6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Zespół Mallory’ego-Weissa

 
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2013;19(3):219–223
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: W pracy przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące klinicznego aspektu częstości występowania, objawów klinicznych, powikłań, diagnostyki oraz skuteczności leczenia w zespole Mallory’ego-Weissa, w oparciu o przegląd najnowszego dostępnego piśmiennictwa. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie kluczowych informacji dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zespole Mallory’ego-Weissa. Skrócony opis stanu wiedzy: Zespół Mallory’ego-Weissa charakteryzuje się w obrazie gastroskopowym podłużnymi ranami szarpanymi błony śluzowej, zlokalizowanymi w dystalnej części przełyku i/lub proksymalnej części żołądka. Podłużne pęknięcia błony śluzowej przełyku powstają zwykle na skutek wymiotów. Do najczęstszych przyczyn wymiotów zalicza się m.in.: infekcje żołądkowo-jelitowe, kamicę żółciową, zapalenie pęcherzyka żółciowego, niedrożność przewodu pokarmowego, bulimię. Ból nadbrzusza jest głównym objawem zespołu Mallory’ego-Weissa, któremu mogą towarzyszyć m.in. krwawe wymioty oraz ból w klatce piersiowej. Zespół Mallory’ego-Weissa stanowi 15% przypadków krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego; może stać się przyczyną silnego krwotoku, z koniecznością pilnych interwencji medycznych. Podsumowanie: Pomimo iż w większości przypadków krwawienia ustępują samoistnie, to odpowiednie postępowanie z chorymi skutkuje skróceniem czasu hospitalizacji, poprawą rokowania oraz istotnym zmniejszeniem kosztów leczenia. W postępowaniu terapeutycznym należy przede wszystkim uwzględnić włączenie leczenia przyczyn wymiotów, zastosować leki przeciwwymiotne, inhibitory pompy protonowej oraz wykonać endoskopię, używając jednej z dostępnych metod endoskopowego hamowania krwawienia górnego odcinka przewodu pokarmowego.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543