6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Związki deklarowanej aktywności i sprawności fizycznej z samooceną dobrostanu psychicznego u maturzystów

 
1
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole
MONZ 2012;18(4):361–365
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Aktywność fizyczna jest elementem zdrowego stylu życia i determinantem sprawności fizycznej, co niewątpliwie decyduje o jakości życia. Celem pracy było wykazanie związków deklarowanej aktywności i sprawności fizycznej z samooceną dobrostanu psychicznego u młodzieży w wieku 18-19 lat. W badaniach łącznie uczestniczyło 1544 uczniów klas maturalnych z 21 szkół ponadgimnazjalnych. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a techniką badawczą była anonimowa ankieta audytoryjna. Badani maturzyści w większości uważają się za ludzi szczęśliwych i deklarują dobre samopoczucie na co dzień. Uczniowie – w większym stopniu niż uczennice – uczestniczą w aktywności fizycznej w czasie wolnym. Także jedynie w ich przypadku stwierdzono wysokie związki powyższej aktywności z lepszym samopoczuciem i postrzeganiem siebie jako osoby szczęśliwej. Badani w większości pozytywnie ocenia swoją sprawność, chłopców w porównaniu z dziewczętami, wyróżnia wyższy poziom samooceny. Samoocena poziomu sprawności fizycznej dodatnio koreluje z samopoczuciem na co dzień, określaniem siebie jako osoby szczęśliwej.

Physical activity is a part of a healthy lifestyle and determinant of physical fitness, which certainly affects the quality of life. Objective: A study of self-esteem among pupils – young people aged 18-19 – concerning their declared activity, physical fitness, level of well-being and self-satisfaction, and to show relations between the above features. Materials and methods: The research was conducted among a group of 1,544 pupils (final grades) attending 21 post-secondary schools. The method of diagnostic sounding was used for the research, an anonymous auditorium survey was the technique used. The majority of researched pupils considered themselves as happy and declared well-being every day as fine. Schoolboys – more than schoolgirls – participated in leisure-time physical activity, and also in the group of schoolboys there was a strong relationship between the above activity and better well-being, and perception of themselves as happy people. The researched pupils mostly estimated their physical fitness positively. Boys, compared to girls, were characterized by their higher level of self-esteem. Self-esteem regarding the level of physical fitness correlated positively with everyday well-being, defining themselves as happy people. Key words: physical activity, physical fitness, self-esteem, well-being
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543