6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Zastosowanie FCTC (Framework convention on Tobacco control), czyli ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Używania Tytoniu w zakładach pracy, na przykładzie podmiotów leczniczych

 
1
Słuchacz Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
MONZ 2013;19(3):351–355
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Obecnie 9 milionów osób tj. ok. 29% dorosłych Polaków pali tytoń. Statystyki wskazują, że konieczne jest skoncentrowanie się na problemie używania tytoniu w Polsce. Na tzw. bierne palenie w miejscu pracy jest narażonych blisko 20% Polaków. W gospodarstwach domowych znajdują się aż 4 miliony dzieci, które są codziennie ofiarami biernego palenia. Celem pracy jest ocena regulacji prawnych związanych z wdrażaniem FCTC w Polsce. Opis stanu wiedzy: FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), czyli Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Używania Tytoniu, jest pierwszym międzynarodowym aktem powstałym pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia. Dokument ten powstał w odpowiedzi na rosnącą epidemię palenia tytoniu. Polska, godząc się na przystąpienie do FCTC, przyjęła znaczną część zobowiązań. Znajduje to odzwierciedlenie w polskiej polityce zdrowotnej i społeczno‑ekonomicznej, która zakłada zmniejszenie i wyeliminowanie używania wyrobów tytoniowych. Polska, ratyfikując Konwencję, zgodziła się tym samym na podjęcie działań w kierunku eliminacji palenia ze strefy publicznej. Podsumowanie: Pełne wdrożenie FCTC oraz egzekwowanie prawa krajowego, lokalnego w zakresie ograniczania spożywania tytoniu zapewne miałoby wpływ na ochronę milionów ludzi przed szkodliwymi właściwościami palenia czy też narażenia na nikotynowy dym środowiskowy, co z kolei uchroniłoby ich przed chorobą lub nawet śmiercią z powodu chorób odtytoniowych. Można przypuszczać, że całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach pracy jest doskonałym narzędziem także w eliminowaniu palenia w gospodarstwach domowych, a w konsekwencji może prowadzić do całkowitego zerwania z nałogiem.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543