors was accepted by 81.8% of the surveyed students, while organ donation and transplantation from deceased donors – by 81.6%. As many as 81.9% of the respondents admitted that they would express their consent for organ donation after death (22.0% – rather yes, 69.9% – definitely yes), and 78.8% of them accepted the possibility of organ donation after death of their loved ones (33.5% – rather yes, 44.3% – definitely yes). 52.3% of respondents had knowledge of Polish law regulating organ procurement.

Conclusions:
Nursing students have a positive attitude towards organ transplantation; however, their support for organ procurement is a declarative idea. This evidences concerns over this problem. Nearly a half of the respondents (47.7%) were characterized by lack of knowledge of Polish law regulating organ procurement. Therefore, it is important to introduce classes devoted to the presentation of legal regulations regarding transplantation among students. The respondents who had a poor material standard significantly more rarely supported the idea of organ donation.

 
REFERENCES (17)
1.
 
2.
Hołub G. Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej. Wydawnictwo Św. Stanisława BM: Kraków; 2014, s. 254–255.
 
3.
Komunikat w sprawie wytycznych Krajowych Zespołów Specjalistycznych w dziedzinach anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii i medycyny sądowej w sprawie kryteriów śmierci mózgu. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 czerwca 1984 r. nr 6, poz. 38.
 
4.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (M.P. z 2007 r. nr 46, poz. 547).
 
5.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia (M.P. z 2010 r. nr 59, poz. 784).
 
6.
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1411).
 
7.
Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich.
 
8.
Plan działania dotyczący dawstwa i przeszczepiania narządów (2009– 2015), http:europarl.europa.eu/sides/getdo… (dostęp: 13.10.2019).
 
9.
 
10.
Komunikat z badań: Postawy wobec transplantacji narządów. CBOS, nr 119/2016. Warszawa; 2016. ISSN: 2353–5822.
 
11.
 
12.
Komunikat z badań: Postawy wobec transplantacji narządów. CBOS, nr 105/2012, Warszawa; 2012.
 
13.
Likert R. A technique for the measurement of attitudes. Archives of psychology. R.S. Woodworth: New York; 1932.
 
14.
Gorzkowicz B, Majewski W, Tracz E i wsp. Opinia na temat dawstwa narządów wśród studentów uczelni wyższych Szczecina. Problemy Pielęgniarstwa. 2010; 18 (2): 111–116.
 
15.
Makruk-Studzińska M, Kowalska AJ, Jakubowska K. Poziom wiedzy oraz opinie pielęgniarek na temat transplantacji organów. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18(1): 31–36.
 
16.
Guzik-Makaruk EM. Transplantacja narządów, komórek i tkanek. Wybrane aspekty kryminologiczne i prawnokarne. Wyd. Temida 2: Białystok; 2016.
 
17.
Wesołowska-Górniak K, Czarkowska-Pączek B. Aktywność po transplantacji nerek lub wątroby i psychofizyczne determinanty udziału w życiu społecznym i zawodowym. Dział redakcji i wydawnictw Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Warszawa; 2018, s. 74–82.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top