6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Zapobieganie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia jamy ustnej- rola pracowników służby zdrowia

Anna Stodolak 1,  
 
1
Zakład Pediatrii Społecznej, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego AM we Wrocławiu
MONZ 2014;20(1):76–81
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Próchnica zębów jest częstym schorzeniem jamy ustnej, które pociąga za sobą poważne skutki i znaczne koszty, zwłaszcza jeśli dotyczy dzieci i młodzieży. Po pojawieniu się choroby w zębach stałych wymagana jest pilna diagnostyka i intensywne leczenie, co może być utrudnione w czasach poważnego ograniczenia dostępu do bezpłatnej opieki stomatologicznej oraz obniżania się standardu życia i ubożenia niektórych środowisk. Poza tym próchnicę obserwuje się u dzieci w coraz młodszym wieku, już w zębach mlecznych i u dzieci w wieku przedszkolnym. Niniejsza praca ma na celu: - przedstawienie najnowszych wiadomości dotyczących patogenezy, wykrywania i profilaktyki próchnicy, - opisanie koncepcji domów dentystycznych i szkół promujących zdrowie, - przedstawienie roli pracowników służby zdrowia na każdym etapie profilaktyki i edukacji dotyczącej próchnicy, - zalecenia profilaktyczne skierowane do rodziców oraz młodzieży. Skrócony opis stanu wiedzy: Na podstawie dostępnego piśmiennictwa opisano aktualne wiadomości dotyczące patogenezy próchnicy, jej wykrywania oraz zapobiegania. Opisano koncepcję domu dentystycznego i szkół promujących zdrowie, ponadto przedstawiono zalecenia dla rodziców i młodzieży, w przekazywaniu których dużą rolę może odegrać personel służby zdrowia. Podsumowanie: Właściwa profilaktyka próchnicy, wdrożona możliwie wcześnie (najlepiej jeszcze przed urodzeniem dziecka), ma niesłychanie korzystny wpływ na dalsze życie dzieci, stan jamy ustnej oraz ogólny stan zdrowia. Trwała zmiana światopoglądu i stylu życia oraz likwidacja barier w dostępie do opieki stomatologicznej, mogą przyczynić się do obniżenia częstości występowania tej choroby, z korzyścią dla chorych i całego społeczeństwa.

Introduction and objectives: Dental caries (tooth decay) is a common disease of oral cavity, usually followed by serious outcomes and generating considerable costs, especially when it concerns children and adolescents. If permanent teeth are affected, prompt diagnosis and intensive treatment are indispensable, which may be difficult because of considerable limitations in access to public dental care and is additionally burdened by continuous decrease of life standards and impoverishment of families and communities. Moreover, dental caries can be detected in children of decreasing age, as early as in preschool period and deciduous teeth. This paper deals with the following objectives: - presentation of latest data concerning pathogenesis, detection and prevention of dental caries, - concepts of dental home and health-promoting schools, - description of health care professionals’ role at each stage of prophylaxis and education, - anti-caries preventive recommendations for parents and adolescents. Brief presentation of current knowledge: According to available literature, some current data concerning pathogenesis, diagnosis and prevention of dental caries were presented. Moreover, concepts of dental home and health-promoting schools were mentioned, alongside with recommendations for parents and adolescents, normally distributed by health care personnel. Summary: Correct and adequate prevention of dental caries, if implemented early (preferably even before the child’s birth), exerts highly beneficial effects upon life of children, their oral health and general health status. Long-lasting changes in attitude and life-style as well as decreasing barriers in access to dental care, are supposed to decrease the prevalence of this common disease, with obvious benefits to affected people and entire societies. Key words: caries (tooth decay), oral health, children, adolescents, prevention, health care professionals
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543