PL EN
RESEARCH PAPER
Physical activity among nurses with consideration of their age
 
More details
Hide details
1
Z Instytutu Turystyki i Rekreacji Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej
 
 
Med Og. 2010;16(4):595-605
 
KEYWORDS
ABSTRACT
For a long time, physical activity has been indicated as the best example of prophylaxis concerning our health. Its importance poses a challenge for science for an objective evaluation. For this reason, at the end of the previous century, an international team of researchers developed the International Physical Activity Questionnaire. Studies with this instrument show that the physical activity of Polish society places our country in the middle of the ranking list among countries of the European Union. In order to more precisely recognize physical activity among the Polish population, in 2010 studies were conducted, which covered 123 nurses, students of nursing at universities, and bridging undergraduate courses, with consideration of their age. The study showed that nurses are characterized by a high level of physical activity related with occupational activity and housework, with the highest level of activity noted in the youngest age group, i.e. up to the age of 40. An unfavourable phenomenon is relatively low sports and recreational activity during leisure time. The large majority of nurses reported that they possess an insufficient amount of free time; a sufficient amount of time was mentioned mainly by respondents from the youngest age group, and the smallest number - nurses from the oldest age group. Nurses most often exercise traditional types of physical activity, such as riding a bicycle and walking. Among physical activities that the respondents would like to be engaged in, nurses from the youngest age group indicated horse riding, while those from the oldest age group – dancing.
 
REFERENCES (27)
1.
Bauman A., Bull F., Chey T., Craing C.L., Ainsworth B.E, Sallis J.F., Bowles H.R., Hagstromer M., Sjostrom M., Pratt M., Ips Group:The International Prevalence Study on Physical Activity: results from 20 countries. Int. J. Behavioral Nutrition and Physical Activity 2009, 6, 21.
 
2.
Biernat E., Stupnicki R., Gajewski A.K.: Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ)-wersja polska. Wych. Fiz. Sport 2007, 51, 47-54.
 
3.
Blair S.N., Kohl H.W., Gordon N.F., Paffenbarger R.S. Jr: How much physical activity is good for health? Annual Rev. Pub. Hlth. 1992, 13, 99-126.
 
4.
Booth M.L., Owen N., Bauman A., Clavisi O., Leslie E.: Social-cognitive and perceived environment influences associated with physical activity In older Australians. Prev Med. 2000, 31(1), 15-22.
 
5.
Bouchard C., Depres J.P.: Physical activity and health. Atherosclerotic, metabolic, and hypertensive diseases. Res. Quart. Exerc. Sport 1995, 66, 268-275.
 
6.
Charzewski,J.: Aktywność sportowa Polaków. Warszawa 1997: COS.
 
7.
Drygas W.: Aktywność fizyczna u osób zdrowych. Forum Profilaktyki 2008, 3, 12, 1.
 
8.
Drygas W., Bielecki W. (red.) Stan zdrowia, postawy i zachowania zdrowotne mieszkańców Torunia. Raport z badań wykonanych w ramach programu CINDI WHO. Łódź 2001.
 
9.
Drygas W., Kwaśniewska M., Szcześniewska D., Kozakiewicz K., Głuszek J., Wiercińska E., Wyrzykowski B., Kurjata P.: Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wynik programu WOBASZ. Kardiologia Polska 2005, 63, 6. Supl. 4.
 
10.
Harris ,A.H., Cronkite, R., Moss, R. : Physical activity, exercise coping, and depression in a 10-year cohort of depressed patients. J Affect Disord 2006, 93, 1-3.
 
11.
Korpak F., Bergier: Aktywność fizyczna – uczniów kl. II, I LO w Białej Podlaskiej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr. 1, 2011, 20-25.
 
12.
Kostka,R.: Zdrowy styl życia po polsku. In M. Falkowska (Ed.), Wartości, praca, zakupy…O stylach życia Polaków. Warszawa 1997: CBOS.
 
13.
Kozłowski S.: Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju fizycznym człowieka. W:N. Wolański (red.). Czynniki rozwoju człowieka. PWN, 239.
 
14.
LeeI. M.: Exercise and physical health. Cancer and immune fuction. Res. Quart. Exerc. Sport, 1995, 66, 186-281.
 
15.
Mc Grady F.P., Mc Glade K.J., Cupples M.E., Tully M.A., Hart N., Steele K.: Questionnaire Survey of Physical activity in General Practitioners (PHIT GP Study). Ulster Med. J., 2007, 76, 91-97.
 
16.
Ostrowska L., Karczewski J., Czapska D., Krzemińska A.: Ocena wybranych czynników środowiskowych wpływających na występowanie nadwagi i otyłości w populacji zamieszkującej Podlasie. Roczn PZH, 2002, 53 (4), 429-439.
 
17.
Piątkowska M.: Uczestnictwo Polaków w aktywności fizycznej w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. W: K. Bzisko, J. Charzewski, Red. K. Kaczorowski, Współczesne metody badan aktywności, sprawności i wydolności człowieka. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 2010.
 
18.
Plewa M., Markiewicz A.: Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości. Endokr. Otyłość Zaburzenia Przemiany Materii, 2, 30-37.
 
19.
Raglin J.S., Wilson G.S., Galper D.: Exercise and Its Effects on Mental Health. In C. Bouchard, S. N. Blair & W. L. Haskell ( Eds.), Physical Activity and Health: Human Kinetics, 2007.
 
20.
Saris W.H.M., Blair S.N., van Baak M.A. i in: How much physical activity is enough to prezent unhealthy Wright gain? Outcome of the IASO 1st Stock Conference and consensus statement. Obes. Rev. 4, 101-114.
 
21.
Strawbridge W.J., Deleger S., Roberts R.E., Kaplan G.A.: Physical activity reduces the risk of subsequent depression for older adults. Am J Epidemiol., 2002, 156 (4), 328-334.
 
22.
Suija K., Pechter U., Maaroos J., Kalda R., Ratsep A., Oona M., Maaroos H-I: Physical activity of Estonian Family doctor and their couseling for health life style: a cross-sectional study. BMC Fam. Pract., 2010, 11, 48.
 
23.
Szyndler A., Chrostowska M., Narkiewicz K.: Modyfikacja stylu życia jako podstawa leczenia otyłości, Kardiologia na co Dzień 2007, 3 (2), 84-88.
 
24.
Wing R.R, Phelan S.: Long-term weight loss maintenance, Am. J. Clin. Nutr., 2005 82, 222-225.
 
25.
Zahorska-Markiewicz B.: Nauka i praktyka w leczeniu otyłości. Archi-Plus, Kraków, 2005.
 
26.
Zahorska-Markiewicz B.: Skuteczność aktywności fizycznej w leczeniu otyłości. Forum Profilaktyki, 2008, 3 (12), 6.
 
27.
Zdrojewski T., Bandosz P., Szpakowski P., Konarski R., Manikowski A., Wołkiewicz E., i wsp.: Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Wyniki badania Natpol Plus. Kardiologia Polska 2004, 61 (Supl. IV), 1-26.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top