6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Występowanie [i]Clostridium tetani [/i]w środowisku hodowlanym koni

 
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt
MONZ 2011;17(1):7–11
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wstęp.[/b] W dobie propagowania aktywnego wypoczynku zagrożenie zakażenia tężcem u ludzi mających kontakt z końmi przez uprawianie sportów jeździeckich lub choćby rekreacyjnie nie budzi wątpliwości. Przeprowadzone w niniejszej pracy badania nad izolacją toksyno twórczych szczepów Clostridium tetani z otocznia koni potwierdziły aktualne niebezpieczeństwo zachorowania na tężec u ludzi i zwierząt. [b]Cel badań[/b]. Celem badań była próba wyizolowania Clostridium teteani z otoczenia hodowlanego koni. [b]Materiał badań.[/b] Badania przeprowadzono w 2 ośrodkach hodowli koni i 1 prywatnym ośrodku jeździeckim. Materiał badaw- czy stanowiło po 8 próbek: siana i owsa, kurzu stajennego, kału, ściółki i gleby. W każdym z ośrodków pobrano próby wg tego samego schematu. Z każdych 8 prób z poszczególnych obiektów stworzono po 1 próbie zbiorczej, którą traktowano jako próbę reprezentatywną. [b]Wyniki.[/b] Kolonie bakteryjne charakteryzujące się cechami typowymi dla Clostridium tetani wyizolowano z prób: kału, ściółki, kurzu i paszy. Bakterii takich nie wyhodowano z wierzchnich warstw gleby okresowo lub stale znajdujących się pod wpływem działania promieni słonecznych. W oparciu o uzyskane wyniki badań stwierdzono, że materiał biologiczny środowiska hodowlanego koni zawierał bakterie Cl. tetani, przez co stanowił zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543