6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Zastosowanie FCTC (Framework convention on Tobacco control), czyli ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Używania Tytoniu w zakładach pracy, na przykładzie podmiotów leczniczych

 
1
Słuchacz Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
MONZ 2013;19(3):351–355
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Obecnie 9 milionów osób tj. ok. 29% dorosłych Polaków pali tytoń. Statystyki wskazują, że konieczne jest skoncentrowanie się na problemie używania tytoniu w Polsce. Na tzw. bierne palenie w miejscu pracy jest narażonych blisko 20% Polaków. W gospodarstwach domowych znajdują się aż 4 miliony dzieci, które są codziennie ofiarami biernego palenia. Celem pracy jest ocena regulacji prawnych związanych z wdrażaniem FCTC w Polsce. Opis stanu wiedzy: FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), czyli Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Używania Tytoniu, jest pierwszym międzynarodowym aktem powstałym pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia. Dokument ten powstał w odpowiedzi na rosnącą epidemię palenia tytoniu. Polska, godząc się na przystąpienie do FCTC, przyjęła znaczną część zobowiązań. Znajduje to odzwierciedlenie w polskiej polityce zdrowotnej i społeczno‑ekonomicznej, która zakłada zmniejszenie i wyeliminowanie używania wyrobów tytoniowych. Polska, ratyfikując Konwencję, zgodziła się tym samym na podjęcie działań w kierunku eliminacji palenia ze strefy publicznej. Podsumowanie: Pełne wdrożenie FCTC oraz egzekwowanie prawa krajowego, lokalnego w zakresie ograniczania spożywania tytoniu zapewne miałoby wpływ na ochronę milionów ludzi przed szkodliwymi właściwościami palenia czy też narażenia na nikotynowy dym środowiskowy, co z kolei uchroniłoby ich przed chorobą lub nawet śmiercią z powodu chorób odtytoniowych. Można przypuszczać, że całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach pracy jest doskonałym narzędziem także w eliminowaniu palenia w gospodarstwach domowych, a w konsekwencji może prowadzić do całkowitego zerwania z nałogiem.

Introduction and purpose: Currently, 9 mln people – about 29% of adults – use tobacco. Statistics show that it is necessary to focus on the problem of tobacco use in Poland. Nearly 20% of Poles are exposed to so‑called passive smoking in the workplace. In households, up to 4 million children daily are victims of passive smoking. The objective of the study is to assess the legal regulations in Poland related to the implementation of the FCTC. description of the state of the art: FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) or Framework Convention on World Health Organization’s Tobacco Use Limitation is the first international treaty created under the auspices of the World Health Organization. This document was created in response to the growing epidemic of tobacco use. Poland, while joining the FCTC, adopted a substantial part of the obligations, and in Polish law can be found implications in health and socio‑economic policy, aimed at the reduction and elimination of the use of tobacco products. Poland ratified the Convention and therefore agreed to the elimination of smoking from public areas. Summary: Full implementation of the FCTC and enforcement of national as well as local law concerning reduction of tobacco consumption, would probably protect millions of people from the hazardous effects of smoking or exposure to nicotine smoke in the environment, which would protect them from tobacco related diseases, or even death. It may be presumed that a total ban on smoking in the workplace would also be a perfect tool for the elimination of smoking in the household and, consequently, the total discontinuation of the habit. Key words: FCTC, ban on smoking in workplaces, tobacco addiction
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543